РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 2/2018 КАТ Р.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 22.3.2018г.
ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление 17-0361-000238/03.01.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу Р.Г.Г.- ЕГН ********** за извършени административни нарушения по чл.20 ал.2 от ЗДвП и чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179 ал.2 пр.1 от ЗДвП и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
2 АНД No 10/2018 ДАМТН ЕТ М.А.-П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ПАЗАРА" , РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 23.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № ЕЙИ-028/25.01.2018 г., издадено от Г.К.Б. - Началник на Регионален отдел "Надзор на пазара Западна България", Главна дирекция "Надзор на пазара" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, с което на ***, с адрес: ***, представлявано от М.А.И. с ЕГН ********** са наложени две имуществени санкции всяка от по 250 лева на основание чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за това, че при извършена проверка на 16.11.2017 г. в търговски обект- магазин стоки за бита, находящ се в град Трън ул. „Гочо Гопин“ №5, стопанисван от дружеството, същото в качеството на търговец по смисъла на §1, ал.1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП при предлаганите за продажба продукти - 1. Фенер в черен цвят, с вградено зарядно с кабел за зареждане в ел.мрежа: данни само на опаковката (картонена кутия), марка JH, модел JH- 5800Т, технически данни: 220V, производител Jia Hao Китай, цена 12,00 лв; 2. Фенер в черен цвят, с вградено зарядно с кабел за зареждане в ел.мрежа: марка STF, модел 15628, производител Shuai Te Er, данни на опаковката (картонена кутия), технически данни: 110-220V, 3,6 V, 4V, 0,5V, производител Китай, цена 5.50лв, е извършил нарушение на чл. 4б т.1 от ЗТИП, вр. с чл. 33 т.4 от НСИОСЕСПИОГН и на чл. 4б т.4 от ЗТИП, вр. с чл.33 т.2 от НСИОСЕСПИОГН.