ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Трън, 29.03.2016 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН, 2-и състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март през две и петнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Петър Симеонов

 

като разгледа докладваното ч.г.д. №34/2016 г. по описа на Районен съд - гр. Трън, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), вр. чл. 52 от Закона за наследството (ЗН).

В Районен съд - гр. Трън е постъпила молба за отказ от наследство с вх. № 476/29.03.2016г., подадена от В.К.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, изд. на 06.10.2011г. от *****, с която като наследник на баща си -  К.Д.В.,  починал на *****. бивш жител *** се отказва от наследството, оставено от него.

 

Съдът, след като се запозна с депозираната молба и приложените към нея писмени доказателства, прие следното от фактическа и правна страна:

Компетентен да се произнесе по молбата за отказ от наследство е районният съд по последното местожителство на умрелия – аргумент от чл. 1 ЗН. Последното местожителство отговаря на новото понятие от Закона за гражданската регистрация - постоянен адрес. Това е териториалната връзка на лицето с определено населено място, където то се води в регистрите на населението. Съгласно приложените по делото удостоверение за наследници и препис-извлечение от акт за смърт,  последният постоянен адрес и на наследодателя на молителя е в община Трън, с. *****. Следователно Районен съд – Трън е местно и родово компетентен да се произнесе по молбата за отказ от наследството на К.Д.В..

Отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено към прекратяване на правото на наследяване и пораждащо права за другите наследници - чл. 53 ЗН, чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд.

Към молбата за отказ от наследство молителката- В.К.Д., е приложила удостоверение за наследници на К.Д.В., видно от което същият е баща на  В.К.Д..

Представено е от молителката  удостоверение за наследници на К.Д.В., от което е видно, че същия е баща на В.К.Д..

           Съдът намира, че от представените по делото удостоверения за наследници се установява, че молителката е наследник по закон на К.Д.В.. Това е така, тъй като съгласно чл. 5, ал. 1 ЗН децата на починалите са техни наследници по закон. Следователно молителката е активно легитимирана да заявява отказ от наследството на баща си.

Молбата за отказ от наследство е с нотариална заверка на подписа на заявителяВ.К.Д.. Отказът от наследство не е ограничен със срок, не е направен под условие или за част от наследството, поради което и към настоящия момент на основание чл. 54, ал. 1 ЗН отказът е действителен.

Предвид изложеното съдът счита, че са налице законовите предпоставки за вписване на едностранното изявление на В.К.Д., за отказа от наследството на: К.Д.В.,  починал на 24.06.2012г. бивш жител ***.

Ето защо и на основание чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 ЗН, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в особената книга на Районен съд – гр. Трън ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВОТО на К.Д.В.,  починал на *****. бивш жител *** направен от В.К.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, изд. на 06.10.2011г. от *****.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на В.К.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, изд. на 06.10.2011г. от **** като наследник на починалия К.Д.В. за направения и вписан отказ от наследството на К.Д.В., с ЕГН: **********,  починал на ****. бивш жител ***, удостоверено с акт за смърт *****., съставен в с.*****, общ.Трън, обл.Перник.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: