Мотиви по НОХД № 115 по описа на Районен съд гр. Трън, ІI с-в за 2016 г.

 

 

Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против Т.В.К. с ЕГН **********, за това, че на 05.07.2016г. около 17.50 часа в с. Филиповци, общ. Трън на път II-63 км. 39+100, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *** с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС  /Наказателно постановление № 15-0249-000336/20.01.2016г. на Началник РУ – гр. Брезник към ОДМВР – гр. Перник/ - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание осемнадесет месеца „лишаване от свобода” в предвидения в чл.343 ал.2 от НК  за срок от две години при строг режим на изтърпяване.

Защитникът на подсъдимия К.- адв. М., пледира съдът да постанови присъда, с която да признае подзащитния й за невиновен, тъй като извършеното от подсъдимия не е съставомерно.

Подсъдимият К. не се  признава за виновен и поддържа поисканото от неговия защитник.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

 

Подсъдимият Т.В.К. с ЕГН ********** роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, ***, с постоянен адрес:***, осъждан,  е многократно наказван по ЗДвП.

Видно от събраните доказателства на последния са му съставени следните наказателни постановления, с които са му наложени наказания, относими към предявеното обвинение, както следва / л.48 от ДП 48/2016г. по описа на РУ-гр.Трън под № 47/ :

1. Наказателно постановление №15-0249-000310/07.12.2015 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 28.12.2015г., с което за нарушения по чл. 150, чл.100 ал.1 т.2 и чл.147 ал.1 от ЗДвП са му наложени следните наказания по ЗДвП:

·        Глоба в размер на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т.2, пр. 1 от ЗДвП

·        Глоба в размер на 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр.3 от ЗДвП

·        Глоба в размер на 20 лв. по чл. 181, т. 1 от ЗДвП

 

2. Наказателно постановление №15-0249-000336/20.01.2016 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 16.02.2016г., с което за нарушения по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП и чл.150, от ЗДвП са му наложени следните наказания по ЗДвП:

·        Глоба в размер на 100 лв. по чл. 177, ал. 1, т.4, пр. 1 от ЗДвП

·        Глоба в размер на 0 лв. по чл. 343 в ал.2 от НК от ЗДвП

На 05.07.2016г. свидетелите Е.К.В., В.Б.Д. и Б.К.Б.– полицейски служители при ГПУ-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с контрол на движението в района на граничен полицейски участък – гр.Трън, като се намирали на установъчен проверочен пункт на път II-63 , км. 39+100 в района на с. Филиповци. Около 17.50 ч. спрели за проверка лек автомобил марка *** с рег. № ***, установили самоличността на водача, а именно подсъдимия Т.В.К.. Същия в хода на проверката не представил свидетелство за управление на МПС.

При извършената справка в ОДЧ на РУП-Трън установили, че Т.В.К. е неправоспособен водач- няма валидно свидетелството за правоуправление- на подсъдимия е било  иззето за нарушение по ЗДвП.

С оглед констатациите служителите на ГПУ-Трън извикали за съдействие служител на КАТ при РУ-гр.Трън за вземане на отношение- в случая дежурен бил св. Б.Г., който заедно със св. А.М. дошли на място и съставили АУАН с бланков № 531702 от 05.07.2016г. за установяване на административно нарушение на чл. 150 от ЗДвП, който бил връчен на подсъдимия.

Към датата на извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение подсъдимият е бил неправоспособен водач, като нямал контролни точки.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, а именно: показанията на свидетелите, приложените наказателни постановления и заповед за ПАМ, справка за съдимост, справка от КАТ, АУАН.

Посочените писмени доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 НПК.

Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, т.к. същите са логични, последователни, вътрешнонепротиворечиви и кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал и най- вече с писмените доказателства и доказателствени средства, както и с направените от подсъдимия самопризнания.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

Престъпното управлението на моторно превозно средство при установена забрана за това е уредено в два самостоятелни състава на чл. 343в НК.

Непосредствен обект на посегателство, това са обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установената със закон или съдебен акт забрана за управление на МПС.

От обективна страна, разглежданите престъпни състави разкриват следните особености:

2. 1. Предмет на престъпно посегателство, това е моторно превозно средство по смисъла на § 6, т. 11 ДР на ЗДвП.

2. 2. Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС.

2. 3. Престъпленията по този законов текст се отличават по останалите обективни признаци:

а) За съставомерността на деянието по чл. 343в, ал. 2 НК се изисква наличието на следните признаци, предвидени в кумулативност помежду си:

1. деецът да е наказван по административен ред с влязло в сила наказателно постановление за  управляване на МПС без съответно свидетелство за управление. Не е от значение  вида наказание, определено за изтърпяване от дееца;

2. в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, издадено за нарушение по чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП,  деецът управлява моторно превозно средство.

Деянието няма да е съставомерно по чл. 343в, ал. 2 НК в случаите, когато:  За посочените време, място и други обстоятелства  деецът не е управлявал МПС;  наказателното постановление не е влязло в сила; то е издадено за нарушение по друг законов текст; управляваното от дееца превозно средство след санкционирането му по административен ред, не е моторно; не е определено наказание за административно нарушение по чл. 150 от ЗДвП- респективно не е наложено наказание по чл.177 ал.1 т.2 пр. 1 от ЗДвП; срокът за изтърпяване на наказанието по административен ред  е изтекъл.

С цитираната наказателноправна норма се инкриминира общественоопасно поведение на дееца, което е израз на оформената нагласа да не се съобразява с наложената му забрана да управлява МПС без съответна правоспособност,  и срещу когото въздействието с методите, и средствата на административното наказване, не е постигнало целите си.

Субект на престъпленията по чл. 343 в, ал. 1 - 3 НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице, по отношение на което са налице посочените по-горе изисквания.

От субективна страна и двата престъпни състава могат да бъдат осъществени при форма на вината пряк умисъл.

 

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият Т.В.К. НЕ е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК.

 

От обективна страна – подсъдимият видно от справката му за нарушения по ЗДвП не е наказан с описаното в обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт №15-0249-000336/20.01.2016 издадено от началника на РУ – Брезник, влязло в сила на 16.02.2016г. Видно от справката по това наказателно постановление действително в т.2 се описва фактическият състав на нарушение по чл.150 от ЗДвП, но липсва санкция доколкото срещу нормата / предвидена в НК, а не по ЗДвП / фигурира сумата от 0 лева. Тоест за повдигнатото и поддържано обвинение от РП-гр.Трън липсва един от елементите, предвидени  в  състава на престъплението по чл.343 в ал.2 от НК, а именно деецът да е управлявал МПС, в срока на наказанието по административен ред за същото деяние, тъй като за това деяние няма определено наказание по цитираното в обвинителния акт НП №15-0249-000336/20.01.2016 издадено от началника на РУ – Брезник.

   Безспорно е установено, че на 05.07.2016г. около 17.50 часа в с. Филиповци, общ. Трън на път II-63 км. 39+100, подсъдимият Т.В.К. е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка *** с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС, но това наказание, не е по описаното в диспозитива на ОА Наказателно постановление № 15-0249-000336/20.01.2016г. на Началник РУ – гр. Брезник към ОДМВР – гр. Перник, а по Наказателно постановление №15-0249-000310/07.12.2015 издадено от началника на РУ – Брезник и влязло в сила на 28.12.2015г.

        Обвинителния акт определя предмета на доказване по делото и очертава рамките, в които ще се развие процесът на доказване. Валидно за наказателната отговорност и произнасянето на съда е обвинението, формулирано в обвинителния акт. Задължение на прокурора е посочването на фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването му. В конкретния случай липсва изменение на обвинението, както на досъдебната фаза, с повдигане на последващо такова, така и по реда на чл.287 НПК, доколкото деянието по чл.343 б ал.2 от НК всякога  следва да бъде конкретизирно, по време , място, извършител и НП, с който е наказан дееца в административното производство. Вземайки предвид спецификата на горецитираната норма настоящия съдебен състав намира, че не може да се произнася по непредявено обвинение изхождайки от представеното по делото като писмено доказателство НП №15-0249-000310/07.12.2015 г, но неописано никъде  в обвинителния акт.

Както обаче се посочи, за да е съставомерно деянието по чл. 343в, ал. 2 от НК следва да са налице в кумулативна даденост двете  предпоставки, касателно настоящия случай липсва наказване по административен ред описано за управление без правоспособност по описаното в обвинението НП. Обстоятелството, че подсъдимия е многократно наказван, както и, че е по друго НП е бил в едногодишния срок, не може да води до съставомерност на деянието след като не са налице признаците на състава на престъплението описани и поддържани по внесения обвинителен акт.

По изложените съображения съдът призна подсъдимия Т.В.К. за невиновен в извършването на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

 

 

ТАКА МОТИВИРАН, СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ПРИСЪДАТА СИ.

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: