РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 59/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ З.С.К. Д.С.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 4.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК по отношение на Д.С.А. ***, ЕГН **********, че дължи на З.С. ***, с ЕГН ********** сумата в размер на 2 550 лева / две хиляди петстотин и петдесет / лева, както и претенция за заплащане на законна лихва считано от датата на подаване на заявлението в ТРС до окончателното и изплащане, както и направени разноски по настоящото дело, представляваща неизплатено задължение по Договор за банков кредит за текущо потребление № 671 сключен на 18.11.2002г. между „Българска Пощенска Банка“ АД , гр.София , клон Перник и Д.С.А.. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Д.С.А. ***, ЕГН ********** да заплати на З.С. ***, с ЕГН ********** сумата от 102 лв. /сто и два лева /, представляващи платени държавни такси по настоящото и заповедното производства.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.3.2016
Гражданско дело № 98/2016
В законна сила на 29.3.2016г.
2 Гражданско дело No 115/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.А.Р. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 9.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** че дължи на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД с адрес гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15 сумата в размер на 1575.31 (хиляда петстотин седемдесет и пет лева и тридесет и една стотинки) лева, от която: главница в размер на 819.90 (осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 87.62 (осемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лева, за периода от 28.03.2008 г. до 30.06.2008 г.; лихва за забава в размер на 667.79 (шестстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) лева, за периода от 29.03.2008 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7 сумата от 331.51 (триста тридесет и един лева и петдесет и една стотинки) лева – съдебноделоводни разноски в заповедното производство, от които 31.51 лева държавна такса и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7 сумата от 618.49 лв. (шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) - представляваща направените съдебно деловодни разноски в настоящето производство, от които 118,49 лева държавна такса, 350.00 лева юрисконсултско възнаграждение и 150,00 лева възнаграждение за вещото лице, изготвило СИЕ.
В законна сила на 9.3.2016г.
3 ЧГД No 34/2016 Приемане и отказ от наследство В.К.Д.   Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 29.3.2016г.
В законна сила на 29.3.2016г.
4 АНД No 43/2015 Агенция "Митници" Х.Р.Я. МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 24.9.2015г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 735/07.11.2014 г. на началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед М-823/21.08.2014г. на Директора на Агенция „Митници“, с което на Х.Р.Я., ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 233 ал.3, вр. с ал.1 от ЗМ, като вместо глоба от 13039.75 лв. / тринадесет хиляди и тридесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/ налага глоба от 10431.80лв./ десет хиляди четиристотин тридесет и един лева и осемдесет стотинки. ПОТВРЪЖДАВА наказателно постановление № 735/07.11.2014 г. в частта, в която на основание на основание чл. 233, ал. 4/ предишна бр.60 от 2015г., сега- ал.6 на чл.233 от ЗМ / се отнемат в полза на държавата стоките, предмет на митническата контрабанда както следва : цигари марка „Merilin Slims“ 1213 кутии с продажна цена 5215.90лв / пет хиляди двеста и петнадесет лева и деветдесет стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 1.3.2016
Наказателно дело № 663/2015
В законна сила на 1.3.2016г.
5 АНД No 51/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР С.И.Б. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 1.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №15-0361-000086 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.И.Б. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 315, ал. 1, т. 1 от КЗ.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 2.3.2016
Наказателно дело № 716/2015
В законна сила на 2.3.2016г.
6 АНД No 95/2015 КАТ С.И.Е. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 9.3.2016г.
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от Слави Лазов на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу С.И.Е. ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от Слави Лазов на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу С.И.Е. ЕГН **********, в частта с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 30.3.2016г.
7 НЧХД No 12/2016 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) С.И.С. Г.Е.В. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 15.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛОТО.
В законна сила на 15.3.2016г.
8 НОХД No 13/2016 Престъпления против промишлеността РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.М.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 22.3.2016г.
А.М.А.
В законна сила на 22.3.2016г.
9 АНД No 28/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.3.2016г.
Признава обвиняемия И.В.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи/технически сътрудник/в Община гр.Трън, по програма за временна заетост, неосъждан, адрес ***, с ЕГН: **********, за виновен в това, че от м.декември 2014 г. до 17.02.2015 г. в гр.Трън, като пълнолетно лице, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст-Б.П.Ж., ЕГН **********, без да е сключил с нея граждански брак – престъпление по чл.191,ал.1 от НК. като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. / хиляда лева/.
И.В.М.
Мотиви от 18.3.2016г.
В законна сила на 31.3.2016г.