РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 15.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело (ГО) No 1/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА К.И.З. ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕРНИК Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.И.З., Заповед № РД-484/23.12.2015г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Перник, с която на основание чл. 37в, ал. 4 и 5 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ са разпределени масивите за ползване на земеделски земи, разпределени в границите им съобразно изготвено служебно разпределение по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за землището на с. Б., общ. Трън, за стопанската 2015-2016 година.
2 Гражданско дело No 116/2016 Делба Х.М.К.,
Х.М.Д.
Д.Д.К. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 1.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в следния смисъл: ДЯЛ ПЪРВИ На Х.Д.К. ***,ЕГН ********** и на Х.М. ***,ЕГН ********** се предоставят в общ дял и същите стават съсобственици на следните недвижими имоти,а именно: 1/.Пасище,мера,находящо се в землището на гр.***,ЕКАТТЕ 73273, с площ от 2,690 дка,десета категория, местност Топила,имот №080029 по КВС,при граници имоти с №: №080030, №000259, №080023, №080028 по КВС. 2/.Пасище,мера,находящо се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 5,972 дка,десета категория, местност Чински камък,имот №080030 по КВС,при граници имоти с №: №080048, №080026, №080028 ,№080029, №000259 по КВС. 3/.Ливада,находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 4,583 дка,десета категория, местност Гумно,имот №110018 по КВС,при граници имоти с №: №000298, №110014,№535006,№110029 по КВС. 4/.Врем.неизп.нива,находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 2,430 дка,десета категория, местност Пладнище, имот №110062 по КВС,при граници имоти с №: №534025,№110051, №534056,№534019, №534020,№110070 по КВС. 5/.Ливада,находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 4,030 дка,десета категория, местност Джерекарица,имот №110099 по КВС,при граници имоти с №: №110098,№110016,№110023 по КВС. 6/.Широколистна гора,находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 4,003 дка, местност Радушица,имот №534010 по КВС,при граници имоти с №: №534013, №110060,№534008,№534011 по КВС. Пазарната стойност на имотите, включени в дял втори ,съгласно изготвена независима оценителна експертиза е 3644.41 лв. ДЯЛ ВТОРИ На Д.Д.К. ***,ЕГН **********се предоставят в дял и същият става изключителен собственик на следните недвижими имоти,а именно: 1/.Ливада,находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 3,603 дка,десета категория, местност Джерекарица,имот №110098 по КВС,при граници имоти с №: №110023,№110016,№110099 по КВС. 2/.Ливада,находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273,с площ от 3,847 дка,десета категория, местност Заедница,имот №110100 по КВС,при граници имоти с №: №110102, №110033,№110023, №000273, №110101, №110030,№534007,№534017,№110037 по КВС. 3/.Ливада, находяща се в землището на гр.***, ЕКАТТЕ 73273, с площ от 0,585 дка,десета категория, местност При сенек , имот №110022 по КВС,при граници имоти с №: №110025, №110021,№000298 по КВС. Пазарната стойност на имотите, включени в дял втори ,съгласно изготвена независима оценителна експертиза е 671,43лв.
3 АНД No 126/2016 РДГ В.Е.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №360/11.10.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на В.Е.К. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
4 АНД No 128/2016 РДГ Т.И.К. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №355/11.10.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на Т.И.К. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
5 АНД No 4/2017 КАТ С.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16- 0361-000225/21.12.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.М.П. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. от ЗДвП му е наложено административно наказание – „Глоба“ в размер на 300,00 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП.
6 АНД No 5/2017 Други административни от наказателен характер дела В.Й.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4362/14.12.2016 г., с което началникът на отдел "Мониторинг", Дирекция "АРОК" при Агенция „Пътна инфраструктура“ е наложил на В.Й.К. с ЕГН********** на основание чл. 53, ал.1 от Закона за пътищата административно наказание "глоба" в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, б."а" от Закона за пътищата, във вр. с чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства на МРРБ.
7 НОХД No 13/2017 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.Р.Й.,
С.Р.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 9.3.2017г.
С П О Р А З У М Е Н И Е за приключване на досъдебното производство по реда на чл. 381 НПК Днес, 09.03.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № *** по описа на ***, пр. преписка № *** по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между: 1. Й.Ч. – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и 2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***, ОТНОСНО СЛЕДНОТО: І. Обвиняемият С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2016г. около 18.15 часа в гр. Трън, обл. Перник, в двора на къща, находяща се на ***, като съизвършител в съучастие с В.Р.Й. /като съизвършител/, чрез нанасяне на удари с крак и с лопата в областта на десен долен крайник и в областта на лицето е причинил на Р. Д. А. от гр. С. средна телесна повреда, изразяваща се в многофрагментно счупване с разместване на малкопищялната кост на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на движението на десен долен крайник за период около два месеца и в избиване на четвърти горен зъб вляво, без който се затруднява дъвченето – престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия С.Р.Д. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия С.Р.Д. със снета по-горе самоличност, на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 42б, ал. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание: „Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години и 6 /месеца/ с периодичност на явяването и подписването 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; ІІІ. Разноските по делото – общо 519,92 лева, за изготвени: съдебно-медицинска експертиза и две съдебни психолого – психиатрични експертизи, да бъдат възложени солидарно на обвиняемите по делото В.Р.Й. и С.Р.Д., които да се преведат по банкова сметка ***. Перник. IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди. V. Веществени доказателства – няма. VI. Мярката за неотклонение – „подписка“, взета спрямо обв. С.Р.Д. да бъде отменена след одобряване на споразумението от съда. С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК. На обвиняемия С.Р.Д. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред. Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено. Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.З. и обвиняемия С.Р.Д., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе. С П О Р А З У М Е Н И Е за приключване на досъдебното производство по реда на чл. 381 НПК Днес, 09.03.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № *** по описа на ***, пр. преписка № *** по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5 от НПК, между: 1. Й.Ч. – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и 2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***, ОТНОСНО СЛЕДНОТО: І. Обвиняемият В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2016г. около 18.15 часа в гр. Трън, обл. Перник, в двора на къща, находяща се на ***, като съизвършител в съучастие със С.Р.Д. /като съизвършител/, чрез нанасяне на удари с крак и с лопата в областта на десен долен крайник и в областта на лицето е причинил на Р. Д. А. от гр. С. средна телесна повреда, изразяваща се в многофрагментно счупване с разместване на малкопищялната кост на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на движението на десен долен крайник за период около два месеца и в избиване на четвърти горен зъб вляво, без който се затруднява дъвченето – престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия В.Р.Й. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия В.Р.Й. със снета по-горе самоличност, на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание – „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. Да не бъдат налагани възпитателни мерки в изпитателния срок. ІІІ. Разноските по делото – общо 519,92 лева, за изготвени: съдебно-медицинска експертиза и две съдебни психолого – психиатрични експертизи, да бъдат възложени солидарно на обвиняемите по делото В.Р.Й. и С.Р.Д., които да се преведат по банкова сметка ***. Перник. IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди. V. Веществени доказателства – няма. VI. Мярката за неотклонение – „подписка“, взета спрямо обв. В.Р.Й. да бъде отменена след одобряване на споразумението от съда. С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК. На обвиняемия В.Р.Й. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.
В.Р.Й.
С.Р.Д.
В законна сила от 9.3.2017г.