РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 15.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 154/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Ц.М. К.М.Г.,
М.Н.Г.,
П.Н.Г.,
В.Р.Б.,
Н.Р.И.,
Р.Б.И.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.5.2017г.
ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД К.М.Г. с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 1144.82 лв. / хиляда сто четиридесет и четири лева и осемдесет и две стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД М.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 228.96 лв. / двеста двадесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД П.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 228.96 лв. / двеста двадесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД В.Р.Б., с ЕГН: **********, с адрес ***, представляван от баща му Р.Б.И. да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 114.48 лв. / сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД Н.Р.И., с ЕГН: **********, с адрес ***, представлявана от баща си Р.Б.И., на същия адрес, представлявана от баща си Р.Б.И. да заплати на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 114.48 лв. / сто и четиринадесет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща законна лихва за забава върху неизплатената част на припадащата и се квота от задължението и по запис на заповед от 23.12.2003г. по ИД *** по описа на ДСИ при ТРС до окончателното му изплащане; ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 8, във вр. с ал. 1 от ответниците К.М.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, М.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, П.Н.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, В.Р.Б., с ЕГН: **********, с адрес ***, представляван от баща му Р.Б.И., на същия адрес и Н.Р.И., с ЕГН: **********, с адрес ***, представлявана от баща си Р.Б.И.- на същия адрес, да заплатят на В.Ц.М. ЕГН ********** *** сумата от 774 лв./седемстотин седемдесет и четири лева/, представляваща адвокатско възнаграждание в размер на 358лв. / триста петдесет и осем/ лева, разходи за извършена съдебно-икономическа експертиза в размер на 75лв. / седемдесет и пет/ лева, както и сумата от 339 лв. / триста тридесет и девет лева/ представляваща платена държавна такса.
2 Гражданско дело No 39/2017 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ А.Д.К. Д.К.Г. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 11.5.2017г.
Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за прекратяване на производството по делото поради оттегляне на молбата от ищцата преди първото по делото съдебно заседание. Така мотивиран Трънският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 39/2017г. по описа на Трънския районен съд на основание чл. 232 от ГПК – поради оттегляне на иска с правно основание чл.143, вр. с чл.149 от СК от Г.А.П. ЕГН ********** *** срещу Д.К.Г. с ЕГН ********** ***. Определението може да се обжалва пред ПОС в едноседмичен срок от днес.
3 АНД No 24/2017 КАТ Т.В.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 9.5.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление Наказателно постановление № ***г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Т.В.К. - ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177 ал.1 Т.2 предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.150А ал.1 от ЗДвП.
4 НОХД No 34/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН Р.Р.К. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 9.5.2017г.
На основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, като изпълнението на така наложеното наказание на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 /три/ години. - На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ от 200 до 1000 лева, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. - На осн. чл. 343г вр. чл. 343б ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК- „ Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем / месеца, като на осн. чл. 59 ал. 4 от НК бъде приспаднато времето., през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 21.04.2017 г. до 09.05.2017г ”.
Р.Р.К.
В законна сила от 9.5.2017г.