РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело (ГО) No 1/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА К.И.З. ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕРНИК Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 31.5.2017г.
Допуска на осн. чл. 250 ГПК във вр. с чл. 144 АПК допълване на Решение № 1/01.03.2017г. , постановено по адм. дело № 1/2016 г. на Районен съд Трън в следния смисъл: ОСЪЖДА Областна дирекция "Земеделие"- Перник да заплати на К.И.З. с адрес ***, партер сумата от 800,00 /осемстотин лева/ - разноски в производството. Решението за допълване подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва и решението, а именно пред Административен съд Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните по делото
2 Гражданско дело No 54/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.С.Т.,
Б.М.С.
Б.М.П.,
Т.В.Г.,
П.Т.Г.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 16.5.2017г.
ДОПУСКА П.равка на очевидна фактическа грешка в Решение № 41 от 20.01.2017г., постановено по настоящото гр.д. № 54 по описа за 2016 г. на ТРС, като: 1. В диспозитива на Решение № 41 от 20.01.2017г. на страница 230 / на гърба/ ред 17 и 18 след началото на изречението „1.Отхвърля предявеният иск“ и „на основание“следва да се вмъкне израза:„ от ищците М.С.Т. и Б.М.С. „, като следва да се чете: „1. Отхвърля предявеният иск от ищците М.С.Т. и Б.М.С. на основание чл. 124 ал.1, вр. с чл.537 ал.2 ГПК, с който се иска да се признае за установено по отношение на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г., че: Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. не са собственици на недвижим имот, находящ се в с. Я., община Трън, а именно: поземлен имот пл. № 98 в кв. 12 по регулационния план на с. Я. от 1987 г., с площ от 676 кв.м., за който е отреден УПИ V - 98 в кв. 12 по плана на селото, с площ от 661 кв.м., застроен с масивна жилищна сграда, при граници: улица, ПИ 96, ПИ 95, УПК ХХ-100, ПИ 99, както и да отмени по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт за собственост върху имот, придобит по давностно владение и наследство ***, вписан в Служба по вписванията - гр. Трън с вх.рег.№ 697 от 07.10.2015 г., акт № 83, том 2, дело № 227.“ 2. В диспозитива на Решение № 41 от 20.01.2017г. на страница 231 / на гърба/ ред 30 между описанието на съдебния адрес: „гр.Трън, ул.“Гочо Гопин №27“ и „сумата“ следва да се вмъкне израза: „ да заплатят на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. „, като следва да се чете: „ Осъжда на основание чл.78 ал.3 от ГПК М.С.Т. с ЕГН: ********** и Б.М.С., ЕГН: **********, двамата със съдебен адрес: *** да заплатят на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. сумата от 3000 лв. / три хиляди лева/ - заплатено адвокатско възнаграждение.“
3 Гражданско дело No 2/2017 Делба М.А.С. К.А.С. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 22.5.2017г.
Допуска съдебна делба на следния недвижим имот: ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, състояща се от кухня и мазе на първия етаж и четири стаи и коридор на втория етаж, построена върху държавен парцел *** /четвърти, сто и втори/ в кв. 12А /дванадесети А/ по регулационния план на с. С., Трънска община, целия с площ от 560 /петстотин шестдесет/ кв. м., а скица 708 /седемстотин и осем/ кв. м. при граници: път, С.Т., река, Г.Д., в едно с отстъпеното право на строеж в този имот. Делбата се допуска между и при части, както следва: М.А.С., ЕГН **********,*** – ? /една втора/ идеални части К.А.С.,***, ЕГН ********** – ? /една втора/ идеални части
4 Гражданско дело No 43/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.А. Ц.Д.Д.,
З.Р.Д.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 19.5.2017г.
Връща на И.Т.А. искова молба вх. 418/30.03.2017г. на Районен съд гр. Трън против Ц.Д.Д. и З.Р.Д., с която се иска предаване на собствеността и владението върху поземлен имот. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 73/2017 г. по описа на Районен съд гр. Трън. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване съобщението пред Окръжен съд Перник.
5 Гражданско дело No 48/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие В.П.И. Е.И.Н. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.5.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 5 от 11.04.2017г., постановено по настоящото гр.д. № 126 по описа за 2013 г. на ТРС, като в диспозитива на Решение № 5 от 11.04.2017г. на страница втора абзац втори на края следва да се допълни „ за срок от четири месеца“. Абзац четвърти изписаната в скоби сума триста да се чете: двеста.
6 НОХД No 2/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.И.Р. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.И.Р., роден на *** г., в гр.Перник, българин, български гражданин, неосъждан, женен, със средно образование, с адрес ***, с ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2016г. около 18,30 часа в гр.Трън, на път II-63 при км. 50+500 /в местността „Илиин хан“/, с посока на движение от с.Туроковци към с.Кожинци е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“, модел „19“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установена по надлежния ред – чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество №453 от 12.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР - Перник, поради което и на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца и „Глоба” в размер на 400 лв. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание «лишаване от свобода» за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да управлява МПС по административен ред, въз основа на АУАН , а именно считано от 09.10.2016г.
П.И.Р.
Мотиви от 1.6.2017г.
Мотиви по НОХД № 2 по описа на Районен съд гр. Трън, І с-в за 2017 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против П.И.Р. за това че на 09.10.2016г. около 18.30 часа в гр. Трън, на път II-63 при км. 50+500 /в местността „Илиин хан“/, с посока на движение от с. Туроковци към с. Кожинци, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено”, модел „19” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установена по надлежния ред - чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 453 от 12.10.2016 год. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР Перник - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, изтърпяването на което да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 200 лева, като на основание чл. 343г от НК подсъдимият да бъде лишен и от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Подсъдимият П.И.Р., чрез упълномощения си защитник пледира, че не се признава за виновен, като моли да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият П.И.Р. е с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Перник, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, пенсионер, жив. в ***, неосъждан На 05.02.2011г. свидетелите Б.Н.Г. и В.С.С.– полицейски служители при РУП-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с контрол на движението по пътищата, като се намирали на път II-63, км. 50+500 /в местността “Илиин хан“. Около 18.30ч. забелязали лек автомобил марка „Рено“, модел 19 с рег. № ***, който се движел по посочения път с посока на движение от с. Туроковци към с. Кожинци, като автомобила аварирал на пътното платно точно преди кръстовището с път 637, от мястото на шофьора слязъл подс. Р. и отворил предния капак на автомобила. Тъй като авариралият автомобил пречел на движението, свидетелят Г. отишъл до него. До автомобила били подсъдимия Р. и свидетелите П.К. и Б.С.. Св. Г. разпоредил на водача му подсъдимия да премести автомобила встрани от пътя, за да не пречи на движението. Св. К., С., Г. и подсъдимия избутали автомобила, като последния го и управлявал. Автомобила бил преместен в страни на път II-63, а именно в кръстовището по път 637. Докато оказвал съдействие свидетелят Г. усетил, че от подсъдимия Р. се носи силен мирис на алкохол, предвид на което и бил поканен от св. Г. при намиращия в другия край на т-образното кръстовище на път II-63 и път 637 патрулен автомобил за извършване на проверка. Подс. Р. признал пред свидетеля Г., че е употребил алкохол. Полицейските служители му извършили проверка, в рамките на която Г. и С. установили самоличността на подсъдимия. Свидетелят Г. тествал подс. с техническо средство – „Дрегер 7510“ с фабричен № 0096, като уреда отчел резултат- 1,40 на хиляда концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия. Свидетелят Б.Г. издал на подсъдимия Талон за медицинско изследване с бланков № 0004346 от 09.10.2016г., подсъдимия се съгласил да даде кръвна проба, предвид на което и бил съпроводен от полицейските служители до ФСМП – Трън. Там доброволно дал кръвна проба за химическо изследване, като бил съставен и Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, който протокол също бил подписан от подсъдимия. Кръвната проба била взета от св. Н.С., която съгласно установената практика промила мястото, от където щяла да вземе кръв на подсъдимия с хибитан – сапунен разтвор, взела кръв със спринцовка 10 мл., с която напълнила 2/3 от обема на стерилно стъклено шише, което затворила с тапа, запечатала с парафин и надписала имената на подсъдимия, след което пуснала шишето в специален метален куфар, с един единствен отвор, отговарящ на диаметъра на шишето, предоставен за ползване на от ОД МВР Перник, в който се поставяли единствено за кръвните проби за употреба на алкохол. Металния куфар поставила в работещ хладилник. На 10.10.2016г. ръководителят на ЦСМП филиал Трън с писмо изх. №9/10.10.2016г. изпратил на НТЛ ОД Полиция Перник кръвната проба. Пробата била транспортирана от пътуваща по направлението Трън – Перник линейка /кола 8385, тръгваща в 11,15 часа/, която транспортирала болен от ЦСМП –филиал Трън до Перник. Кръвната проба била приета същия ден от Г. Т. – експерт при НТЛ ЕКД ОД на МВР Перник /видно от отбелязването на писмо изх. №9/10.10.2016г./. Видно заключението на извършената в НТЛ –ЕКД при ОД на МВР гр. Перник химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 453/12.10.2016г. в кръвната проба, иззета от подсъдимия П.И.Р. било установено наличие на алкохол в количество 1,67 промила.. ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, разпитаните свидетели Б.Н.Г. и В.С.