РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 15.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 87/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.А.Г. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 13.3.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Г., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. С., ***, ***, ***, ***, ***, към датата на деянието работил като ***- гр. С. за НЕВИНЕН в това, че на 05.05.2017 г. в землището на с. ***, общ.Трън, обл. Перник, отдел 92, подотдел Е1, представляващ имот с кад. № ***, ***- гр. С., с редовно писмено позволително, но извън указаните в него количества, е отсякъл от горския фонд на Държавно горско стопанство-Трън, 18 броя дървета от вида бук, представляващи 13 плътни кубични метри, на обща стойност 827.05 лв., като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235 ал.6, вр. ал. 1, пр.2-ро от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК го оправдава по повдигнато му обвинение. На осн. чл. 190, ал. 1 от НПК направените в хода на наказателното производство разноски остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ОС – Перник в 15-дневен срок от днес.
А.А.Г.
Мотиви от 19.3.2018г.
МОТИВИ ПО НОХД № 87 ПО ОПИСА НА ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗА 2018 ГОДИНА Районна прокуратура – Трън е повдигнала обвинение срещу подсъдимия А.А.Г., с ЕГН **********, за това че на 05.05.2017 г. в землището на с. ***, общ.Трън, обл. Перник, отдел 92, подотдел Е1, представляващ имот с кад. № ***, като секач във фирма ***- гр. С., с редовно писмено позволително, но извън указаните в него количества, е отсякъл от горския фонд на Държавно горско стопанство-Трън, 18 броя дървета от вида бук, представляващи 13 плътни кубични метри , на обща стойност 827.05 лв., като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл. 235 ал.6, вр. ал. 1, пр.2-ро от НК. Трънският районен съд, на основание чл. 235 ал.6, вр. ал. 1, пр.2-ро от НК признава подсъдимият за невиновен и на основание чл. 304 НПК, във вр. с ал. 1 от НК го оправдава по повдигнато му обвинение. В съдебно заседание, след приключване на съдебното следствие представителят на РП – Трън поддържа повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 235 ал.6, вр. ал. 1, пр.2-ро от НК. Пледира подсъдимият да бъде осъден като му се наложи едно от алтернативно предвидните наказания: до една година лишаване от свобода, пробация или глоба от 100 до 300 лева. Ако съда приеме, че няма нанесена щета, то да приложи института на чл.78 А от НК. Алтернативно ако съда приеме, че деянието, за което е првлечен подсъдимия към наказателна отговорност не е престъплеие, а административно нарушение, то съгласно чл.305 ал.6 предл.2 от НПК да му налож административно накзние за нарушение по чл.104 ал.1 т.5 от ЗГ. Подсъдимия А.А.Г. не се признава за виновен, оспорва фактическата обстановка и пледира за оправдателна присъда. Съдът, като обсъди на основание чл. 14 и чл. 18 от НПК всички доказателства събрани по делото – показанията на свидетелите Л.И.Ш., М.Н.Ж., Н.Н.Ш., И.Е.Л., Г.Б.С., Н.Х.Г., Б.А.Р., И.А.Г., приетата по делото съдебно-оценителна експертиза, прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства – справка за съдимост / л.30/, заверено копие на АУАН 67/11.05.2017г. с бланков № 002888, серия ПА07, рапорт по чл.11 ал.1 от Наредба №1 КОГТ / л.9/, сортиментна ведомост /л.10, л.54/, КП серия ПК07, бл.№ 002036/05.05.2017г./ л.11/, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум / л.16-26/, съдебно-оценителна експертиза / л.40/, НА №75, придобит на основание чл.14 ал.3 от ЗВСГЗГФ / л.45/, скица / л.47-48/, справка от Югозападно Държавно предприятие- гр.Благоевград, и извлечение от информационна система „Систем“ / л.49-50/, позволително за сеч/ л.51/, у-ние за наследници / л.52 / заверени копия от материали по АНД №68/2017г. и АНД №69/2017г. по описа на ТРС, намери за установено следното: Подсъдимият А.А.Г., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. С., ***, ***, ***, ***, ***, към датата на деянието работил като ***- гр. С.. Свидетелите И.Е.Л. и Г.Б.С. *** на длъжност съответно „горски инспектор“ и „главен специалист горски инспектор“. На 05.05.2017г. двамата извършили проверка в горска територия, находяща се в землището на с.***, обл.Перник, общ.Трън. Тази територия влиза в правомощията им по контрол на добиването и извозването на дървесина от горска територия. На място проверили отдели 93, подотдел и „и“ отдел 92 подотдел „е1“. Констатирали, че има отрязани дървета без на дънера както се изисква да има сложена контролна горска марка /КГМ/. Дънерите били по цялото сечище, което било с площ повече от декар. Имало повече букови дървета и малко дъбови. На мястото намерили подсъдимия, заедно с брат му св.И.А.Г. и баща им А.А. Г., там бил и св.Н.Х.Г.. Когато се качили въпросния ден според показанията на св.Л. никой от тримата не режел дървета. Имало нарязани дърва, които пренасяли. Според показанията на св.Г.С. същия видял, че подсъдимия реже с моторна резачка, но на друго място, а не въпросните немаркирани дървета. При проверката установили, че св.Н.Х.Г. като собственик на фирма за дърводобив ***ООД-гр.С. има издадено валидно позволително № 0340525/04.01.2017г. за сеч на 133 плътни кубични метри дървесина в отдел 92, подотдел е1, в имот кадастрален № ***, в землището на с.***, общ.Трън, с площ от 2300 хектара. Позволителното било издадено въз основа на договор за добив на дървесина между фирмата на св.Н.Г. и собствениците на частната гора – свидетелите Л.И.Ш., М.Н.Ж. и Н.Н.Ш.. Св.Г. сключил от своя страна договор с подсъдимия, неговия баща и брат му за физическото добиване на дървения материал. На място свидетелите Л. и С. при разговор с тримата и св.Г. установили, че А.А.Г., И.А.Г. и баща им А.А. Г. са рязали във въпросния частен горски имот, а що се касае до немаркираните дървета обяснили, че шефа им св.Н.Г. наредил да ги отрежат, защото повечето били счупени от падналия сняг и лед и представлявли опасност за тях при работата им на място. Отрязяните дърветата си били горе на мястото в сечището и ги подготвяли за транспортиране. Горските инспектори преброили на място дънерите на отрязаните дървета без видима горска марка, като съставили на място констативен протокол. В представния по делото КП св.Л. описал следното: „ За отдел 93-и има издадено позволително за сеч № 0340511/ 04.01.2017г. до 30.12.2017г. Сечището е маркирано с КГМ Б3993 и Б 3992, със синя боя. В сечището на имот № *** има отрязани 58 бр. дърва за огрев /бук/, с обща кубатура 17 куб.м. дърва за огрев дъб 17 бр. с обща кубатура 6 куб.м., които не са маркирани с КГМ / в дънера/. И в отдел 92 подотдел „е1“ има издадено позволително за сеч № 0340525/04.01.2017г. сечището е маркирано с КГМ Б 3993 и 3992 със синя боя. В същия подотдел има отрязани 18-бр. дърва за огрев бук, с обща кубатура 13 куб.м., 9 бр.зимен дъб с обща кубатура 3 куб.м., които не са маркирани с КГМ.“ Въз основа на този констативен протокол на 11.05.2017г. св.И.Л. съставил на подсъдимия А.А.Г. АУАН № 67/2017г. серия ПА07, бланков № 002888. Акта бил съставен на 11.05.2017г. срещу подсъдимия А.А.Г. за това, че в землището на с.***, отдел 92 подотдел е1 отрязал 13 куб.м. дърва за огрев бук / 23.63 куб.м. / пространствени, без да са маркирани в дънера. Същия ден- 11.05.2017г. св.Л. въз основа на констатираното съставил още два броя АУАН – на бащата на подсъдимия- А.А. Г. / АУАН №69/11.05.2017г. серия 002889/ и на брата- св.И.А.Г. / АУАН №68/11.05.2017г. серия 002887/ т.е по един за тримата работници. След подробно изчисление в горското в гр.Трън изчислили точната кубатура и я разделили и на тримата, въз основа на самопризнанието им, че са рязали в частната гора немаркирани дървета. Така и определили на кой от тримата за коя част от горския парцел да съставят акт: за бащата А.А. Г., че на 05.05.2017г. рязал 17 куб.м. плътни / 30.90 куб.м. пространствени/ дърва за огрев бук в отдел 93 подотдел и, св.И.Г., че на същота дата в отдел 93 подотдел „и“ рязал зимен дъб 6 куб.м. плътни и в отдел 92 подотдел „е1“ – 3 куб.м. плътни, или 5.45 куб.м. прострнствени дърва за огрев. Видно от показанията на св. Н.Г. същия действително наел на граждански договор подс.А.А.Г., А.А. Г. и И.А.Г. му да добият дървен материал в имот с кадастр
2 АНД No 13/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.В.С. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.3.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия В.В.С., с ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, ***, ***, ***, ***, ***, за виновен в това, че на 27.10.2017 г в землището на село В., общ. Трън, обл. Преник, транспортирал незаконно придобит от другиго дървен материал- 50 броя трупи, представляваща 2,5 плътни кубични метра дървесина от вида „Дъб“ на обща стойност в размер 272,40 лв, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.235, ал. 6, вр. ал. 2, пр.3-то, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. / хиляда лева/. ОСЪЖДА подсъдимия В.В.С. с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР- Перник сумата от 25 / двадесет и пет/ лева, представляваща размера на направена в хода на досъдебното производство разноски по извършена съдебно – оценителна експертиза. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.
В.В.С.
Мотиви от 15.3.2018г.
МОТИВИ ПО НАХД № 13/2018 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Обвиняемият В.В.С. е предаден на съд от РП-гр.Трън по обвинение за извършено от него престъпление чл. 235, ал. 6, във вр. с ал.2 предл.3-то, вр. с ал. 1 от НК, осъществено по време, място и начин, описани подробно в обстоятелствената част на обвинителния акт. Обвиняемият в хода на досъдебното производство е дал обяснения, в които е описал подробно своите действия, като се признал за виновен. В съдебно заседание поддържа дадените обяснения. Заявява, че е взел дървата в близката до с.В. гора, тъй като преди майка му да почине на 20.11.2017г. имал нужда да се отопляват, а не му стигали средства, тъй като семейството живеело бедно и зимата била студена. Изразява съжаление. За наказанието предоставя на съда. Представителят на РП- Трън, поддържа внесеното предложение по реда на глава 28 от НПК и обвинението, повдигнато с него. Намира последното за доказано и счита, че подсъдимият е виновен по същото. Моли съда да постанови присъда, с която да признае последният за виновен, като замени наказанието предвидено в НК за това престъпление с административно наказание по реда на чл.78 А от НК, и на същият се наложи наказание глоба в минимален размер. Съдът, като обсъди събраните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена описаната в обвинителния акт фактическа обстановка, като подкрепена от събраните доказателства, които съдът намира за еднопосочни и убедителни. От тях се установява следното: На 27.10.2017г. обв. С. *** гора като карал каруца, теглена от животинска сила. Той решил да натовари трупи, които видял преди това, че се намират в гората. На трупите нямало маркировка, но въпреки това С., без да притежава необходимото позволително за транспортиране, ги натоварил в каруцата си, и потеглил по посока на дома си, с намерение да ги закара и ползува. По пътя обаче бил спрян от намиращите се в района служители на Държавно горско стопанство Трън и Общинско предприятие „ Трънска гора“- свидетелите Р.Х.С., М.А. и П.А., Ю.З.П., И.С. които уведомили и служители на МВР. При извършения в землището на с. В. оглед на ползуваното от С. превозно средство- каруца, теглена от животинска сила, в нея са намерели и били иззети 50 броя дъбови трупчета, представляващи около 2,5 пл. куб метра дървесина, на стойност 272 лева и 40 стотинки, и в съотношение от 0,59 пъти към минималната работна заплата за страната към момента на деянието. Служителите на горското стопанство установили, че същия ден 27.10.2017г в землището на с. В., общ. Трън, подотдел- ***, имот. № ***, от горски фонд, собственост на Община- Трън, неустановени лица отрязали дървен материал, които не успели да извозят веднага. За този район нямало издадено валидно към момента позволително за сеч. Сечта била констатирана с протокол ОПТ № 000076 от 27.10.2017г на Общинско предприятие „ Трънска гора“. По така описания начин подсъдимият В.В.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по смисъла на чл. 235, ал. 6, във вр. с ал.2 предл.3-то, вр. с ал. 1 от НК, като на 27.10.2017 г в землището на село В., общ. Трън, обл. Преник, транспортирал незаконно придобит от другиго дървен материал- 50 броя трупи, представляваща 2,5 плътни кубични метра дървесина от вида „Дъб“ на обща стойност в размер 272,40 лв, като деянието представлява маловажен случай Причини и условия способствали извършване на престъпното деяние: незачитане на установения страната законов ред. Отегчаващи вината обстоятелства: липсват. Смекчаващи вината обстоятелства: чистото съдебно минало на обвиняемия, направените от него самопризнания и проявеното разкаяние за постъпката си. Мотивите за извършване са користни- проявено незачитане от страна на подсъдимия на частната собственост. Съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин, поради което подсъдимият следва да бъдат признат за виновен по повдигнатото обвинение, като му се наложи съответното на деянието наказание. Това е видно както от гласните доказателства по делото: свидетелските показания на свидетелите Т.К.И., Д.Г.П., В.К.М., Ю.З.П. и Р.Х.С., обясненията на обвиняемия В.В.С., така и от писмените доказателства събрани в хода на досъдебното производство: протокол за претърсване и изземване и фотоалбум към него, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към него; съдебно – оценителна експертиза; справка за съдимост. Съдът, при определяне на конкретното наказание-по вид и размер, съобрази степента на обществена опасност на дееца на престъплението и самото деяние. Самото деяние също не показва белезите на голяма обществена опасност- стойността на щетите причинени в следствие на деянието възлиза на 272,40 лева, като същата е възстановена. Съобразно това съдът счита, че спрямо подс.лице следва да се наложи наказанието "глоба" в размер на минимално предвидения в текста на нормата, по която е подведен под отговорност,- а именно "глоба" в размер на 1000 лева. Така наложеното наказание съдът намира, че ще отговаря на целите на наказателната репресия по смисъла на чл. 36 от НК и ще постигне поставените от законодателя резултати по общата и специалната превенция. Следва подсъдимото лице да бъде осъдено да заплати по сметка на ОДМВР- Перник направените по делото разноски в общ размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща размерът на направена хода на досъдебното производство разноски по извършена съдебно – оценителна експертиза. Веществените доказателства: 50 броя трупи, представляваща 2,5 плътни кубични метра дървесина от вида „Дъб“, добити в местността землището на с. В., общ. Трън, подотдел- ***, имот. № ***, от горски фонд, собственост на Община- Трън, следва да бъдат върнати на собственика им чрез неговия представител- кмета на община Трън. Водим от изложеното съдът постанови присъдата си. РАЙОНЕН СЪДИЯ: