П Р О Т О К О Л

  гр.Трън, 09.03.2017 година

                                                                                                        

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на девети март две хиляди и седемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

  

при участието на секретаря: Г.А.

и прокурора Й.Ч.

сложи за разглеждане НОХД №13 по описа за 2017 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11:30 ч. се явиха лицата както следва:

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

Обвиняемият С.Р.Д. редовно призован се явява лично и с адв.Р.З. с пълномощно по досъдебното производство.

Обвиняемият В.Р.Й. редовно призован се явява лично и с адв.Р.З. с пълномощно по досъдебното производство.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Ченков.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ Д.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯ Й.: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

    Дава ход на делото.

ПРОКУРОРА: Представям и моля да приемете писмо от РУ – гр.Трън с рег. №***, ведно с приложения относно потвърждаване самоличността на обвиняемия С.Р.Д..

ОБВИНЯЕМИЯ Д.: Уважаеми господин съдия, представям оригинал и копие на акт за раждане *** съставен в гр.С., ІІ-ри район, Коларовска община при Столична Община – С., с което удостоверявам моята самоличност. Преди 7 години се водех на имената на майка ми: С. С.С., като в последствие си промених имената на С.Р.Д..

АДВ.З.: Да се приемат.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага по делото писмо от РУ – гр.Трън с рег. №***, ведно с приложения относно потвърждаване самоличността на обвиняемия С.Р.Д. и копие на акт за раждане *** съставен в гр.С., ІІ-ри район, Коларовска община при Столична Община – С., с което удостоверявам моята самоличност.

 

          Сне самоличността на обвиняемия С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***.

 

            Сне самоличността на обвиняемия В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***.

 

         Съдът разясни правата на обвиняемите в настоящето производство по чл.55 НПК.

 

ОБВИНЯЕМИЯ Д.: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

ОБВИНЯЕМИЯ Й.: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

 

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумения, които поддържам, същите не противоречи на закона и морала и може да ги одобрите. Обвиняемите се признават за виновни.

АДВ. З.: Господин Съдия,     поддържаме така внесените споразумения, които е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемите. Считам, че споразуменията не противоречат на закона и морала.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

ОБВИНЯЕМИЯ Д.: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯ Й.: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

                                На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

 

                                                                О П Р Е Д Е Л И:  

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразуменията, в следния смисъл:

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 381 НПК   

 

            Днес, 09.03.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № *** по описа на ***, пр. преписка № *** по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5  от  НПК,  между:

            1. Й.Ч. – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и

            2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

                І. Обвиняемият С.Р.Д., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С., ***, адрес ***, ***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2016г. около 18.15 часа в гр. Трън, обл. Перник, в двора на къща, находяща се на ***, като съизвършител в съучастие с В.Р.Й. /като съизвършител/, чрез нанасяне на удари с крак и с лопата в областта на десен долен крайник и в областта на лицето е причинил на Р. Д. А. от гр. С. средна телесна повреда, изразяваща се в многофрагментно счупване с разместване на малкопищялната кост на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на движението на десен долен крайник за период около два месеца и в избиване на четвърти горен зъб вляво, без който се затруднява дъвченето – престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

            Престъплението е извършено от  обвиняемия С.Р.Д. при пряк умисъл като форма на вината.         

             ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия С.Р.Д. със  снета по-горе самоличност, на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 3, т. 1, вр. чл. 42б, ал. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание: „Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК, а именно:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години и 6 /месеца/ с периодичност на явяването и подписването 2 /два/ пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител -  за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/  месеца;

      ІІІ. Разноските по делото – общо 519,92 лева, за изготвени: съдебно-медицинска експертиза и две съдебни психолого – психиатрични експертизи, да бъдат възложени солидарно на обвиняемите по делото В.Р.Й. и С.Р.Д., които да се преведат по банкова сметка ***. Перник.

IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди.                        

            V. Веществени доказателства – няма.

VI. Мярката за неотклонение – „подписка“, взета спрямо обв. С.Р.Д. да бъде отменена след одобряване на споразумението от съда.

С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК.           

             На обвиняемия С.Р.Д. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                   ЗАЩИТНИК:                                   ОБВИНЯЕМ:

                        /Й.Ч./                                        /Адв. Р. З./

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.З. и обвиняемия С.Р.Д., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

                         

                                                                        

                           С П О Р А З У М Е Н И Е

за приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 381 НПК   

 

            Днес, 09.03.2017г. в гр. Трън, на основание чл. 381, ал. 1 от НПК се изготви настоящото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № *** по описа на ***, пр. преписка № *** по описа на Районна прокуратура гр. Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл. 381, ал. 5  от  НПК,  между:

            1. Й.Ч. – прокурор при Районна прокуратура гр. Трън и

            2. АДВ. Р.З. - ПАК, в качеството на защитник на обвиняемия В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***,

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

                І. Обвиняемият В.Р.Й., ЕГН **********, роден на ***г***, ***, адрес ***, не***, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 24.09.2016г. около 18.15 часа в гр. Трън, обл. Перник, в двора на къща, находяща се на ***, като съизвършител в съучастие със С.Р.Д. /като съизвършител/, чрез нанасяне на удари с крак и с лопата в областта на десен долен крайник и в областта на лицето е причинил на Р. Д. А. от гр. С. средна телесна повреда, изразяваща се в многофрагментно счупване с разместване на малкопищялната кост на дясната подбедрица, довело до трайно затрудняване на движението на десен долен крайник за период около два месеца и в избиване на четвърти горен зъб вляво, без който се затруднява дъвченето – престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

            Престъплението е извършено от  обвиняемия В.Р.Й. при пряк умисъл като форма на вината.         

             ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия В.Р.Й. със  снета по-горе самоличност, на основание чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1, вр. с чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание – „Лишаване от свобода“ за срок  от 4 /четири/ месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. Да не бъдат налагани възпитателни мерки в изпитателния срок.

      ІІІ. Разноските по делото – общо 519,92 лева, за изготвени: съдебно-медицинска експертиза и две съдебни психолого – психиатрични експертизи, да бъдат възложени солидарно на обвиняемите по делото В.Р.Й. и С.Р.Д., които да се преведат по банкова сметка ***. Перник.

IV. С престъплението не са причинени имуществени вреди.             

            V. Веществени доказателства – няма.

VI. Мярката за неотклонение – „подписка“, взета спрямо обв. В.Р.Й. да бъде отменена след одобряване на споразумението от съда.

С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл. 381, ал. 5 от НПК.           

             На обвиняемия В.Р.Й. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                   ЗАЩИТНИК:                                   ОБВИНЯЕМ:

                        /Й.Ч./                                        /Адв. Р. З./                          

                                                                             

                                                   

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: №17

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Ченков, защитника на подсъдимия - адв.З. и обвиняемия В.Р.Й., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 13/2017 г. по описа на ТРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

            На основание чл.309, ал.4 от НПК съдът служебно се занима с взетите по отношение на обвиняемите мерки за неотклонение „Подписка“ и след като намери, че основанието за налагане на същите е отпаднало, на същото основание

ОПРЕДЕЛИ:

            ОТМЕНЯ мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия С.Р.Д. „Подписка”.

            ОТМЕНЯВА мярката за неотклонение, взета спрямо обвиняемия В.Р.Й. „Подписка”.

            Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

  

      СЕКРЕТАР: