П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 15.03.2016 година

 

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

при участието на секретаря: М. Т. сложи за разглеждане НЧХД № 12 по описа на ТРС за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 14.00 ч. се явиха страните както следва:

ЧАСТНИЯ ТЪЖИТЕЛЯТ: С.И.С. редовно призован се явява лично и с адв. В. М. от АК гр.Кюстендил с пълномощно по делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Г.Е.В.  редовно призован се явява лично и с адв.Г. В. от САК с пълномощно  по делото.

       Подсъдимия-Получил съм препис от Тъжбата и Разпореждането на съдията докладчик, преди повече от 7 дни.

Съдът разясни на пострадалия правата по чл.75 и чл.84 от НПК.

По хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за дава ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО

 

АДВ.М.: Г-н съдия, постигнали сме спогодба, която представяме. Желаем делото да бъде прекратено.

АДВ. В.: Уважаеми г- н Председател, постигнали сме спогодба, която представяме и моля да я одобрите. Желаем делото да бъде прекратено.

 

АДВ. В.: Уважаеми г-н съдия, на основание чл. 82, ал. от НПК след като частния тъжител оттегли депозираната тъжба, делото да бъде прекратено. Между моя доверител и частния тъжител е постигната спогодба и нямат никакви наказателно-правни, като и гражданско-правни искания и претенции една към друга страна.

 

Съдът намира, с оглед представената и приложена по делото спогодба за допустима, непротиворечаща на закона и морала и поради, което същата следва да бъде приета на основание чл. 289, ал.1 НПК във вр. чл.24, ал.4, т.3 от НПК поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛОТО.

 

Заседанието приключи в 14.20. ч.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 15.03.2016 година

 

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

при участието на секретаря: Магдалена Такова сложи за разглеждане НЧХД № 12 по описа на ТРС за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 14.00 ч. се явиха страните както следва:

ЧАСТНИЯ ТЪЖИТЕЛЯТ: С.И.С. редовно призован се явява лично и с адв. Владимир Миланов от АК гр.Кюстендил с пълномощно по делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Г.Е.В.  редовно призован се явява лично и с адв.Григор Вълков от САК с пълномощно  по делото.

       Подсъдимия-Получил съм препис от Тъжбата и Разпореждането на съдията докладчик, преди повече от 7 дни.

Съдът разясни на пострадалия правата по чл.75 и чл.84 от НПК.

По хода на делото.

АДВ.МИЛАНОВ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ВЪЛКОВ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за дава ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО

 

АДВ.МИЛАНОВ: Г-н съдия, постигнали сме спогодба, която представяме. Желаем делото да бъде прекратено.

АДВ. ВЪЛКОВ: Уважаеми г- н Председател, постигнали сме спогодба, която представяме и моля да я одобрите. Желаем делото да бъде прекратено.

 

АДВ. ВЪЛКОВ: Уважаеми г-н съдия, на основание чл. 82, ал. от НПК след като частния тъжител оттегли депозираната тъжба, делото да бъде прекратено. Между моя доверител и частния тъжител е постигната спогодба и нямат никакви наказателно-правни, като и гражданско-правни искания и претенции една към друга страна.

 

Съдът намира, с оглед представената и приложена по делото спогодба за допустима, непротиворечаща на закона и морала и поради, което същата следва да бъде приета на основание чл. 289, ал.1 НПК във вр. чл.24, ал.4, т.3 от НПК поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛОТО.

 

Заседанието приключи в 14.20. ч.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: