РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 15.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 160/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Б.П. П.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Б.П. срещу П.А.А. иск с правно основание чл. 109 от ЗС за осъждане на ответника да преустанови действията, с които нарушава и смущава правото и на собственост върху ? идеална част от дворно място, с площ от 1 398 кв.м., представляващо ***, в ***по регулационния план на с.З., общ.Трън, обл.Перник, заедно с ? идеална част от югозападната половина на двуетажна жилищна сграда, построена в имота, като същият ползва западна стая на първи етаж, западната кухня на първия етаж със сервизното помещение и южна стая на втория етаж. Както и искането да осъди ответника да премахне незаконно изградената преградна стена, с която се нарушава правото на достъп до стаята на втория етаж, и да възстанови предишното фактическо положение съществувало отпреди извършването на неоснователните действия.
2 АНД No 11/2018 КАТ Ц.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-0361-000061/23.04.2014г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Ц.С.Т. - ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 182 ал.1 т.6, са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 400лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 21 ал.1 от ЗДвП. ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление № 14-0361-000061/23.04.2014г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Ц.С.Т. - ЕГН **********, с което на чл.183 ар ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП, в частта в която му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10лв. за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.