Р Е Ш Е Н И Е

6

гр. Трън, 09.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН I-ви състав, гражданска колегия в открито съдебно заседание проведено на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

при участието на секретаря М. Т., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 115  по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото e образувано по искова молба подадена

от „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от А.В.Г.изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7, представлявано от адв. М.М.Ц.

срещу А.А.Р., ЕГН **********, постоянен адрес: ***

С искане да бъде установено спрямо ответника, че дължи сумата в размер на:

        819,90 лв. - главница, ведно със законната лихва, считано от датата на

подаване на заявлението до окончателно изплащане на вземането

        87,62 лв. - договорна лихва за периода от 28.03.2008г. до 30.06.2008г.

        667,79 лв. - договорно обезщетение за забава за периода от 29.03.2008г. до

30.07.2015г.

 

Съдът намира, че е сезиран иск с правно основание чл.422 във вр. 415 ГПК.

Ищецът „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от А.В.Г.изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7, представлявано от адв. М.М.Ц., твърди че има спрямо А.А.Р., ЕГН ********** вземане, което възлиза на 819,90 лв. - главница, ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението до окончателно изплащане на вземането, 87,62 лв. -договорна лихва за периода от 28.03.2008г. до 30.06.2008г. и 667,79 лв. договорно обезщетение за забава за периода от 29.03.2008г. до 30.07.2015г.

Предявената претенция произтича от следните обстоятелства: На 05.11.2007г. ответната страна в производството сключила с ДжетФайненс Интернешънъл АД (преименувано на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, съгласно вписване в Търговския регистър от 23.05.2008г.), ЕИК 130697606 Договор потребителски паричен кредит PLUS - 01113353, в размер на 1515,60лв. Основното задължение на дружеството е да предостави паричната сума - предмет на кредита, като наличност по банковата сметка на Кредитополучателя при ТБ Инвестбанк АД, като същата сума е получена по сметката при подписване на договора от страните съгласно чл. 1 от Договора. Кредитополучателят е удостоверил непосредствено преди полагането на подпис върху договора, че е получил заеманата сума и че тя е опосредствана чрез банковата карта. Кредитополучателят от своя страна се е задължил да заплати на кредитора 8-месечни погасителни вноски по кредита, включващи главница и надбавка, съставляваща печалбата на кредитора (договорна лихва), посочени в Погасителния план съгласно чл. 3 от Договора. От 28.03.2008г. ответната страна в производството преустановяла плащанията и не погасявала своите задължения по договора. Падежът на цялото задължение по кредита е настъпил на 30.06.2008г. На 08.07.2014 г. между БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606 и „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029 се сключил договор за прехвърляне на вземания. По силата на договора и на основание чл.99, ал.2 ЗЗД титуляр на вземанията по Договора за потребителски паричен кредит, вкл. вземанията, претендирани в настоящото производство, става второто дружество.

Ответникът, в законоустановения срок от един месец от връчването му на съобщението по установените в ГПК способи не е подал отговор 

В открито съдебно заседание ищеца редовно призован е депозирал писмено становище, с което моли да се даде ход на делото и ако са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение.

Ответникът, в открито съдебно заседание редовно призован не се явява, не изпраща представител, не взема становище по хода и предявения иск.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, становището на ищеца и като взе предвид приложимото право, намери за установено следното:

Съгласно чл. 239, ал.1 ГПК съдът постановява неприсъствено решение при кумулативното наличие на предвидените в правната норма предпоставки, а именно: на страните да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з. и ако искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представени доказателства. Касателно настоящия случай така визираните предпоставки са налице, тъй като разпореждането на съда по чл. 131 от ГПК е редовно връчено на ответника с указание, че ако не представи в срок писмен отговор на исковата молба и ако не се яви в първото по делото заседание по делото без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу него. Искът се явява и вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените в подкрепа на тях писмени доказателства.

Съдът след като се запозна с така депозираната искова претенция, счете че иска се явява и вероятно основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените в подкрепа на тях писмени доказателства и приетата в съдебно заседание съдебно-икономическа експертиза.

Предвид горните съображения, съдът счита, че следва да се постанови решение, като се приеме наличието на неизпълнено задължение в тежест на ответника, без да се излагат мотиви по съществото на спора, като следва да бъде признато за установено по отношение на ответната страна, че дължи на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД с адрес гр. София, ул. „Хенрик ИбсенNo 15 сумата в размер на 1575.31 (хиляда петстотин седемдесет и пет лева и тридесет и една стотинки) лева, от която: главница в размер на 819.90 (осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 87.62 (осемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лева, за периода от 28.03.2008 г. до 30.06.2008 г.; лихва за забава в размер на 667.79 (шестстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) лева, за периода от 29.03.2008 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

В полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените от него разноски съгласно чл. 78 от ГПК, за заплатена държавна такса за образуване и водена на настоящото производството, юрисконсултско възнаграждение и депозит за вещо лице. Съгласно т. 12 от ТР № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. на ОСТГК на ВКС съдът, който разглежда иска, предявен по реда на чл. 422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските както в исковото, така и в заповедното производство, поради което и съгласно чл. 78 от ГПК съдът следва да осъди ответника да заплати и направените от ищеца разноски в заповедното производство.

Предвид на изложеното и на осн. чл. 239, ал. 1, т.1 и 2 от ГПК Трънски районен съд

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** че дължи на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД с адрес гр. София, ул. „Хенрик ИбсенNo 15 сумата в размер на 1575.31 (хиляда петстотин седемдесет и пет лева и тридесет и една стотинки) лева, от която: главница в размер на 819.90 (осемстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 87.62 (осемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лева, за периода от 28.03.2008 г. до 30.06.2008 г.; лихва за забава в размер на 667.79 (шестстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки) лева, за периода от 29.03.2008 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от А.В.Г.изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7  сумата от 331.51 (триста тридесет и един лева и петдесет и една стотинки) левасъдебноделоводни разноски в заповедното производство, от които 31.51 лева държавна такса и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА А.А.Р. с адрес *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ НА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от А.В.Г.изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен" 15, ет.7  сумата от 618.49 лв. (шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) - представляваща направените съдебно деловодни разноски  в настоящето производство, от които 118,49 лева държавна такса, 350.00 лева юрисконсултско възнаграждение и 150,00 лева възнаграждение за вещото лице, изготвило СИЕ.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

По аргумент на чл.240, ал.1 от ГПК неприсъственото решение да се съобщи на ответната страна.

Препис от решението да се връчи и на ищцовата страна.

След влизане на решението в сила, да се изготви заверен препис за  прилагане по ч.гр.д. 88/2015  по описа на съда, което да бъде върнато в деловодството на ТРС и докладвано на съдията-докладчик издал заповед №  177/31.08.2015г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: