РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 66/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Р.А.П. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 23.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО предявеният от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ", гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ; № 136, с ЕИК 121100421, представляван Изпълнителен директор против Р.А.П. с ЕГН **********,*** иск по чл.422 от ГПК във вр. с чл.79 от ЗЗД за признаване за установено, че Р.А.П. с посочен адрес и ЕГН ДЪЛЖИ на Държавен фонд "Земеделие" гр.София 24 446.00 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), представляваща главница предоставеното на длъжника финансова помощ/първо плащане по договор 14/112/04125 от 12.02.2010 г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/; сума от 571,53 лв. (петстотин седемдесет и един лева и петдесет и три стотинки), представляващи лихви за периода 27.09.2013г. до 19.12.2013г, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението по чл. 417 от ГПК - 20.12.2013г., до окончателното й изплащане, както и на основание чл, 78, ал, 1 от ГПК направените разноски в производството по издаване на изпълнителен лист за заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, в общ размер на 1 200.53 /хиляда и двеста лева и петдесет стотинки/ лева, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.417 от ГПК по ч.гр.д. №183/2013г. на Районен съд гр. Трън., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 28.11.2016
Гражданско дело № 100/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 18.10.2017
Гражданско дело № 1033/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
2 Гражданско дело No 7/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД Е.С.Я. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 31.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 415 от ГПК иск от „ТОПЛОФИКАЦИЯ- ПЕРНИК” АД с адрес гр. Перник, ж.к. „Мошино” ТЕЦ „Република”, Булстат: BG 113012360, представлявано от К.В.Г. – Изпълнителен директор за признаване на установено, че Е.С.Я. ЕГН ********** с адрес: *** дължи сумата от 580,31 лева, в размер на: главница 487.72(четиристотин осемдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) лева за периода от 01.05.2012 г. до 30.04.2014 г., за неизплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, кв.”ТЕВА” бл.50 вх.Б, ап.35, законна лихва за забава на месечни плащания в размер на 92.59/деветдесет и два лева и петдесет и девет стотинки/ лева, за периода от 09.07.2012 г. до 24.08.2015 г., ведно със законната лихва върху размера на главницата от 487.72 лева, считано от дата на подавана на заявлението до окончателното изплащане на сумата.
В законна сила на 5.7.2016г.
3 Гражданско дело No 28/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ Д.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 30.5.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК по отношение на Д.С.С. , с ЕГН: **********, с адрес: ***, че дължи на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ АД сума в размер на 324.72 лева ( триста двадесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) лева, от които главница 241.21 лева ( двеста четиридесет и един лева и двадесет и една стотинки) лева, договорна лихва в размер на 42.37 лева ( четиридесет и два лева и тридесет и седем стотинки) лева за периода от 12.02.2014г. до 02.04.2014г., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в PC гр. Трън до окончателното изплащане на задължението, лихва за забава в размер на 41.14 лева ( четиридесет и един лева и четиринадесет стотинки) лева. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Д.С.С. , с ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Д-р Петър Дертлиев“ №25, офис-сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4 сумата от 750лв., направени разноски по настоящото и заповедното производства, от които: 600.00 лв. възнаграждение за юрисконсулт и 150.00 лв. държавна такса.
В законна сила на 23.6.2016г.