Р Е Ш Е Н И Е

14 /09.03.2016г., град Трън

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Трънски  районен съд,   първи състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година  състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

При участието на секретар Магдалена Такова, като разгледа докладваното от съдията  НАХД № 95 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и следващите от ЗАНН

 

Образувано е по жалба на С.И.Е. ЕГН ********** против Наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 година на Началника на сектор към ОДМВР Перник, сектор Пътна полиция Перник, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец  на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10,00 лв. на основание чл. 183,ал.1,т.1, пр.1 от ЗДвП за административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т.1 от ЗДвП.

В жалбата си въззивникът моли да бъде отменено наказателното постановление в частта, с която му е наложено административно наказание: „глоба” в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП, като твърди, че не е нарушил виновно сочената разпоредба. В жалбата сочи още, че табелите на автомобила са паднали в същия ден, по време на преход през силно пресечени горски терени. В съдебно заседание поддържа изложеното в жалбата.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице, имащо правен интерес, поради което е  допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Въззиваемата страна ОД на МВР – Перник, сектор "ПП" – редовно призована, не изпраща представител за съдебно заседание, в съпроводителното писмо, с което е изпратена жалбата изразява становище и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед обстоятелствата посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, Трънски районен съд на основание чл. 14 и 18 от НПК прие за установено от фактическа страна следното:

На 29.07.2015 година в гр. Трън, свидетелите К.К. – младши автоконтрольор към ОД на МВР сектор „ПП“ гр. Перник  и Б.Г.– младши автоконтрольор при РУП  - Трън били наряд, като работели по линия на КАТ по път II – 63, ул. „Денчо Знеполски“ /до МЗ Ерма/. Около 12:30 часа, в изпълнение на възложените им задължения извършили проверка на лек автомобил Форд Маверик с рег. № РК1128ВК, който се движел по посока от гр. Трън към с. Забел. По време на проверката установили, че водачът на лекия автомобил е С.И.Е., ЕГН**********,  който управлява лек автомобил Форд Маверик с рег. № РК1128ВК, собственост на А. Р. А. с  ЕГН: **********. В хода на проверката установили, че задния регистрационен номер не е поставен на мястото му, а е в автомобила, поставен на таблото на предното стъкло, а предната табела липсвала, както и че водача не им представил СУМПС, при които констатации в АУАН, отразили че „Водачът управлява МПС, без предна рег. Табела-изгубена. Задната не е поставена на определеното място. Водача не представя СУМПС”. С оглед на констатираните административни нарушения, актосъставителят – св. К.К. съставил на място на водача на лекия автомобил, Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия Т № 873676/29.07.2015  година за извършените нарушения на разпоредбите на чл. 140, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Видно от акта, водачът, след като се запознал със съдържанието му, е направил възражение, като собственоръчно е написал: - „О.М.“, в акта при връчването му, което може да означава, че е подписал акта с „особено мнение“.

Препис от акта за установяване на административно нарушение е връчен на  жалбоподателя срещу „разписка“, като е отбелязана датата на неговото подписване -  29.07.2015 година.

Възражения по съставения акт не са постъпили, пред Началник сектор на ОДМВР Перник, сектор „ПП“ Перник, в законоустановения тридневен срок, съгласно разпоредбата на чл. 44 ал.1 от ЗАНН.

         По наказателното постановление :

Въз основа на така съставения акт, С. Г. Л. на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, компетентен орган, с оглед чл. 189, ал.12 от ЗДвП, е издал наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., с което на основание чл. 53 от ЗАНН е наложил административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и административно наказание „глоба“ на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Наказателното постановление е връчено на С.Е. на 06.10.2015г.

Горната фактическа обстановка се установява от  показанията на разпитаните  по делото свидетели К.К., Б.Г., В. В., М. Й., Л. А., С.Е., както и приложените писмени доказателства. Няма индиция за заинтересованост  от  страна на свидетелите В. В., М. Й., Л. А.. Свидетелите К.К. и Б.Г., поддържат  изцяло и в пълен обем констатациите, изложени в акта за установяване на административно нарушение. И двамата свидетели твърдят, че едната регистрационна табела не е била поставена на определеното за това място. В съдебно заседание са разпитани свидетелите В. В., М. Й., Л. А.. Свидетелите В. и Й., както и жалбоподателя твърдят, че табелите са загубени в същия ден, при преминаване през горски терен. Установили липсата на табелите и се върнали да ги търсят. Свидетелят В. намерил едната табела, но поради липса на инструменти, същата не била поставена на определеното за това място. Показанията на свидетеля А., че е намерил другата регистрационна табела и е потърсил възможния собственик по телефона, кореспондират с показанията на останалите свидетели, които в показанията си сочат, че едната регистрационна табела не е открита при търсенето. Още повече, че жалбоподателят не отрича извършването на административното нарушение.

