РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 107/2016 РДГ Е.Й.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 326 от 11.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на Е.Й.М., ЕГН ********** *** основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 36/2017
В законна сила от 7.3.2017г.
2 НОХД No 115/2016 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Т.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 15.12.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.В.К. роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, ***, с постоянен адрес:***, осъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.07.2016г. около 17.50 часа в с. Филиповци, общ. Трън по път II-63 при км. 39+100 с посока на движение от гр.Перник към гр.Трън, управлявал МПС- лек автомобил марка ***, с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложено му с наказателно постановление № 15-0249-000336/20.01.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Брезник, поради което и на основание чл. 304 НПК, във вр. с ал. 1 от НК го оправдава по повдигнато му обвинение. На осн. чл. 190, ал. 1 от НПК направените в хода на наказателното производство разноски остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ОС – Перник в 15-дневен срок от днес.
Т.В.К.
Мотиви от 19.12.2016г.
Мотиви по НОХД № 115 по описа на Районен съд гр. Трън, ІI с-в за 2016 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против Т.В.К. с ЕГН **********, за това, че на 05.07.2016г. около 17.50 часа в с. Филиповци, общ. Трън на път II-63 км. 39+100, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС /Наказателно постановление № 15-0249-000336/20.01.2016г. на Началник РУ – гр. Брезник към ОДМВР – гр. Перник/ - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание осемнадесет месеца „лишаване от свобода” в предвидения в чл.343 ал.2 от НК за срок от две години при строг режим на изтърпяване. Защитникът на подсъдимия К.- адв. М., пледира съдът да постанови присъда, с която да признае подзащитния й за невиновен, тъй като извършеното от подсъдимия не е съставомерно. Подсъдимият К. не се признава за виновен и поддържа поисканото от неговия защитник. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият Т.В.К. с ЕГН ********** роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, ***, с постоянен адрес:***, осъждан, е многократно наказван по ЗДвП. Видно от събраните доказателства на последния са му съставени следните наказателни постановления, с които са му наложени наказания, относими към предявеното обвинение, както следва / л.48 от ДП 48/2016г. по описа на РУ-гр.Трън под № 47/ : 1. Наказателно постановление №15-0249-000310/07.12.2015 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 28.12.2015г., с което за нарушения по чл. 150, чл.100 ал.1 т.2 и чл.147 ал.1 от ЗДвП са му наложени следните наказания по ЗДвП: • Глоба в размер на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т.2, пр. 1 от ЗДвП • Глоба в размер на 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр.3 от ЗДвП • Глоба в размер на 20 лв. по чл. 181, т. 1 от ЗДвП 2. Наказателно постановление №15-0249-000336/20.01.2016 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 16.02.2016г., с което за нарушения по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП и чл.150, от ЗДвП са му наложени следните наказания по ЗДвП: • Глоба в размер на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т.4, пр. 1 от ЗДвП • Глоба в размер на 0 лв. по чл. 343 в ал.2 от НК от ЗДвП На 05.07.2016г. свидетелите Е.К.В., В.Б.Д. и Б.К.Б.– полицейски служители при ГПУ-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с контрол на движението в района на граничен полицейски участък – гр.Трън, като се намирали на установъчен проверочен пункт на път II-63 , км. 39+100 в района на с. Филиповци. Около 17.50 ч. спрели за проверка лек автомобил марка *** с рег. № ***, установили самоличността на водача, а именно подсъдимия Т.В.К.. Същия в хода на проверката не представил свидетелство за управление на МПС. При извършената справка в ОДЧ на РУП-Трън установили, че Т.В.К. е неправоспособен водач- няма валидно свидетелството за правоуправление- на подсъдимия е било иззето за нарушение по ЗДвП. С оглед констатациите служителите на ГПУ-Трън извикали за съдействие служител на КАТ при РУ-гр.Трън за вземане на отношение- в случая дежурен бил св. Б.Г., който заедно със св. А.М. дошли на място и съставили АУАН с бланков № 531702 от 05.07.2016г. за установяване на административно нарушение на чл. 150 от ЗДвП, който бил връчен на подсъдимия. Към датата на извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение подсъдимият е бил неправоспособен водач, като нямал контролни точки. ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, а именно: показанията на свидетелите, приложените наказателни постановления и заповед за ПАМ, справка за съдимост, справка от КАТ, АУАН. Посочените писмени доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 НПК. Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, т.к. същите са логични, последователни, вътрешнонепротиворечиви и кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал и най- вече с писмените доказателства и доказателствени средства, както и с направените от подсъдимия самопризнания. ОТ ПРАВНА СТРАНА: Престъпното управлението на моторно превозно средство при установена забрана за това е уредено в два самостоятелни състава на чл. 343в НК. Непосредствен обект на посегателство, това са обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установената със закон или съдебен акт забрана за управление на МПС. От обективна страна, разглежданите престъпни състави разкриват следните особености: 2. 1. Предмет на престъпно посегателство, това е моторно превозно средство по смисъла на § 6, т. 11 ДР на ЗДвП. 2. 2. Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС. 2. 3. Престъпленията по този законов текст се отличават по останалите обективни признаци: а) За съставомерността на деянието по чл. 343в, ал. 2 НК се изисква наличието на следните признаци, предвидени в кумулативност помежду си: 1. деецът да е наказван по административен ред с влязло в сила наказателно постановление за управляване на МПС без съответно свидетелство за управление. Не е от значение вида наказание, определено за изтърпяване от дееца; 2. в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, издадено за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП, деецът управлява моторно превозно средство. Деянието няма да е съставомерно по чл. 343в, ал. 2 НК в случаите, когато: За посочените време, място и други обстоятелства деецът не е управлявал МПС; наказателното постановление не е влязло в сила; то е издадено за нарушение по друг законов текст; управляваното от дееца превозно средство след санкционирането му по административен ред, не е моторно; не е определено наказание за административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП- респективно не е наложено наказание по чл.177 ал.1 т.2 пр. 1 от ЗДвП; срокът за изтърпяване на наказанието по административен ред е изтекъл. С цитираната наказателноправна норма се инкриминира общественоопасно поведение на дееца, което е израз на оформената нагласа да не се съобразява с наложената му забрана да управлява МПС без съответна правоспособност, и срещу когото въздействието с методите, и средствата на административното наказване, не е постигнало целите си. Субект на престъпленията по чл. 343 в, ал. 1 - 3 НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице, по отношение на което са налице посочените по-горе изисквания. От субективна страна и двата престъпни състава могат да бъдат осъществени при форма на вината пряк умисъл. При така установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият Т.В.К. НЕ е осъществил от обективна страна състава на престъплението по

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.3.2017
Наказателно дело № 18/2017
В законна сила от 2.3.2017г.
3 АНД No 125/2016 РДГ В.Е.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 1.2.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 359 от 11.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на В.Е.К., ЕГН ********** ***, на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.
В законна сила от 1.3.2017г.
4 АНД No 126/2016 РДГ В.Е.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №360/11.10.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на В.Е.К. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
В законна сила от 28.3.2017г.
5 НОХД No 13/2017 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.Р.Й.,
С.Р.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 9.3.2017г.
С П О Р А З У М Е Н И Е за приключване на досъдебното производство по реда на чл. 381 НПК Днес, 09.03.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № *** по описа на ***, пр. преписка № *** по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между: 1. Й.Ч. – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и 2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***, ОТНОСНО СЛЕДНОТО: І. Обвиняемият С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2016г. около 18.15 часа в гр. Трън, обл. Перник, в двора на къща, находяща се на ***, като съизвършител в съучастие с В.Р.Й. /като съизвършител/, чрез нанасяне на удари с крак и с лопата в областта на десен долен крайник и в областта на лицето е причинил на Р. Д. А. от гр. С. средна телесна повреда, изразяваща се в многофрагментно счупване с разместване на малкопищялната кост на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на движението на десен долен крайник за период около два месеца и в избиване на четвърти горен зъб вляво, без който се затруднява дъвченето – престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия С.Р.Д. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия С.Р.Д. със снета по-горе самоличност, на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 42б, ал. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание: „Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години и 6 /месеца/ с периодичност на явяването и подписването 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; ІІІ. Разноските по делото – общо 519,92 лева, за изготвени: съдебно-медицинска експертиза и две съдебни психолого – психиатрични експертизи, да бъдат възложени солидарно на обвиняемите по делото В.Р.Й. и С.Р.Д., които да се преведат по банкова сметка ***. Перник. IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди. V. Веществени доказателства – няма. VI. Мярката за неотклонение – „подписка“, взета спрямо обв. С.Р.Д. да бъде отменена след одобряване на споразумението от съда. С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК. На обвиняемия С.Р.Д. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред. Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено. Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.З. и обвиняемия С.Р.Д., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе. С П О Р А З У М Е Н И Е за приключване на досъдебното производство по реда на чл. 381 НПК Днес, 09.03.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № *** по описа на ***, пр. преписка № *** по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между: 1. Й.Ч. – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и 2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***, ОТНОСНО СЛЕДНОТО: І. Обвиняемият В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2016г. около 18.15 часа в гр. Трън, обл. Перник, в двора на къща, находяща се на ***, като съизвършител в съучастие със С.Р.Д. /като съизвършител/, чрез нанасяне на удари с крак и с лопата в областта на десен долен крайник и в областта на лицето е причинил на Р. Д. А. от гр. С. средна телесна повреда, изразяваща се в многофрагментно счупване с разместване на малкопищялната кост на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на движението на десен долен крайник за период около два месеца и в избиване на четвърти горен зъб вляво, без който се затруднява дъвченето – престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия В.Р.Й. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия В.Р.Й. със снета по-горе самоличност, на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание – „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. Да не бъдат налагани възпитателни мерки в изпитателния срок. ІІІ. Разноските по делото – общо 519,92 лева, за изготвени: съдебно-медицинска експертиза и две съдебни психолого – психиатрични експертизи, да бъдат възложени солидарно на обвиняемите по делото В.Р.Й. и С.Р.Д., които да се преведат по банкова сметка ***. Перник. IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди. V. Веществени доказателства – няма. VI. Мярката за неотклонение – „подписка“, взета спрямо обв. В.Р.Й. да бъде отменена след одобряване на споразумението от съда. С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК. На обвиняемия В.Р.Й. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.
В.Р.Й.
С.Р.Д.
В законна сила от 9.3.2017г.