П Р О Т О К О Л

     гр.Трън, 09.05.2017 година

                                                                                                        

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

при участието на секретаря: Ренета Милтенова

и прокурора Красимир Първанов

сложи за разглеждане НОХД № 34 по описа за 2017 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 15.30 ч. се явиха лицата както следва:

Обвиняемия Р.Р.К. редовно призован се явява лично и с адв.З. служебен защитник.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Парванов.

Явява се адв. З., назначена за служебен защитник на обвиняемия с Определение № 43/09.05.2017 г. по ЧНД № 32/2017 г. по описа на РС гр.Трън.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ:. Да се даде ход на делото. Съгласен съм адв. З. да бъде мой защитник.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на обвиняемия.

Сне самоличността на обвиняемия Р.Р.К., роден на ***г. в гр. Д., българин, с българско гражданство, неженен, неосъждан, със средно образование,  живущ ***, с ЕГН **********.

След констатация личната карта се върна на обвиняемия.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по настоящето производство.

ОБВИНЯЕМИЯ: Разбрах правата си. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, по чл. 382 от НПК, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

АДВ. З.:   Господин Съдия,     поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия, считам че споразумението на противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Предвид изявлението на обвиняемия съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

 

За решаване на делото  по  реда глава XXIX от  НПК, на основание чл.384 от НПК по БП № 18/2017 по описа на РУ на МВр-Трън, пр.пр. № 130/2017 по описа на РП-Трън    

 

            Днес, 09.05.2017г. в гр. Трън, на осн. чл. 384, ал.1; вр. чл.381 от НПК,  между:

1. КРАСИМИР ПЪРВАНОВ- Районен Прокурор при Районна прокуратура – Трън, и

            2. Адв. Р. З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия:

 

Р.Р.К. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Д., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование,,

се постигна споразумение за прекратяване на наказателното производство по БП № 18/2017 по описа на РУ на МВр-Трън, пр.пр. № 130/2017 по описа на РП-Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5 от НПК, а именно:

           

І. Обвиняемият Р.Р.К., се признава за виновен в това, че:

 

- На 21.04.2017 година около 10.20 часа на път II-63, км.39+100 в с. Филиповци, общ. Трън, обл. Перник, с посока на движение към  гр. Перник, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Пежо” модел „307” с рег.№ ***, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.39 промила, установена по надлежния ред- чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 177 от 25.04.2017 год. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вина,

 ІІ. Страните се съгласяват на обвиняемия Р.Р.К., да се наложи следното наказание:

            - На основание чл. 343б, ал. 1, вр. с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, като изпълнението на така наложеното наказание на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 /три/ години.

- На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ от 200 до 1000 лева, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

- На осн. чл. 343г вр. чл. 343б ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7  от НК- „ Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8 /осем / месеца, като на осн. чл. 59 ал. 4 от НК бъде приспаднато времето., през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 21.04.2017 г. до 09.05.2017г ”.

ІІІ. Разноските по делото се възлагат на подсъдимия, която следва да заплати  33, 11 лева за експертизи в полза на ОД на МВР-Перник

            ІV. Веществени доказателства – няма.

            С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.                       

                                               

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:……………               ЗАЩИТНИК:…………..     ОБВИНЯЕМ:.....................         

                      / Първанов/                                  /З./                  /К./                                                                            

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия Р.Р.К. по реда на глава ХХІХ от НПК позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С посоченото споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 28

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Първанов, защитника на обвиняемия - адв. Р. З. и обвиняемия Р.Р.К., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Р.Р.К. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

АДВ.З.: Моля да ми бъде издаден заверен препис от протокола от днешното съдебно заседение, необходимо ми за отчитане пред Бюрото за правна помощ.

Съдът намира, че направеното искане от адв.З. са основателно и следва да бъде уважено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Да се издаде заверен препис от настоящия протокол на адв. З..

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 34/2017 г. по описа на ТРС.

Заседанието приключи в 15.45 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: