РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.5.2018г. до 7.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 125/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД П.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 415 от ГПК иск от „Топлофикация-П.“ АД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр.П., ж.к.Мошино, ТЕЦ „Република“, със законен представител Л.В.С. – Изпълнителен директор, предявен по отношение на П.И.М., ЕГН:**********, с адрес: ***, за признаване за установено спрямо нея, че като собственик на топлоснабден имот находящ се в гр.П., ул.“***“ , ***, е абонат с № *** на дружеството, за периода от време от месец май 2014г. до месец април 2016г. е ползвала топлинна енергия, че дължи на „Топлофикация-П.“ АД, ЕИК: 113012360, сума в размер на 4031,63 лв. / четири хиляди и тридесет и два лева и шестдесет и три стотинки/, сумата в размер на главница – 3451.75 (три хиляди четиристотин петдесет и един лев и седемдесет и пет стотинки) лева неплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2014г. до 30.04.2016г. /включително/, законна лихва за забава от 579.88 /петстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева за периода от 08.07.2014г. до 28.12.2016г., както и законната лихва върху главницата от 3451.75 (три хиляди четиристотин петдесет и един лев и седемдесет и пет стотинки) лева, считано от датата на подаване на заявлението – 04.04.2017г. до окончателното изплащане на вземането.
2 Гражданско дело No 46/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.М.Б. С.Б.С.,
М.Б.С.,
П.К.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 29.5.2018г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл.32,ал.2 от ЗС ПОЛЗВАНЕТО между Р.М.Б., ЕГН ********** и С.Б.С., ЕГН **********, НА СЪСОБСТВЕНОТО НА СТРАНИТЕ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Б., обл.Перник, представляващо поземлен имот с идентификатор ***, с описание по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със заповед РД-38-35/23.04.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: гр.Б., ул.“***, с площ на целия имот по скица 637 кв.м., трайно преднзначние на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м. /, с номер по предходен план: квартал 79, парцел ***, при съседи по скица имоти с номера: ***, ***, ***, и ***., по начина отразен на СКИЦАТА вариант А от допълнителното заключение на вещото лице инж.Е.В.А., представляваща неразделна част от настоящото решение, а именно: ищецът Р.М.Б. и ответникът М.Б.С. да ползват частта от имот с идентификатор ***- оконтурена със следните точки: А-Б-Т-С-Р-П-О-Н-М-Л-К-Ч-И-Й-А с площ от 188,60 кв.м. ( сто осемдесет и осемцяло и шестдесет стотни) квадратни метра, и тази с точки Г-В-Ф-Х-Г с площ от 20,90 кв.м. ( двадесет цяло и деветдесет стотни) квадратни метра. Общо 209,50 кв.м. ( двеста и девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, означена с I на приложената скица. Ответниците С.Б.С. и П.К.С. да ползват частта от имот с идентификатор ***- оконтурена със следните точки: Е-Ж-И-Ч-Ш-Ц-Е с площ от 198,20 кв.м. ( сто деветдесет и осем цяло и двадесет стотни) квадратни метра и тази с точки Б-В-Ф-У-Т-Б с площ от 11,30 кв.м. ( единадест цяло и тридесет стотни) квадратни метра, означена с II на приложената скица. За общо ползване- частта от имот с идентификатор ***- оконтурена със следните точки: Г-Д-Е-Ц-Х-Г с площ от 79,00 кв.м. ( седемдесет и девет) квадратни метра, означена с III на приложената скица. Двете страни ползват отделни входове за влизане в своите части от имота откъм улицата. ОСЪЖДА С.Б.С., ЕГН **********, да заплати на Р.М.Б., ЕГН ********** сумата от 45.90 лева– разноски за производството. ОСЪЖДА М.Б.С., ЕГН **********, да заплати на Р.М.Б., ЕГН ********** сумата от 45.90 лева– разноски за производството. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН **********, да заплати на Р.М.Б., ЕГН ********** сумата от 45.90 лева– разноски за производството. ОСЪЖДА Р.М.Б., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.в.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ. ОСЪЖДА С.Б.С., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.В.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ. ОСЪЖДА М.Б.С., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.В.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН **********, да заплати на инж.Е.В.А. сумата от 25.00 лева– за извършена по делото допълнителна СТЕ.
3 НОХД No 26/2017 Привилегирован състав на транспортно престъпление РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ПЕРНИК С.А.Н. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 18.5.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Н., роден на *** г., в гр. ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, живущ ***, с ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г в гр. Трън, в зоната на нерегулирано кръстовище между ул. „В. С."***, пред училищния двор на СОУ „Гео Милев", при управление на моторно превозно /лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № ***/, е нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: не е изпълнил задължението си по чл.116 от ЗДвП- „водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата"- като водач на пътно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № ***, не е бил внимателен и предпазлив към пешеходеца И.Я.С. на **** и задължението си по чл. 117 от ЗДвП- ,,При приближаване на място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост- и да спре"- като водач на пътно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № *** в зоната на действие на пътен знак „А-19"-„Деца" е избрал скорост на движение 25 км/час, която не му е позволила при внезапната поява на малолетния И.Я.С. на **** да спре автомобила преди да настъпи ударът с него, и чл. 122 от ЗДвП- „Водъчът на пътно превозно средство при приближаване към спиращ, спрял или потегляш автобус, обозначен с опознавателен знак, че превозва организирана група деца, е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре, за да осигури безопасността на децата"- като водач на пътно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Туарег" с рег. № ***, при приближаване към спрял автобус „Хюндай" с рег. № ***, не намалил скоростта и не спрял, за да осигури безопасността на децата, и по непредпазливост причинил на малолетния И.Я.С. на ****: 1. тежка телесна повреда /тежка коремна травма, изразяващ се в травматично разкъсване на черен дроб (транссекция), наложила частичното му отстраняване по оперативен път, травматично разкъсване на долната празна вена и на жлъчните пътища, както и последвалия излив на кръв в коремната кухиня (хемоперитонеум), причинило ПОСТОЯННО ОБЩО РАЗСТРОИСТВО НА ЗДРАВЕТО, ОПАСНО ЗА ЖИВОТА/; 2. тежка телесна повреда /травматично разкъсване на слезката, наложило нейното оперативно отстраняване, осъществило медикобиологичния признак ЗАГУБА НА СЛЕЗКА/; 3. средна телесна повреда /травматичен шок, представляващ РАЗСТРОИСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА/ и 4. средна телесна повреда /контузия на гърдите, усложнена с развитието на двустранни плеврални изливи, представляваща РАЗСТРОИСТВО НА ЗДРАВЕТО, ВРЕМЕННО ОПАСНО ЗА ЖИВОТА/, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия- престъпление по чл. 343а, ал.1, б."а", пр.1-во, вр. чл. 343 ал.1 б."б", пр.1-во, вр. чл. 342 ал.1 от НК.
С.А.Н.
Мотиви от 6.6.2018г.
По изложените съображения, съдът призна подсъдимия С.А.Н. за невиновен и на основание чл. 304 НПК го оправда изцяло по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „а“, пр. 1-во, вр. чл.343,ал. 1, б. “б“, пр. 1-во,вр. с чл.342,ал.1 от НК.