При постановяване на решението си съдът се запозна и с всички, приложени по административно наказателната преписка  писмени документи и тези, събрани в хода на съдебното следствие.

При така, установеното от фактическа страна,от правна страна съдът намери за установено следното :

Производството е от административно  наказателен характер, при което е необходимо да се установи  налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице  и извършено ли е виновно. Предпоставките  са абсолютни, като тежестта на доказване  лежи върху административно наказващия орган.

Актът за установяване на административно нарушение следва да съдържа всички реквизити, визирани в чл.42 от ЗАНН.

Издаденото въз основа на него наказателно постановление следва да съдържа реквизитите, визирани в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни за това органи.

При разглеждане на дела по оспорени НП, районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно е приложен както процесуалният, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие (право и задължение) съдът служебно констатира, че АУАН е издадено в съответствие с изискванията на чл. 42 ЗАНН, както и НП е съобразено с разпоредбите на чл. 57, ал. 1 ЗАНН.

Въз основа на извършена служебна проверка съдът счита, че при съставянето на АУАН и издаването на атакуваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения - НП е издадено от компетентен административен орган, спазена е формата за съставяне на АУАН.

Съгласно тълкувателно решение № 1/12.12.2007г. на ВКС по н. д. № 1/2007 г., ОСНК: „Преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по  чл. 28 ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на  чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона.  Разбирането за обхвата на съдебния контрол е в съответствие и с практиката на Европейския съд по правата на човека по приложението на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според която съдът не може да бъде ограничаван в своята юрисдикция, когато решава правния спор. Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран. Съдът изследва и решава всички въпроси, както по фактите, така и по правото, от които зависи изходът на делото .“

При тълкуване на посочената норма -чл. 28 от ЗАНН, следва да се съобразят същността и целите на административнонаказателното производство, уредено в ЗАНН, като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК.

На следващо място, при оценката на характера на деянието – управление на МПС, без предна рег. табела-изгубена и непоставена на определеното място задната табела, настоящият състав на съда счита, че фактическите рамки, при които е осъществено конкретното нарушение го определят като „маловажен случай“ по смисъла на дадената в чл. 93, т. 9 НК дефиниция. Действително обществените отношения, които регулира ЗДвП са от особена обществена важност, но това не може да игнорира задължението за индивидуална преценка на всеки отделен случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител. Като критерии при преценката за маловажността на случая се отчитат следните обстоятелства: регистрационните табели са загубени в деня на установяване на нарушението, веднага след констатиране на липсата им от жалбоподателя и двамата свидетели В. и Й., същите са се върнали да ги търсят. Едната табела е намерена и е прибрана в лекия автомобил, като видно от свидетелските показания не е поставена веднага на автомобила, поради липса на инструменти; дадените обяснения пред съда, кореспондират с истината и не са противоречиви; извършеното нарушение е за първи път, които обстоятелства определят ниската обществена опасност на деянието, както и че такава е и обществената опасност на субекта на отговорността. ЗДвП не предвижда привилегирован и по-леко наказуем състав на нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, поради което приложението на института по чл. 39, ал. 2 ЗАНН е изключено, но не е пречка за приложението на чл. 28 ЗАНН, който и следва да бъде приложен.

По отношение на второто вменено нарушение на нарушителя съдът намира, че от събраните доказателства по категоричен начин се установи, че същия не е носил у себе си в хода на проверката СУМПС. По отношение на това нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения нито в АУАН, нито в НП. Освен изложеното следва да се посочи, че и жалбоподателя не обжалва наказателното постановление в тази му част, а именно по отношение на наложеното му наказание „глоба“ в размер на 10,00 лв. на основание чл. 183,ал.1,т.1, пр.1 от ЗДвП за административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т.1 от ЗДвП.

Констатираните от съда по-горе нарушения са съществени и представляват формална предпоставка за отмяна на част от обжалваното наказателно постановление. Съдът следи служебно за законосъобразността на обжалваното наказателно постановление дори и да не е направено възражение за допуснати нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство.

 

             Предвид  изложеното и в същия смисъл на основание чл. 63 ал.1  от ЗАНН  :

 

Р   Е   Ш   И   :

 

   ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от С. Л. на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу   С.И.Е.  ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП в размер на 50 лв.  и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от С. Л. на длъжност  „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу   С.И.Е.  ЕГН **********, в частта с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред  Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Р Е Ш Е Н И Е

14 /09.03.2016г., град Трън

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Трънски  районен съд,   първи състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година  състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

При участието на секретар Магдалена Такова, като разгледа докладваното от съдията  НАХД № 95 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и следващите от ЗАНН

 

Образувано е по жалба на С.И.Е. ЕГН ********** против Наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 година на Началника на сектор към ОДМВР Перник, сектор Пътна полиция Перник, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец  на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10,00 лв. на основание чл. 183,ал.1,т.1, пр.1 от ЗДвП за административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т.1 от ЗДвП.

В жалбата си въззивникът моли да бъде отменено наказателното постановление в частта, с която му е наложено административно наказание: „глоба” в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП, като твърди, че не е нарушил виновно сочената разпоредба. В жалбата сочи още, че табелите на автомобила са паднали в същия ден, по време на преход през силно пресечени горски терени. В съдебно заседание поддържа изложеното в жалбата.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице, имащо правен интерес, поради което е  допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Въззиваемата страна ОД на МВР – Перник, сектор "ПП" – редовно призована, не изпраща представител за съдебно заседание, в съпроводителното писмо, с което е изпратена жалбата изразява становище и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед обстоятелствата посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, Трънски районен съд на основание чл. 14 и 18 от НПК прие за установено от фактическа страна следното:

На 29.07.2015 година в гр. Трън, свидетелите К.К. – младши автоконтрольор към ОД на МВР сектор „ПП“ гр. Перник  и Б.Г.– младши автоконтрольор при РУП  - Трън били наряд, като работели по линия на КАТ по път II – 63, ул. „Денчо Знеполски“ /до МЗ Ерма/. Около 12:30 часа, в изпълнение на възложените им задължения извършили проверка на лек автомобил Форд Маверик с рег. № РК1128ВК, който се движел по посока от гр. Трън към с. Забел. По време на проверката установили, че водачът на лекия автомобил е С.И.Е., ЕГН**********,  който управлява лек автомобил Форд Маверик с рег. № РК1128ВК, собственост на Асен Руменов Асенов с  ЕГН: **********. В хода на проверката установили, че задния регистрационен номер не е поставен на мястото му, а е в автомобила, поставен на таблото на предното стъкло, а предната табела липсвала, както и че водача не им представил СУМПС, при които констатации в АУАН, отразили че „Водачът управлява МПС, без предна рег. Табела-изгубена. Задната не е поставена на определеното място. Водача не представя СУМПС”. С оглед на констатираните административни нарушения, актосъставителят – св. К.К. съставил на място на водача на лекия автомобил, Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ серия Т № 873676/29.07.2015  година за извършените нарушения на разпоредбите на чл. 140, ал.1 и чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Видно от акта, водачът, след като се запознал със съдържанието му, е направил възражение, като собственоръчно е написал: - „О.М.“, в акта при връчването му, което може да означава, че е подписал акта с „особено мнение“.

Препис от акта за установяване на административно нарушение е връчен на  жалбоподателя срещу „разписка“, като е отбелязана датата на неговото подписване -  29.07.2015 година.

Възражения по съставения акт не са постъпили, пред Началник сектор на ОДМВР Перник, сектор „ПП“ Перник, в законоустановения тридневен срок, съгласно разпоредбата на чл. 44 ал.1 от ЗАНН.

         По наказателното постановление :

Въз основа на така съставения акт, Слави Георгиев Лазов на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, компетентен орган, с оглед чл. 189, ал.12 от ЗДвП, е издал наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., с което на основание чл. 53 от ЗАНН е наложил административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и административно наказание „глоба“ на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Наказателното постановление е връчено на С.Е. на 06.10.2015г.

Горната фактическа обстановка се установява от  показанията на разпитаните  по делото свидетели К.К., Б.Г., Величко Василев, Милан Йоцев, Любомир Алексов, С.Е., както и приложените писмени доказателства. Няма индиция за заинтересованост  от  страна на свидетелите Величко Василев, Милан Йоцев, Любомир Алексов. Свидетелите К.К. и Б.Г., поддържат  изцяло и в пълен обем констатациите, изложени в акта за установяване на административно нарушение. И двамата свидетели твърдят, че едната регистрационна табела не е била поставена на определеното за това място. В съдебно заседание са разпитани свидетелите Величко Василев, Милан Йоцев, Любомир Алексиев. Свидетелите Василев и Йоцев, както и жалбоподателя твърдят, че табелите са загубени в същия ден, при преминаване през горски терен. Установили липсата на табелите и се върнали да ги търсят. Свидетелят Василев намерил едната табела, но поради липса на инструменти, същата не била поставена на определеното за това място. Показанията на свидетеля Алексиев, че е намерил другата регистрационна табела и е потърсил възможния собственик по телефона, кореспондират с показанията на останалите свидетели, които в показанията си сочат, че едната регистрационна табела не е открита при търсенето. Още повече, че жалбоподателят не отрича извършването на административното нарушение.

При постановяване на решението си съдът се запозна и с всички, приложени по административно наказателната преписка  писмени документи и тези, събрани в хода на съдебното следствие.

При така, установеното от фактическа страна,от правна страна съдът намери за установено следното :

Производството е от административно  наказателен характер, при което е необходимо да се установи  налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице  и извършено ли е виновно. Предпоставките  са абсолютни, като тежестта на доказване  лежи върху административно наказващия орган.

Актът за установяване на административно нарушение следва да съдържа всички реквизити, визирани в чл.42 от ЗАНН.

Издаденото въз основа на него наказателно постановление следва да съдържа реквизитите, визирани в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни за това органи.

При разглеждане на дела по оспорени НП, районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно е приложен както процесуалният, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие (право и задължение) съдът служебно констатира, че АУАН е издадено в съответствие с изискванията на чл. 42 ЗАНН, както и НП е съобразено с разпоредбите на чл. 57, ал. 1 ЗАНН.

Въз основа на извършена служебна проверка съдът счита, че при съставянето на АУАН и издаването на атакуваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения - НП е издадено от компетентен административен орган, спазена е формата за съставяне на АУАН.

Съгласно тълкувателно решение № 1/12.12.2007г. на ВКС по н. д. № 1/2007 г., ОСНК: „Преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по  чл. 28 ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на  чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона.  Разбирането за обхвата на съдебния контрол е в съответствие и с практиката на Европейския съд по правата на човека по приложението на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според която съдът не може да бъде ограничаван в своята юрисдикция, когато решава правния спор. Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран. Съдът изследва и решава всички въпроси, както по фактите, така и по правото, от които зависи изходът на делото .“

При тълкуване на посочената норма -чл. 28 от ЗАНН, следва да се съобразят същността и целите на административнонаказателното производство, уредено в ЗАНН, като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК.

На следващо място, при оценката на характера на деянието – управление на МПС, без предна рег. табела-изгубена и непоставена на определеното място задната табела, настоящият състав на съда счита, че фактическите рамки, при които е осъществено конкретното нарушение го определят като „маловажен случай“ по смисъла на дадената в чл. 93, т. 9 НК дефиниция. Действително обществените отношения, които регулира ЗДвП са от особена обществена важност, но това не може да игнорира задължението за индивидуална преценка на всеки отделен случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител. Като критерии при преценката за маловажността на случая се отчитат следните обстоятелства: регистрационните табели са загубени в деня на установяване на нарушението, веднага след констатиране на липсата им от жалбоподателя и двамата свидетели Василев и Йоцев, същите са се върнали да ги търсят. Едната табела е намерена и е прибрана в лекия автомобил, като видно от свидетелските показания не е поставена веднага на автомобила, поради липса на инструменти; дадените обяснения пред съда, кореспондират с истината и не са противоречиви; извършеното нарушение е за първи път, които обстоятелства определят ниската обществена опасност на деянието, както и че такава е и обществената опасност на субекта на отговорността. ЗДвП не предвижда привилегирован и по-леко наказуем състав на нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, поради което приложението на института по чл. 39, ал. 2 ЗАНН е изключено, но не е пречка за приложението на чл. 28 ЗАНН, който и следва да бъде приложен.

По отношение на второто вменено нарушение на нарушителя съдът намира, че от събраните доказателства по категоричен начин се установи, че същия не е носил у себе си в хода на проверката СУМПС. По отношение на това нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения нито в АУАН, нито в НП. Освен изложеното следва да се посочи, че и жалбоподателя не обжалва наказателното постановление в тази му част, а именно по отношение на наложеното му наказание „глоба“ в размер на 10,00 лв. на основание чл. 183,ал.1,т.1, пр.1 от ЗДвП за административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т.1 от ЗДвП.

Констатираните от съда по-горе нарушения са съществени и представляват формална предпоставка за отмяна на част от обжалваното наказателно постановление. Съдът следи служебно за законосъобразността на обжалваното наказателно постановление дори и да не е направено възражение за допуснати нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство.

 

             Предвид  изложеното и в същия смисъл на основание чл. 63 ал.1  от ЗАНН  :

 

Р   Е   Ш   И   :

 

   ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от Слави Лазов на длъжност „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу   С.И.Е.  ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 175, ал.1, т. 1, пр.3 от ЗДвП в размер на 50 лв.  и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-1158-001485/08.09.2015 г., издадено от Слави Лазов на длъжност  „Началник сектор“ към ОДМВР Перник, упълномощен със Заповед № 8121з-47 от 16.01.2015 година на Министъра на вътрешните работи, срещу   С.И.Е.  ЕГН **********, в частта с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред  Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :