Р Е Ш Е Н И Е

40 /02.06.2016 г., град Трън

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Трънски  районен съд, първи състав в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

При участието на секретар Ренета Милтенова, като разгледа докладваното от съдията  НАХД №40  по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и следващите от ЗАНН

 

Образувано е по жалба на  Ц.Г.И. ЕГН ********** против Наказателно постановление № 16- 0361-000056 година на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и 638, ал. 5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.

В жалбата си въззивникът моли да бъде отменено наказателното постановление.  В съдебно заседание, чрез упълномощения си защитник поддържа изложеното в жалбата. Заявява,че е неправилно санкциониран, като му е наложена глоба по чл. 638, ал. 5 от ЗДвП, както и че АУАН не е подписан от актосъставителя.

        Жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

След като прецени обжалваното постановление, с оглед обстоятелствата посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, Трънски районен съд на основание чл. 14 и 18 от НПК прие за установено от фактическа страна следното:

На 22.03.2016 година свидетелите Р.И.З. и Д.Т.Ц.–*** били наряд, като работели по линия на КАТ. Около 17:00 часа в гр. Трън, ул. „Денчо Знеполски“ при разклона за с. Глоговица в изпълнение на възложените им задължения извършили проверка на лек автомобил и водача му и установили, че същият е  Ц.Г.И., който управлява „Фолксваген Голф“ с рег.№ ***, собственост на трето лице. Към момента на извършване на проверката нямали достъп до интернет от служебния таблет, чрез който да извършат справка за наличието на валидна застраховка гражданска отговорност, поради което и такава не била извършена на място. При извършената проверка констатирали, че „Водачът управлява МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, за което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилистите в момента на проверката”. С оглед на констатираното административно нарушение св. Р.И.З. съставил веднага в присъствие на нарушителя Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 63–22.03.2016  година. След съставянето на АУАН, на 22.03.2016г. бил сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” – Застрахователна полица № BG/07/116000920352.

Препис от акта за установяване на административно нарушение е връчен на  жалбоподателя срещу „разписка.

Възражения по съставения акт не са постъпили пред Началника на РУ на МВР-Трън в законоустановения тридневен срок съгласно разпоредбата на чл. 44 ал.1 от ЗАНН, водачът не е написал възражения и в акта при връчването му.

         По наказателното постановление :

Въз основа на така съставения акт ж.е.с.- Началник РУП към ОДМВР Перник РУ Трън, упълномощен със Заповед 313з-281/09.02.2016 година, е издала наказателно постановление №16- 0361-000056, с което с което на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 638, ал. 5 от ЗДвП е наложила административно наказание „глоба” в размер на 800 лв. за извършено на 22.03.2016г. административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.

Горната фактическа обстановка се установява от  показанията на разпитаните  по делото свидетели Д.Т.Ц. и Р.И.З., както и приложените писмени доказателства. Няма индиция за заинтересованост  от  страна на свидетелите Д.Т.Ц. и Р.И.З., които поддържат  изцяло и в пълен обем констатациите, изложени в акта за установяване на административно нарушение. Още повече, че жалбоподателят не отрича извършването на административното нарушение.

При постановяване на решението си съдът се запозна и с всички, приложени по административно наказателната преписка  писмени документи и тези, събрани в хода на съдебното следствие.

При така, установеното от фактическа страна,от правна страна съдът намери за установено следното :

Производството е от административно  наказателен характер, при което е необходимо да се установи  налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице  и извършено ли е виновно. Предпоставките  са абсолютни, като тежестта на доказване  лежи върху административно наказващия орган .

Актът за установяване на административно нарушение следва да съдържа всички реквизити, визирани в чл.42 от ЗАНН.

Издаденото въз основа на него наказателно постановление следва да съдържа реквизитите, визирани в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни за това органи.

При разглеждане на дела по оспорени НП, районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно е приложен както процесуалният, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие (право и задължение) съдът служебно констатира, че АУАН е издадено в съответствие с изискванията на чл. 42 ЗАНН, както и НП е съобразено с разпоредбите на чл. 57, ал. 1 ЗАНН,  с изключение на т. 7.

Въз основа на извършена служебна проверка съдът счита, че при съставянето на АУАН и издаването на атакуваното НП са допуснати съществени процесуални нарушения - НП е издадено от компетентен административен орган, спазена е формата за съставяне на АУАН.

И в АУАН и в НП, нарушенията са описани по следния начин, а именно първото нарушение „Водачът управлява МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, за което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилистите в момента на проверката”.

Съдът намира, че в случая при съставянето на НП е допуснато съществено нарушение на процесуалните права, като не е посочена релевантната санкционна норма. АНО е посочил в НП, че основанието на което се налага наказанието глоба е чл. 638, ал. 5 от ЗДвП. Съдът предполага, че се касае за норма от КЗ, тъй като такава норма няма в ЗДвП, още повече, че и вмененото нарушение от ЗДвП.

Процесното нарушение на административнопроизводствените правила неправилно не може да се приеме, че е техническа грешка – грешка в изписването на текста в наказателното постановление. Именно поради строгата формалност на процеса по налагане на административни наказания, регламентиран в ЗАНН и в субсидиарно приложимите НК и НПК, законодателят не е предвидил въобще института “техническа грешка” и не е предвидил възможност за поправяне й. Несъответствието на посочената в наказателното постановление санкционна норма с действителна такава не следва да се приема в случая за техническа грешка. Недопустимо е в рамките на съдебния процес, основавайки се на фактите, които се установяват от доказателствата по делото, да се санира подобен порок на наказателното постановление. Липсата на яснота в НП по отношение на нормата на основание на която се налага наказанието, е съществено нарушение, тъй като затруднява нарушителя да организира защитата, накърнява правото му на защита.

Съдът не споделя доводите, на защитника на жалбоподателя, че при състаняването на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно, че същия не е подписан от актосъставителя. Видно от съдържанието на самия АУАН при внимателно изследване с просто око на материалния му носител се установява, че същия е подписан от две лица – актосъставител и свидетел, като двата подписа се наслагват един върху друг. Предвид на това и съдът приема, че АУАН е подписан от актосъставителя.

Констатираното от съда по-горе нарушение на процесуалните правила е съществено и представлява формална предпоставка за отмяна на обжалваното наказателно постановление, тъй като опорочава производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, довело е до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Съдът следи служебно за законосъобразността на обжалваното наказателно постановление дори и да не е направено възражение за допуснати нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство.

 

             Предвид  изложеното и в същия смисъл на основание чл. 63 ал.1  от ЗАНН  :

 

Р   Е   Ш   И   :

 

   ОТМЕНЯ наказателно постановление №16- 0361-000056 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу  Ц.Г.И. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 638, ал. 5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред  Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :