РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 15.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 123/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.С.А. Ц.Б.Ц.,
Д.Б.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 8.3.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3 от 02.02.2016г., постановено по настоящото гр.д. № 123 по описа за 2014 г. на ТРС, като в диспозитива на Решение № 3 от 02.02.2016г. на страница четвърта преди последното изречение сочещо пред кого и в какъв срок се може да с обжалва решението, да се чете: „ОСЪЖДА ищеца да заплати сумата от 383.60 лева ( триста осемдесет и три леева и шестдесет стотинки ) лева за държавна такса, съразмерна с уважената част на исковата претенция“.
В законна сила на 2.4.2016г.
2 Гражданско дело No 115/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.А.Р. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 9.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** че дължи на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД с адрес гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15 сумата в размер на 1575.31 (хиляда петстотин седемдесет и пет лева и тридесет и една стотинки) лева, от която: главница в размер на 819.90 (осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 87.62 (осемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лева, за периода от 28.03.2008 г. до 30.06.2008 г.; лихва за забава в размер на 667.79 (шестстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) лева, за периода от 29.03.2008 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7 сумата от 331.51 (триста тридесет и един лева и петдесет и една стотинки) лева – съдебноделоводни разноски в заповедното производство, от които 31.51 лева държавна такса и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7 сумата от 618.49 лв. (шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) - представляваща направените съдебно деловодни разноски в настоящето производство, от които 118,49 лева държавна такса, 350.00 лева юрисконсултско възнаграждение и 150,00 лева възнаграждение за вещото лице, изготвило СИЕ.
В законна сила на 9.3.2016г.
3 АНД No 95/2015 КАТ С.И.Е. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 9.3.2016г.
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от Слави Лазов на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу С.И.Е. ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от Слави Лазов на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу С.И.Е. ЕГН **********, в частта с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 30.3.2016г.
4 НЧХД No 12/2016 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) С.И.С. Г.Е.В. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 15.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛОТО.
В законна сила на 15.3.2016г.
5 АНД No 28/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.В.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.3.2016г.
Признава обвиняемия И.В.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи/технически сътрудник/в Община гр.Трън, по програма за временна заетост, неосъждан, адрес ***, с ЕГН: **********, за виновен в това, че от м.декември 2014 г. до 17.02.2015 г. в гр.Трън, като пълнолетно лице, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст-Б.П.Ж., ЕГН **********, без да е сключил с нея граждански брак – престъпление по чл.191,ал.1 от НК. като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. / хиляда лева/.
И.В.М.
Мотиви от 18.3.2016г.
В законна сила на 31.3.2016г.