РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 15.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 48/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие В.П.И. Е.И.Н. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 11.4.2017г.
На основание чл.5, ал.1 ,т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/ ЗАДЪЛЖАВА Е.И.Н. с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие. На основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН ЗАБРАНЯВА на Е.И.Н. с ЕГН ********** *** да приближава жилището на В.П.И., ЕГН ********** ***. ЗАБРАНЯВА на Е.И.Н. с ЕГН ********** *** ДА ПРИБЛИЖАВА на по-малко разстояние от 5 / пет / метра В.П.И., ЕГН ********** *** жилището, както и местата за социални контакти и отдих. На основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН НАЛАГА на Е.И.Н. с ЕГН ********** *** глоба в размер на 200 /триста/ лева. Осъжда Е.И.Н. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата, по сметка на Висшия съдебен съвет, чрез ТРС сумата 25,00/двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса за образуване на делото. На основание чл. 15, ал.2, вр. с ал.1 от ЗЗДН ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита в полза на молителката и срещу ответника по молбата съгласно наложените на ответника по делото мерки за защита от домашното насилие, предмет на настоящото решение. ПРЕПИС от Заповедта да се връчи на страните, както и на РУ град Трън, за сведение и изпълнение, с указанието, че заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение, като в същата се укаже и предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21,ал.2 от ЗЗДН. Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за молителя и от връчването му, заедно със заповедта за защита, за ответника.
В законна сила от 26.4.2017г.
2 АНД No 17/2017 КАТ М.В.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 3.4.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление *** от *** година на Началника на РУ – гр. Трън, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу М.В.И. с ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.638 ал.3 от КЗ му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал.3 от КЗ в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.
В законна сила от 25.4.2017г.
3 АНД No 18/2017 КАТ Ю.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 3.4.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление Наказателно постановление № *** на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Ю.Д.А.- ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179 ал.3 т.4 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл. 179 ал.3 т.4 от ЗДвП вр. с чл.10 ал.1 т.1 от ЗП.
В законна сила от 22.4.2017г.