РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НЧХД No 96/2015 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.Х.Х. Т.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 18.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.В.К., роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2015г. в с.Врабча, общ.Трън, обл. Перник причинил на А.Х.Х., ЕГН ********** *** **** и настоящ адрес:*** лека телесна повреда, изразяваща се счупване на носните костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област, лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване на левия лакът и лявата предмишница, като увреждането е довело до разстройство на здравето извън случаите по чл. 128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 303 НПК вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 42б, вр. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, т. 1 и 2, вр. ал. 1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес *** за период от 8 /осем/ месеца с периодичност два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за период от 8 /осем/ месеца ОСЪЖДА подсъдимият Т.В.К. със снета самоличност по делото да заплати на частният тъжител и граждански ищец А.Х.Х., ЕГН ********** *** **** и настоящ адрес:*** сумата от 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ представляваща обезщетение за претърпените от него в резултат на деянието чл. 130, ал. 1 от НК неимуществени вреди /болки и страдания /, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от деня на увреждането- 28.06.2015г. до окончателното изплащане, като за разликата до пълният предявен размер на иска от 4000 лв. отхвърля същия като неоснователен и недоказан, както и да му заплати сумата от 442,00 лв. ( четиристотин четиридесет и два лева), за направени разноски по делото / в т.ч. 12,00 лв. д.т. за образуване на производството и 350,00 лв. адвокатско възнаграждение и 80,00 лв. за СМЕ/.
Т.В.К.
Мотиви от 25.2.2016г.
Мотиви към присъда № /18.02.2016 г. по нчхд № 96/2015 г. по описа на Трънски районен съд. С частна тъжба А.Х.Х. с постянен адрес *** и настоящ адрес *** е повдигнал обвинения срещу Т.В.К., живущ ***, ЕГН **********, за престъпление по: • чл.130, ал.1 от НК за това, че на 28.06.2015г. в с.Врабча, общ.Трън, обл. Перник, причинил лека телесна повреда на А.Х.Х., изразяваща се в счупване на носни костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област. Лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване по левия лакът и лявата предмишница, довели до причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота и болка. За съвместно разглеждане в съдебното производство е приет предявеният от А.Х.Х. срещу подсъдимият Т.В.К. граждански иск за сумата от 4000 лева, представляваща обезщетение за претърпени в резултат на престъплението по чл.130, ал.1 от НК неимуществени вреди - болки и страдания. Частният тъжител А.Х.Х. е конституиран като граждански ищец по делото. Частният тъжител и граждански ищец А.Х.Х., чрез повереника си по делото - адв. А. от ПАК, поддържа повдигнатото обвинение и моли, след като подсъдимият бъде признат за виновен, да му бъде наложено съответно справедливо наказание, а предявеният граждански иск да бъде уважен в пълен размер. Подсъдимият Т.В.К. редовно призован не се явява. Престъплението, за което е привлечен подсъдимия не е тежко по смисъла на закона, поради което съдът е намерил, че не е налице пречка същото да се гледа в отсъствието му. Трънският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК, намира за установено следното: Подсъдимият Т.В.К. е роден на ***г***, неосъждан е. От фактическа страна съдът приема следното: Частният тъжител и граждански ищец - А.Х.Х. и подсъдимият са познати. От известно време били във влошени отношения помежду си, повод за който била направена забележка от страна на тъжителя подсъдимият да не изхвърля боклук в местността „Секирица“. На 28.06.2015г. частният тъжител А.Х. бил на гости в двора на негов познат- свидетеля И.С. Х. ***. След обяд към 15.30ч. до оградата на двора спрял лек автомобил и от него излязъл подсъдимият Т.К., който завързал разговор с домакина на къщата – св.И. Х. относно закупуване на автомобил. Последният му отговорил да намине друг път да говорят, но в този момент подсъдимият започнал да нагрубява тъжителя А.Х. с думите : „Пияница, защо караш без книжка бе, ще те убия, ти ли ще ме управляваш бе“. Последното било по повод кандидатирането на А.Х. ***. Тъй като подсъдимият го извикал с думите „ я ела тука“ и без да подозира друга освен словесна агресия тъжителя се приближил до оградата на имота, при което без да каже нищо Т.К. му нанесъл удар с юмрука на лявата си ръка по дясната страна на лицето. От удара тъжителя А.Х. паднал наляво и назад на земята, а когато зашеметен след кратко време се изправил получил още един юмручен удар от страна на подсъдимият, от който отново паднал. Веднага след това подсъдимият Т.К. се качил в автомобила, с който дошъл и се отдалечил от къщата на св. И. Х.. Св.Х. помогнал на тъжителя да легне върху една пейка в двора. Възприел подутините и зачервените места по дясната страна на лицето на тъжителя. После частния тъжителя А.Х. се обадил на брат си, който го закарал в болнично заведение в гр.Перник, където след извършени медицински прегледи и манипулации били констатирани уврежданията му включително и фрактура на носни кости, като впоследствие бил насочен за консултация с неврохирург и освободен за лечение в домашни условия. Видно от разпитания св.Х.С. Х., същия не е бил пряк свидетел-очевидец на нанесения побой, но от брат си св.И. Х. научил за случилото се на 28.06.2015г. През следващите две-три седмици посещавал частния тъжител в неговата къща, където се лекувал. Тъжителя бил депресиран, оплаквал се от главоболие, слагал си компреси с лед на лицето, тъй като имал синина. Веднага след инцидента А.Х. подал жалба за случилото се срещу Т.К.,*** била заведена преписка с вх. № 410 от 2015г. по описа на РП-гр.Трън. По повод на жалбата била извършена проверка, която завършила с постановление от 17.09.2015г. за отказ да образува досъдебно производство, тъй като били налице данни за извършено престъпление, преследвано с тъжба от пострадалия, а не по общия ред. Видно от приложеното по делото Съдебно-медицинско удостоверение №159/2015г., издадено от д-р Р. С. – Началник на съдебномедицинско отделение при МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и извършената по делото Съдебно-медицинска експертиза от вещото лице д-р К.Ч. – специалист по съдебна медицина при МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник на частният тъжител и граждански ищец А.Х.Х. са били причинени следните уврежданиея: счупване на носни костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област. Лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване по левия лакът и лявата предмишница, довели до причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота и болка. Съгласно чл.103, ал.1 от НПК, тежестта да докаже обвинението по дела, образувани по тъжба на пострадалия лежи върху частния тъжител. Това в конкретния случай е сторено по начина предвиден в чл.303, ал.2 от НПК за повдигнатото обвинение, поради което и може да се формира несъмнен извод за виновност. По изложените съображения, след проверка и оценка на събрания по делото доказателствен материал в цялост, съдът прие обвиненията срещу подсъдимият Т.В.К. за доказани по несъмнен начин и го призна за виновен в това, че: на 28.06.2015г. в с.Врабча, общ.Трън, обл. Перник причинил на А.Х.Х., ЕГН ********** *** **** и настоящ адрес:*** лека телесна повреда, изразяваща се счупване на носните костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област, лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване на левия лакът и лявата предмишница, като увреждането е довело до разстройство на здравето извън случаите по чл. 128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. В случая за изясняване на настоящия казус следва да бъде установено нанесени ли са удари от подсъдимият спрямо тъжителя, от които да са му причинени твърдените наранявания в тъжбата. За решаването на този въпрос годно доказателствено средство съставляват показанията на свидетелите по-горе, допуснати по искане тъжителя. Именно въз основа на техните възприятия и интерпретацията на фактите и обстоятелствата, съставляващи предмет на доказване, следва да се формират изводите от фактическа и правна страна, тъй като твърденията в тъжбата не са доказателствено средство, а само очертават предмета на доказване. За да приеме за установена гореизложената фактическа обстановка съдът кредитира показанията на свидетелите И.С. Х. и Х.С. Х., които са логични, последователни и кореспондират напълно помежду си, както и със съдебномедицинската документация, така и с обективните находки. Св. И. Х. е добър познат а пострадалия, п

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Определение от 20.4.2016
Наказателно дело № 103/2016
В законна сила от 13.4.2017г.
2 АНД No 110/2016 РДГ Е.Й.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 30.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №327/11.10.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на Е.Й.М. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
В законна сила от 6.4.2017г.
3 НОХД No 114/2016 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Р.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 10.1.2017г.
за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.07.2016г. около 00.02 часа в гр.Трън по ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“, с рег.№ *** негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установени по надлежния ред, чрез химическа експертиза на кръвна проба, обективирана в Протокол № 448 от 10.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР-гр.Перник- престъпление по чл.343 б ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК го оправдава по повдигнато му обвинение. На осн. чл. 190, ал. 1 от НПК направените в хода на наказателното производство разноски остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ОС – Перник в 15-дневен срок от днес.
Р.С.С.
Мотиви от 12.1.2017г.
Мотиви по НОХД № 114 по описа на Районен съд гр. Трън, ІI с-в за 2016 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против Р.С.С. роден на ***г***, с ЕГН ********** за това, че на 29.07.2016г. около 00.02 часа в гр.Трън по ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“, с рег.№ *** негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установени по надлежния ред, чрез химическа експертиза на кръвна проба, обективирана в Протокол № 448 от 10.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР-гр.Перник- престъпление по чл.343 б ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК, във вр. с ал. 1 от НК го оправдава по повдигнато му обвинение. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание в предвидения в закона минимум като на основание чл.66 от НК да отложи изпълнението на наказанието за срок от 3 години. Защитникът на подсъдимия С.- адв. Б., пледира съдът да постанови присъда, с която да признае подзащитния му за невиновен, тъй като извършеното от подсъдимия не е съставомерно. Подсъдимият С. не се признава за виновен и поддържа поисканото от неговия защитник. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият Р.С.С. роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, с постоянен адрес:***, осъждан-реабилитиран, с ЕГН ********** е многократно наказван по ЗДвП. На 29.07.2016г. свидетелите Д.Т.Ц. и Б.А.А.– полицейски служители при РУ-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с опазване на обществения ред и контрол на движението в района на полицейски участък – гр.Трън, като се намирали в гр.Трън, на ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“. Около 00.02 ч. движейки се със служебния автомобил срещу възприели, че се движи лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“ с рег. № ***. Преди да се разминат автомобила преминал в тяхното платно и спрял- служителите на полицията също спрели, тъй като в противен случай можело да се стигне до ПТП. При последващата проверка установили самоличността на водача, а именно подсъдимия Р.С.С.. В хода на проверката установили, че подс.С. се държи неадекватно както и лъха на алкохол. Обяснявал, че му е нанесен побой както и че отива в Република Сърбия по покана на ръководството на отбора на „Цървена звезда“. Това поведение както и съмнението за употреба на алкохол накарало свидетелите Ц. и А. да потърсят съдействие от дежурния при РУ-гр.Трън, за да изпрати съответно оправомощен служител по линия на КАТ, който да извърши проверка на водача за наличие на алкохол в кръвта. На място пристигнал св.Б.Г., който извършил в 00.17ч. същия ден проверка на подсъдиимия с техничееско средство „Алкотест 7410“ с фабр.№ 0040, който отчеел 1,11 промила алкохол в издишания от водаача въздух. Св.Г. съставил АУАН №132, серия Т, № 531719/ 29.07.2016г., издал талон за медицинско изследване № 0004343 и придружил заедно със свидетелите Ц. и А. подсъдимия С. до ФСМП-гр.Трън. Същия дал кръв за изследване, видно от извършената съдебно-химическа експертиза се установило наличие на алкохол в количество 1,24 промила. При извършената справка в ОДЧ на РУП-Трън установили, че С. е правоспособен водач. ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, а именно: показанията на свидетелите, приложените наказателни постановления и заповед за ПАМ, справка за съдимост, справка от КАТ, АУАН. Посочените писмени доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 НПК. Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, т.к. същите са логични, последователни, вътрешно непротиворечиви и кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал и най- вече с писмените доказателства и доказателствени средства, както и с направените от подсъдимия самопризнания. ОТ ПРАВНА СТРАНА: Престъпното управлението на моторно превозно средство при установена забрана за това е уредено в четири самостоятелни състава на чл. 343 б НК. Непосредствен обект на посегателство, това са обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установената със закон или съдебен акт забрана за управление на МПС след употреба на алкохолни и/или наркотични вещества над определена концентрация / за алкохола/ . От обективна страна, разглежданите престъпни състави разкриват следните особености: 2. 1. Предмет на престъпно посегателство, това е моторно превозно средство по смисъла на § 6, т. 11 ДР на ЗДвП. 2. 2. Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, установено по определен ред. Деянието няма да е съставомерно по чл. 343 б, ал. 1 НК в случаите, когато: За посочените време, място и други обстоятелства деецът не е управлявал МПС; не е управлявал с концентрацията на алкохол, определена от закона; концентрацията на алкохол в кръвта на водача не е установена по надлежния ред, деецът не е наказатеелноотговорно лице. С цитираната наказателноправна норма се инкриминира обществено опасно поведение на дееца, което е израз на оформената нагласа да не се съобразява с наложената му забрана да управлява МПС след употреба на алкохол над определена концентрация или наркотични вещества. От обективна страна – подсъдимият е осъществил признаците на деянието по чл.343 б ал.1 от НК, тъй на 29.07.2016г. около 00.02 часа в гр.Трън по ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“, управлявал собственото си МПС- лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установени по надлежния ред, чрез химическа експертиза на кръвна проба, обективирана в Протокол № 448 от 10.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР-гр.Перник. От субективна страна: Субект на престъпленията по чл. 343 в, ал. 1 - 3 НК може да бъде всяко наказателно отговорно лице, по отношение на което са налице посочените по-горе изисквания. От субективна страна и двата престъпни състава могат да бъдат осъществени при форма на вината пряк умисъл. Наказателно отговорно лице според разпоредбата на 31 ал.1 от НК е това, което притежава качествата за субект на престъплението и е извършило престъпление. Наказателното право обосновава наказателната отговорност на субекта чрез съчетанието между необходимостта и свободата на човешката воля. Лицата, които притежават нормална психика и достатъчна физическа, умствена и социална зрелост, са способни да съобразяват своето поведение със задължителните предписания на установения правов ред. Вменяемостта и невменяемостта са основни качества на човешката психика, които са свързани с принципното обосноваване на наказателната отговорност за извършеното престъпление. Вменяемото лице е способно да съобразява своето поведение със задължителните предписания на дейс

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.4.2017
Наказателно дело № 42/2017
В законна сила от 3.4.2017г.