РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 27/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ТРЪН

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 18.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете С.Д.М., с ЕГН ********** в семейството на професионалния приемен родител Д. Ц. М. с ЕГН **********, с настоящ адрес *** И ГО НАСТАНЯВА в професионално приемно семейство на С.А.Г. с настоящ адрес ***, до навършване на пълнолетие на детето, или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването, предвидени в чл.29 от ЗЗД.

2

АНД No 16/2017

РДГ

Н.Г.Н.

РДГ КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №*** на инж.З.П.Т. Директор на РДГ-Кюстендил, упълномощен съгласно заповед №РД 49-199/16.05.2011г. от Министъра на земеделието и горите, с което на Н.Г.Н. ЕГН: **********, адрес: *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. / сто лева / за нарушение на чл.213 ал.1 т.1 и т.2 от ЗГ, както и да заплати 40 лева – паричната равностойност на липсващите вещи като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

3

НОХД No 21/2017

Незаконно превеждане през граница

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

А.Б.П.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Споразумение от 27.4.2017г.
се признава за виновен в това, че: На 08.02.2017 около 08.00 часа в землището на гр. Трън, област Перник, на разклона за с. Банкя, общ. Трън, на около 1200м от линията на държавната граница на РБ, източно от 331В ГП, с цел да набави за себе си имотна облага- сума в размер на 100 /сто/ евро, противозаконно подпомагал чужденци- 7 лица, иракски граждани да преминават в страната в нарушение на закона, а именно- Mahdi Dzhasem Murad / Махди Джасем Мурад/, роден на ***г в Ирак, ЛНЧ **********; Sadir Mahdi Dzhasem / Садир Махди Джасем /, роден на ***г в Ирак, ЛНЧ **********- ненавършил 16-годишна възраст; Ziryan Zire Hader /Зирян Зиде Хадер/, роден на ***г в Ирак, ЛНЧ **********; Hadzhar Yunis Hamid / /Хаджар Юнис Хамид/, роден на ***г в Ирак, ЛНЧ **********; Soran Karim Said /Соран Карим Саид/, роден на ***г. в Ирак, ЛНЧ **********; Yunes Salah Mohamad /Юнес Салах Мохамад/, роден на *** в Ирак, ЛНЧ **********; /Бутан Исмаил Мохамадамин/, роден на ***г в Ирак, ЛНЧ **********, да преминават в страната в нарушение на закона, а именно: чл. 30а т.6 от Закона за убежището и бежанците, тъй като по време на производството чужденецът е длъжен да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка Рено, модел Меган Сценик, с ДК № СА 2988 ТМ, и е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст, и е извършено по отношение на повече от едно лица- престъпление по чл. 281 ал.2-ра т.1-ва, т.4-та и т.5-та, вр. ал.1-ва пр.2-ро от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия А.Б.П. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните се съгласяват на подсъдимия А.Б.П., на основание чл. 54, вр. чл. 281 ал.2-ра т.1-ва, т.4-та и т.5-та, вр. ал.1-ва пр.2-ро от НК, да се наложи следното наказание: 1.Лишаване от свобода за срок от 2 /две/ години, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 4 /четири/ години. 3. На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ , което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. 4. На осн. чл. 53 ал.2 б.“б“ от НК се отнема в полза на държавата придобитото чрез престъплението- пари 100 /сто евро/, представляващи пет броя банкноти по 20 евро.
А.Б.П.
В законна сила от 27.4.2017г.

4

НОХД No 22/2017

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

С.М.Д.,
И.М.И.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Споразумение от 28.4.2017г.
І. Подсъдимият И.М.И. с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работещ като дървосекач, неосъждан, с адрес *** се признава за ВИНОВЕН в това, че: на неустановена дата от 04.02.2017г. до 28.02.2017г. в с. Горочевци, общ. Трън, обл. Перник, от къща, находяща се в махала „Ракитов дол“, в съучастие като съизвършител със С.М.Д. *** /съизвършител/, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /изкъртил перваз с намиращия се на него насрещник на входна дървена врата/ е отнел чужда движима вещ – 1/един/ бр. виброшлайф марка „GLOBUS INTERNATIONAL ORBITAL SANDER“ на стойност 40.00 лева, от владението на собственика й М.Р.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като за извършване на кражбата е използвано техническо средство – железен инструмент тип „кози крак“ и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд /на фазата на досъдебното производство/ откраднатата вещ е върната на собственика й М.Р.М. – престъпление по чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на подсъдимия И.М.И. с ЕГН: ********** със снета по – горе самоличност на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години. III. Причинените с престъплението имуществените вреди в размер на 40.00 лева са възстановени. IV. Веществени доказателства – няма. V. Разноски по делото в размер на 25.00 лева за извършена съдебно – оценителна експертиза да се възложат солидарно на подсъдимите И.М.И. и С.М.Д., които да ги заплатят по сметка на ОДМВР гр. Перник. С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК. На подсъдимия И.М.И. с ЕГН: **********, беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред. Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено. Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.З. и подсъдимия И.М.И. , чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе. На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл: С П О Р А З У М Е Н И Е за решаване на делото по реда глава XXIX от НПК, на основание чл. 384 от НПК по НОХД № 22/2017г. по описа на Районен съд гр. Трън Днес, 28.04.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 384, ал. 1, във вр. с чл. 381 от НПК, между: 1. Йордан Ченков – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и 2. Адв. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на подсъдимия С.М.Д., ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работещ като дървосекач, неосъждан, с адрес *** се постигна споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 22/2017г. по описа на Районен съд гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси, посочени в чл. 381, ал. 5 от НПК, а именно: І. Подсъдимият С.М.Д., ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, работещ като дървосекач, неосъждан, с адрес *** се признава за ВИНОВЕН в това, че: на неустановена дата от 04.02.2017г. до 28.02.2017г. в с. Горочевци, общ. Трън, обл. Перник, от къща, находяща се в махала „Ракитов дол“, в съучастие като съизвършител с И.М.И. *** /съизвършител/, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /изкъртил перваз с намиращия се на него насрещник на входна дървена врата/ е отнел чужда движима вещ – 1/един/ бр. виброшлайф марка „GLOBUS INTERNATIONAL ORBITAL SANDER“ на стойност 40.00 лева, от владението на собственика й М.Р.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като за извършване на кражбата е използвано техническо средство – железен инструмент тип „кози крак“ и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд /на фазата на досъдебното производство/ откраднатата вещ е върната на собственика й М.Р.М. – престъпление по чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на подсъдимия С.М.Д., ЕГН: ********** със снета по – горе самоличност на основание чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1/една/ година, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1/една/ година; - 100/сто/ часа безвъзме
С.М.Д.
И.М.И.
В законна сила от 28.4.2017г.