С., приложените по досъдебното производство писмени доказателства: АУАН, справка за съдимост, справка от КАТ, Протокол за медицинско изследване, Талон за медицинско изследване, протокол за медицинско изследване, протокол на съдебно-химическа експертиза. Посочените доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 от НПК. Съдът кредитира показанията на св. Г. и С., тъй като те са вътрешно непротиворечиви и кореспондират с останалите доказателства, същите са ясни, последователни и еднопосочни, като взаимно се допълват. И двамата свидетели по убедителен начин сочат, че още при спирането на процесния автомобил са видели, че в автомобила освен водача, който са запомнили визуално и впоследствие установили, е имало само двама други пътници, Наблюдавали са автомобила и трите лица, които са били в него и малко време след това св. Г. е отишъл при автомобила им. Налице е едно единствено противоречие между първоначалните показания на двамата свидетели и последващите такива, а именно дали те са спряли движещия се автомобил или той е спрял тъй като е аварирал. По отношение на това разминаване св. С. сочи, че вечерта, когато са давали показания е било късно и не са прочели представения им от разследващия полицая протокол за разпит преди да го подпишат. Св. С. след прочитане на показания му, обективирани в протокол за разпит на свидетел от 09.10.2016г. по ДП 70/2016 по описа на РПУ Трън изрично сочи, че автомобила не е бил спиран от него и колегата му, а е аварирал и сам е спрял. С оглед пълнота следва да се отбележи, че се установи по безспорен начин, че подс. Р. е управлявал автомобила и в един последващ момент, а именно когато е бил изблъскан автомобила и в този момент подс. Р. макар и при неработещ двигател си се служел с органите за управление на автомобила. Налице е константна съдебна практика, че с това поведение се осъществява управление на МПС
7 АНД No 20/2017 КАТ А.В.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №***/*** година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу А.В.П. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от КЗ.
8 АНД No 29/2017 КАТ Б.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 17-0361-000031/17.03.2017г. на Началника на РУ „П” гр. Трън, с което на Б.С.Т. с ЕГН ********** от гр. София, са му наложени следните административни наказания: • „Глоба” в размер на 200 лв., наложена на основание чл.179, ал. 2, пр. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал. 2 от ЗДвП • „Глоба” в размер на 100 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, наложени на основание чл.175, ал.1, т. 5 от ЗДвП, за нарушение на чл.123, ал. 1, т. 3, б. А от ЗДвП • „Глоба” в размер на 100 лв., наложена на основание чл.177, ал. 1, т. 2, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП • „Глоба” в размер на 10 лв., наложена на основание чл.185, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.185, пр. 1 от ЗДвП
9 АНД No 30/2017 КАТ В.М.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 17.5.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*** от ***г. година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу В.М.П. с ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.
10 АНД No 31/2017 КАТ В.М.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №*** година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу В.М.П. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. от ЗДвП му е наложено административно наказание – „„Глоба“ в размер на 100,00 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – „Глоба“ в размер на 10,00 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
11 АНД No 37/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.Г.М. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 17.5.2017г.
ПРИЗНАВА П.Г.М. е роден на *** ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, с постоянен адрес:*** и с ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 03.05.2017г. около 10.10 часа на път 11-63, км.43+300 в местността ***, общ. Трън, обл. Перник, при разклона за село Е., с посока на движение към гр. Трън, управлявал моторно превозно средство- *** без поставени регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред / чл. 140 от Закопа за движение по пътищата- „ по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места/ - престъпление по чл.345, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 от НК вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв., платими в полза на Държавата и по сметка на Районен съд гр. Трън.
П.Г.М.
Мотиви от 17.5.2017г.
12 НОХД No 39/2017 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Р.А.Б. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 29.5.2017г.
На 04.08.2016г. за времето от около 17.30ч. до около 18.00ч. в гр. Трън, обл. Перник, в района на центъра на града пред магазин „плод – зеленчук“ и *** пред сградата на РУМВР гр. Трън, в условията на продължавано престъпление, се е заканил на И.В.И. с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, както следва: 1. На 04.08.2016г. в гр. Трън, обл. Перник в района на центъра на града пред магазин „плод – зеленчук“ се е заканил на И.В.И. с убийство, крещейки й „Долна турска курво, ще ви избия всичките“, Ще ви убия, това ли е новия баща на дъщеря ми“, „Ще ви запаля“, „Ще ви разчленя“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му; 2. На 04.08.2016г. в гр. Трън, обл. Перник *** пред сградата на РУМВР гр. Трън се е заканил на И.В.И. с убийство, крещейки й „Ще ви разчленя“, „Ще ви запаля“, „Ще ви избия“, „Ще ви убия“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. - престъпление по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия Р.А.Б. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Р.А.Б. със снета по – горе самоличност на основание чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 7 /седем/ месеца.
Р.А.Б.
В законна сила от 29.5.2017г.