П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 10.05.2016 година

 

Трънски районен съд, в публично съдебно заседание на десети май две хиляди и шестнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

при  участието на секретаря: Магдалена Такова

и прокурора: Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 39 по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 13.30 ч. се явиха лицата както следва:

РП ГР. ТРЪН: изпраща представител прокурор Милушева.

ПОДСЪДИМИЯТ- Х.Н.И.: редовно призован се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ: Ю.Б.К. редовно призован се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ:А.Б.А. редовно призован се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: д-р Р. К. редовно призован се явявя лично.

ПРОКУРОРА Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

Съдът разясни на свидетеля Ю.Б.К. правата по чл. 74 и следващите от НПК, същия заяви, че няма да предявя граждански иск, както и да се конституира като граждански ищец по делото.

С оглед явяването на вещото лице следва да му бъде определено възнаграждение, което следва да бъде в размер на 20.00 лева.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

          Да се изплати на вещото лице д-р Р. М.К. възнаграждение в размер на 20 лв.за явяване в днешното съдебно заседание.

ПОДСЪДИМИЯ: Желая да сключа споразумение с РП, тъй като се признавам за виновен. Нямам финансова възможност да си наема адвокат, моля да ми бъде назначен служебен защитник. Желая адв. Златанова да ме защитава като служебен защитник.

С оглед изявлението на подсъдимия съдът намира, че са налице предпоставките на чл.94, ал.3 НПК, във вр. чл. 381 ал.1 НПК, поради което дава 15 минути почивка. Да се изпрати по факс искане до АС на ПАК, за определяне на служебен защитник на подсъдимия Х.Н.И. за сключване на споразумението, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Да се изпрати искане до АС на ПАК за определяне на служебен защитник на подсъдимия Х.Н.И..

След почивката съдът дава ход на делото

Докладва постъпил факс с вх..№680, с който АК Перник е определил за служебен защитник на подсъдимия Х.Н.И. адв.Роза Златанова от ПАК.

 

Съдът намира, че са налице законовите основания за назначаване на служебен защитник на, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв.Роза Златанова от ПАК за защитник на подсъдимия Х.Н.И.. по НОХД №39/2016г. по описа на ТРС.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, бълг.гр., със средно образование, неженен, безработен, осъждан, живущ ***

- Получих препис от обвинителни акт преди повече от 7 дни.

            НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

            ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.. Представям споразумение с подсъдимия, което моля да одобрите.

АДВ. ЗЛАТАНОВА: Няма отводи и нови искания.  В действително сме постигнали споразумение, което моля да одобрите.

             

Съдебния състав намира, че тъй като  е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

            Съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

            ПОДСЪДИМИЯ: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                   

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК по

            НОХД № 39/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 122//2016 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

 

            Днес,10.05.2016 г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  39 / 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 122/2016 г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън          и

            2. Адв. РОЗА ЗЛАТАНОВА - ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия Х.Н.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, бълг.гр., със средно образование, не женен, безработен, осъждан, живущ ***

ОТНОСНО СЛЕДНОТО: 

            І. Подсъдимият Х.Н.И., с ЕГН **********,  роден на *** ***,българин,бълг.гр., със средно образование, не женен, безработен, осъждан, живущ ***

се признава за виновен в това, че:

          На 14.02.2016 г., около 22,55 ч. в гр.Трън, пл.”Владо Тричков” пред банка „ДСК” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото/нанасял удари с ръце по банкомат на банка”ДСК” и крещял обидни думи по адрес на пристигналите  полицаи от РУ на МВР-Трън-св.Ю.Б.К. и св.А.Б.А.- „ще ви еба майката мърши, помияри долни, гадни, изчезвайте да не ви избия”/ като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред/нанесъл удар с юмрук в лицето и изритал в краката полицай Ю.Б.К. ***/- престъпление по чл.325,ал.2, вр.чл.1 от НК.

Престъплението е извършено от  обвиняемия Х.Н.И. при условията на пряк умисъл.

          ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият Х.Н.И., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 325,ал.2, вр.чл.1НК,  вр.чл.55,ал.1,т.2,б.“б“вр.чл.54 от НК.да изтърпи следното наказание :

 

       „Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК, а именно:

-         задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 8/осем// месеца и с периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично, 

-         задължителни периодични срещи с пробационен служител -  за срок от 8/осем/месеца.

 

           ІІІ. Разноски-  78.66 лв. направени за изготвяне на  СПЕ, се възлагат за плащане от подсъдимия по сметка на ОД на МВР гр.Перник.

           ІV. Веществени доказателства –  няма

 

            С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

             На подсъдимия Х.Н.И. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

           

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:……………          ЗАЩИТНИК:...........................        

                   /Б.  Милушева/                           /Адв. Р.Златанова/  

 

                            

                        ОБВИНЯЕМ:…………. /Хр. И./ /

                                                      

               ПРОКУРОР:Моля да одобрите така представеното споразумение непротиворечащо на закона и морала.

          АДВ.ЗЛАТАНОВА: Моля да одобрите така представеното споразумение непротиворечащо на закона и морала

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: 42

        ОДОБРЯВА на осн.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП-Трън представлявана от прокурор Бисерка Милушева,  подсъдимият Х.Н.И. и защитникът  му адв.Златанова, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №39/16г. по описа на ТРС -

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Х.Н.И. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието приключи в 14.00 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

 

      СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

.