РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 57/2017 Агенция "Митници" Й.Й.М. МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 16.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление /НП/ № 857/2016г. на заместник - началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-22532-61660/08.03.2016г. на Директора на Агенция „Митници“ на Й.Й.М., ЕГН ********** са наложени административни наказания както следва: на основание чл. 233 ал.3, ал.6 и ал.8 вр. с ал.1 от ЗМ глоба в размер на 32 865 лв. / тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и пет лева / за нарушение на чл. 233 ал.1 вр. с ал.3 от ЗМ/ както и на основание ал.6 на чл.233 от ЗМ отнема в полза на държавата стоките, предмет на митническата контрабанда както следва : цигари марка „Merilin Slims“, без бандерол за платен акциз, 2 191 кутии цигари, всяка с по 20 къса на стойност 16 432.50 лв. / шестнадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/, отнема в полза на държавата лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“, с рег.№ ***и начална регистрация 09.09.2002г., на стойност по пазарни цени към момента на извършване на деянието / 20.02.2016г./ в размер на 3 600лв. / три хиляди и шестстотин/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.4.2018
Наказателно дело № 31/2018
В законна сила на 19.4.2018г.
2 АНД No 59/2017 КАТ И.В.И. РУ НА МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 17-0361-000111/11.07.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу И.В.И. с ЕГН: **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.177 ал.3 пр. 2 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 126 от ЗДвП, му е наложено административно наказания: „глоба” в размер на 1500 лв..

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2018
Наказателно дело № 118/2018
В законна сила на 26.4.2018г.
3 АНД No 5/2018 КАТ Т.М.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0361-000005/15.01.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.185 от ЗДвП на Т.М.Й., с ЕГН: **********, с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” общо в размер на 20лв., за извършено административно нарушение на чл.190 ал.3 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0361-000005/15.01.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП на Т.М.Й., с ЕГН: **********, с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” общо в размер на 110лв., за извършени административни нарушения на разпоредбите на чл.150 ал.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 16.4.2018
Наказателно дело № 204/2018
В законна сила на 16.4.2018г.
4 АНД No 10/2018 ДАМТН ЕТ М.А.-П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ПАЗАРА" , РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 23.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № ЕЙИ-028/25.01.2018 г., издадено от Г.К.Б. - Началник на Регионален отдел "Надзор на пазара Западна България", Главна дирекция "Надзор на пазара" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, с което на ***, с адрес: ***, представлявано от М.А.И. с ЕГН ********** са наложени две имуществени санкции всяка от по 250 лева на основание чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за това, че при извършена проверка на 16.11.2017 г. в търговски обект- магазин стоки за бита, находящ се в град Трън ул. „Гочо Гопин“ №5, стопанисван от дружеството, същото в качеството на търговец по смисъла на §1, ал.1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП при предлаганите за продажба продукти - 1. Фенер в черен цвят, с вградено зарядно с кабел за зареждане в ел.мрежа: данни само на опаковката (картонена кутия), марка JH, модел JH- 5800Т, технически данни: 220V, производител Jia Hao Китай, цена 12,00 лв; 2. Фенер в черен цвят, с вградено зарядно с кабел за зареждане в ел.мрежа: марка STF, модел 15628, производител Shuai Te Er, данни на опаковката (картонена кутия), технически данни: 110-220V, 3,6 V, 4V, 0,5V, производител Китай, цена 5.50лв, е извършил нарушение на чл. 4б т.1 от ЗТИП, вр. с чл. 33 т.4 от НСИОСЕСПИОГН и на чл. 4б т.4 от ЗТИП, вр. с чл.33 т.2 от НСИОСЕСПИОГН.
В законна сила на 17.4.2018г.