П Р О Т О К О Л

     гр.Трън, 29.05.2017 година

                                                                                                        

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

при участието на секретаря: Ренета Милтенова

и прокурора Йордан Ченков

сложи за разглеждане НОХД № 39 по описа за 2017 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.15 ч. се явиха лицата както следва:

Обвиняемия Р.А.Б. редовно призован се явява лично и с адв.З..*** редовно призована изпраща представител прокурор Ченков.

Явява се адв. З..

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ:. Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на обвиняемия.

Сне самоличността на обвиняемия Р.А.Б., роден на ***г***, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан – реабилитиран по право, със средно-специално образование, живущ ***, с ЕГН **********.

След констатация личната карта се върна на обвиняемия.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по настоящето производство.

ОБВИНЯЕМИЯ: Разбрах правата си. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, по чл. 382 от НПК, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

АДВ. З.:   Господин Съдия,   поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия, считам че споразумението на противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

На осн.чл. 382, ал.5 от НПК съдът предложи на страните да увеличат размера на предвиденото наказание а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки,

- задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично;  

- задължителни периодични срещи с пробационен служител -  за срок от 6 /шест/ месеца, който срок да бъде увеличен с един месец.

ПРОКУРОРА: Съгласен съм с увеличението на пробационния срок.

АДВ.З.: Съгласна съм.

ОБВИНЯЕМИЯ: Съгласен съм.

Предвид изявлението на обвиняемия съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за решаване на наказателно  производство по  реда на чл. 381 НПК        

 

            Днес, 22.05.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 66/2016г. по описа на РУМВР гр. Трън, пр. преписка № 549/2016г. по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между:

            1. ЙОРДАН ЧЕНКОВ – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и

            2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия Р.А.Б. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, с настоящ адрес и адрес ***, осъждан - реабилитиран,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

І. Обвиняемият Р.А.Б. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, с настоящ адрес и адрес ***, осъждан - реабилитиран, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 04.08.2016г. за времето от около 17.30ч. до около 18.00ч. в гр. Трън, обл. Перник, в района на центъра на града пред магазин „плод – зеленчук“ и *** пред сградата на РУМВР гр. Трън, в условията на продължавано престъпление, се е заканил на И.В.И. с убийство и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, както следва:

1. На 04.08.2016г. в гр. Трън, обл. Перник в района на центъра на града пред магазин „плод – зеленчук“ се е заканил на И.В.И. с убийство, крещейки й „Долна турска курво, ще ви избия всичките“, Ще ви убия, това ли е новия баща на дъщеря ми“, „Ще ви запаля“, „Ще ви разчленя“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му;

2. На 04.08.2016г. в гр. Трън, обл. Перник          *** пред сградата на РУМВР гр. Трън се е заканил на И.В.И. с убийство, крещейки й „Ще ви разчленя“, „Ще ви запаля“, „Ще ви избия“, „Ще ви убия“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

- престъпление по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

            Престъплението е извършено от обвиняемия Р.А.Б. при пряк умисъл като форма на вината.         

            ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Р.А.Б. със снета по – горе самоличност на основание чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично;  

- задължителни периодични срещи с пробационен служител -  за срок от 7 /седем/ месеца.

      ІІІ. Разноските по делото – 192.00 /сто деветдесет и два/ лева за изготвена съдебна психолого-психиатрична експертиза, да се възложат на обвиняемия Р.А.Б., които да бъдат преведени по банкова сметка ***. Перник.

IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди.                        

            V. Веществени доказателства – няма.

С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК.           

             На обвиняемия Р.А.Б. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:…….              ЗАЩИТНИК:…….                  ОБВИНЯЕМ:……….

            /Йордан Ченков/                  /адв.Р.З./                / Р.Б./      

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия Р.А.Б. по реда на глава ХХІХ от НПК позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С посоченото споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на обвиняемия - адв. Р.З. и обвиняемия Р.А.Б., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Р.А.Б. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

АДВ.З.: Моля да ми бъде издаден заверен препис от протокола от днешното съдебно заседение, необходимо ми за отчитане пред Бюрото за правна помощ.

Съдът намира, че направеното искане от адв.З. са основателно и следва да бъде уважено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Да се издаде заверен препис от настоящия протокол на адв. З..

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 39/2017 г. по описа на ТРС.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: