РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 123/2016 РДГ С.В.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 368 от 19.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на С.В.П., ЕГН ********** ***, на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2016
Наказателно дело № 159/2017
В законна сила от 4.5.2017г.
2 АНД No 128/2016 РДГ Т.И.К. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №355/11.10.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на Т.И.К. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Наказателно дело № 197/2017
В законна сила от 23.5.2017г.
3 АНД No 140/2016 КАТ В.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 20.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №*** от *** година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу В.Г.М. ЕГН **********, с адрес ***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от КЗ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Наказателно дело № 146/2017
В законна сила от 23.5.2017г.
4 НОХД No 34/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН Р.Р.К. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 9.5.2017г.
На основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, като изпълнението на така наложеното наказание на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 /три/ години. - На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ от 200 до 1000 лева, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. - На осн. чл. 343г вр. чл. 343б ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК- „ Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем / месеца, като на осн. чл. 59 ал. 4 от НК бъде приспаднато времето., през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 21.04.2017 г. до 09.05.2017г ”.
Р.Р.К.
В законна сила от 9.5.2017г.
5 НОХД No 39/2017 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Р.А.Б. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 29.5.2017г.
На 04.08.2016г. за времето от около 17.30ч. до около 18.00ч. в гр. Трън, обл. Перник, в района на центъра на града пред магазин „плод – зеленчук“ и *** пред сградата на РУМВР гр. Трън, в условията на продължавано престъпление, се е заканил на И.В.И. с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, както следва: 1. На 04.08.2016г. в гр. Трън, обл. Перник в района на центъра на града пред магазин „плод – зеленчук“ се е заканил на И.В.И. с убийство, крещейки й „Долна турска курво, ще ви избия всичките“, Ще ви убия, това ли е новия баща на дъщеря ми“, „Ще ви запаля“, „Ще ви разчленя“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му; 2. На 04.08.2016г. в гр. Трън, обл. Перник *** пред сградата на РУМВР гр. Трън се е заканил на И.В.И. с убийство, крещейки й „Ще ви разчленя“, „Ще ви запаля“, „Ще ви избия“, „Ще ви убия“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. - престъпление по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия Р.А.Б. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Р.А.Б. със снета по – горе самоличност на основание чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 7 /седем/ месеца.
Р.А.Б.
В законна сила от 29.5.2017г.