П Р О Т О К О Л-

гр.Трън, 22.03.2016 година

 

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и шестнадесета година в състав

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

при участието на секретаря: Магдалена Такова

 

и прокурора Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 13  по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 13.00 ч. се явиха лицата както следва:

Подсъдимия А.М.А.  редовно призован се явява лично.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Милушева

         Явява се адв.З. от ПАК.

        ПОДСЪДИМИЯ: Внесох дължимата сума за възстановяване на щетите за извършеното престъпление за което представям вносна  бележка. Желая да бъда представляван в производството от адв.З.  и желая да сключа споразумение.

         С оглед изявлението на страните за приключване на съдебното производство по Глава 29 от НПК съдът намира, че на подсъдимия следва да бъде назначен служебен защитник, поради което

      ОПРЕДЕЛИ:

      Назначава на основание чл. 381, ал. 1, във вр.чл. 94, ал.1  т.9 от НПК адв Р.З. от АС на АК гр.**** за защитник на подсъдимия А.М.А..

 

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото. Получил съм обвинителния акт преди повече от 7 дни.

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Съдът е насрочил делото по реда на Глава 27 от НПК      с оглед изявлението на страните за постигане на споразумение съдът намира, че настоящето производство следва да бъде проведено по реда на Глава 29 от НПК, решаване на делото със споразумение, предвид горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Съдебното производство да бъде проведено  по  реда на Глава 29  от НПК.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

А.М.А., с ЕГН **********, е роден на *** г. в гр.****, неженен, неосъждан, с основно образование, българин, български гражданин, безработен, живущ ***

 

            НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.  

            ПРОКУРОР: Нямам да правя отводи.Представям споразумение с подсъдимия, което моля да  разгледате и одобрите.

 

АДВ. З.: Няма да правим отводи и нови искания.  В действително сме постигнали споразумение, което моля да одобрите което   не противоречи на закона и морала.

            

    С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382, ал.4 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:                     

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:                                                                  

      ПОДСЪДИМИЯ: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдебния състав намира, че тъй като  е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

            Съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

    На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК по

            НОХД № 13/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 280/2013 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

 

 

            Днес, 22.03.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  13 / 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 280/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън и

          2. Адв. Р.З. - ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия А.М.А., с ЕГН**********, е роден на *** г. в гр.****, неженен, неосъждан, с основно образование, българин, български гражданин, безработен, живущ ***

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 

 І. Подсъдимият А.М.А., с ЕГН**********, е роден на *** г. в гр.****, неженен, неосъждан, с основно образование, българин, български гражданин, безработен, живущ ***

 се признава за виновен в това, че:

 На 14.11.2012 г. и на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица,общ.-Трън, отдели 131”б”, 131”г” и 132”б”, в условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета /5 плътни кубически метра за огрев -бук/ на обща стойност 354,00 лв., собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител –Г.С.Г. от гр.****, както следва:

- На 14.11.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдел 131”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета/3 плътни куб.м.дърва за огрев-бук/ на стойност 212,40 лв., собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител Г.С.Г. от гр.****, и

- на 24.12.2012 г. в землището на с.Еловица, общ.Трън, отдели 131”г” и 132”б”, без редовно писмено позволително, сякъл от горски фонд дървета/ 2 плътни куб.м.дърва за огрев- бук/ на стойност 141,60 лв., собственост на Държавно горско стопанство гр.Трън, с представител Г.С.Г. от гр.Перни, 

като деянието представлява маловажен случай- престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26,ал.1 от НК

Престъплението е извършено от подсъдимия А.М.А. при условията на пряк умисъл.

ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият А.М.А., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 235, ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1  от НК, вр.чл.54, от НК да изтърпи следното наказание : „ ГЛОБА” в размер на 100/сто/ лв.

 ІІІ. Разноски-няма

             ІV. Веществени доказателства –  няма

             V.  Причинени щети-няма. Същите са възстановени на ДГС- Трън от подсъдимия до приключване на съдебното производство.

               С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

                На подсъдимия А.М.А. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

           

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………

                         /Б.  Милушева/                             

         ЗАЩИТНИК:...........................      ПОДСЪДИМ:………….

                         /Адв. Р.З./                                                 / А.М.А./

                                                                              

 

 

 

       ПРОКУРОРА: Моля  на основание  чл. 382, ал-5   от НПК в споразумението да се  запише и още едно изречение, като   вместо  в т.ІІІ както   е записано разноски – няма,  изречението да се чете   разноски  в размер  на  40.00 лв. за извършена по делото оценителна експертиза, следва  да бъдат заплатени от подсъдимия по сметка на  ОД на МВР  гр.****.

     АДВ.З.: съгласни сме с направеното предложение.

    ПОДСЪДИМИЯ: съгласен съм с направеното предложение.

 

          

            Съдът счита, че  предложението за промени в споразумението е навременно, допустимо поради което

 ОПРЕДЕЛИ:

Вписва промени в споразумението както следва а именно: в т.ІІІ  да се чете

чете   разноски  в размер  на  40.00 лв. за извършена по делото оценителна експертиза

 

 

       Съдът  намира, тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, наказанието е съобразено с разпоредбата на чл.381 ал.4 от НПК, като щетите от престъплението са изцяло възстановени, поради  което споразумението следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОДОБРЯВА на осн.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП- гр.Трън представлявана от прокурор Бисерка Милушева,  защитникът  му адв.З. и подсъдимият А.М.А. и споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №13/16г. по описа на ТРС - ІІ н.с.

 

          С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД №13/16 г. по описа на ТРС - ІІ н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия А.М.А. мярка за неотклонение “Подписка” бъде отменена, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД№13/16г. по описа на ТРС - ІІ н.с. на осн. чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК.

            ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.М.А.. мярка за неотклонение “Подписка”.

            В частта  за отмяна  на мярката за неотклонение може да бъде обжалвана пред  ПОС.

            Протокола се изготви в СЗ.

            Заседанието се закри в 13.30 часа.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР: