РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 178/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Д.П. Р.П.Х. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 26.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от П.Д.П. срещу Р.П.Х. иск с правно основание чл. 109 от ЗС за осъждане на ответника да преустанови действията, с които нарушава и смущава правото му на собственост върху дворно място с площ от около 2000 кв.м., неурегулирано, ведно с построените върху него паянтова жилищна сграда и стопанска сграда, находящо се в с.П., общ.Трън, обл.Перник, при съседи на имота: път, дере, имот на В.И.и А. Х. и П. С., както и да възстанови предишното фактическо положение съществувало отпреди извършването на неоснователните действия.
2 НЧХД No 19/2017 Обида и квалифицирана обида В.Т.В. Д.М.Б. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 15.2.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.М.Б. родена на ***г***, ***, с *** гражданство, ***, с настоящ адрес:***, ***, с ЕГН ********** за НЕВИНОВНА в това, че последователно, през непродължителни периоди, подала четири сигнала до органи на МВР, прокуратурата и ДАНС, в които публично разгласила позорни за В.Т.В. обстоятелства /че „ като властваща фигура в региона“ през последните години се облагодетелства „чрез неправомерните си действия, използвайки наивността и страха на хората и покровителството на длъжностни лица от правоохранителните органи в областта“, като извършва „груби противозаконни действия и се разпорежда с имотите на хората с цел да усвои възможно повече евросубсидии“, обвинила го в самоуправство и беззаконие, личностен тормоз, престъпно отнемане на собственост, заплашване, фалшифициране на договори и регистрирането им и неправомерно обогатяване/ – престъпление по чл.148 ал.2, вр. с чл.148 ал.1 т.1 и чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК, във вр. с ал. 1 от НК я оправдава по повдигнато и обвинение.
Д.М.Б.
Мотиви от 22.2.2018г.
Мотиви към присъда № 9/15.02.2018 г. по нчхд № 19/2007 г. по описа на Трънски районен съд. С частна тъжба В.Т.В. *** е повдигнал обвинения срещу Д.М.Б., с ЕГН ********** за престъпления по: чл.148, ал.2 вр. с 148, ал.1 т.1 и чл.26 ал.1 от НК за това, че последователно, през непродължителни периоди, подала четири сигнала до органи на МВР, прокуратурата и ДАНС, в които публично разгласила позорни за В.Т.В. обстоятелства /че „ като властваща фигура в региона“ през последните години се облагодетелства „чрез неправомерните си действия, използвайки наивността и страха на хората и покровителството на длъжностни лица от правоохранителните органи в областта“, като извършва „груби противозаконни действия и се разпорежда с имотите на хората с цел да усвои възможно повече евросубсидии“, обвинила го в самоуправство и беззаконие, личностен тормоз, престъпно отнемане на собственост, заплашване, фалшифициране на договори и регистрирането им и неправомерно обогатяване. Частният тъжител В.В., чрез повереника си по делото - адв. В.К.И. от САК, поддържа повдигнатото обвинение и моли, след като подсъдимата бъде призната за виновна, да й бъде наложено съответно справедливо наказание. Подсъдимата Д. Б. не се явява, не дава обяснения. Защитниците и - адв. Д. и адв.Т. *** пледират спрямо нея да бъде постановена оправдателна присъда, поради недоказаност и несъставомерност на обвинението. Трънският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК, намира за установено следното: От фактическа страна съдът приема следното: Подсъдимата Д.М.Б., родена на ***г***, ***, с *** гражданство, ***, с настоящ адрес:***, ***, с ЕГН **********. Частният тъжител В.В. и подсъдимата са ***и. От известно време двамата били във влошени взаимоотношения по повод обработване на земеделски земи в района на с.С., и по-точно кой от двамата да обработва определени земи в района. На 19.08.2014г. Д.Б. ***/19.08.2014г. до РУ-гр.Трън, пр.пр.№545/2014г. на РП-гр.Трън, в която твърди, че на 18.08.2014г. масиви 50 и 30 в землището на с.С. стопанисвани от нея навлязъл С. В. и ги изорал. Искането е „тези фермери да бъдат спрени“. От своя страна В. обяснил, че в момента в поземлена комисия гр.Трън се извършвало разпределение за ползване на имотите в с.С. и чак след като приключи и се установи кой *** кои имоти обработва жалбоподателката може да сезира за нарушаване на договореното. Не отрича, че е обработвал за тази земеделска година имоти с правно основание на Д.Б., нито пък тя негови имоти, но всички ***и в района спазвали стриктно приетото от тях споразумение. С постановление на прокурор при РП-гр.Трън от 17.09.2014г. е отказано да се образува досъдебно производство. Подсъдимата е обжалвала това постановление до ВКП. След извършена допълнителна проверка отказа на РП-гр.Трън бил потвърден с постановление от 17.01.2017г. на ОП-гр.Перник. На 05.10.2015г. в канцеларията на Главния прокурор е постъпил сигнал от Д.М.Б. и Д.А.Я. от гр.С., с копие до Председателя на ДАНС и до Министъра на МВР с вх.№ 7548/15-06/05.10.2015г. във ВКП. В сигнала се твърди, че на територията на община Трън има лица, „които се облагодетелстват чрез неправомерните си действия, използвайки наивността и страха на хората и покровителството на длъжностни лица от правоохранителните органи в областта“. Описват, че фирмата на частният тъжител- *** е сключила договор за аренда на имот, с който има също такъв вписан договор жалбоподателката Д.Б.. Имота е собственост на Г.С.З.. Описала В. като „властваща фигура в региона разпореждаща се със земите на много хора“. Твърди за „разпънат чадър“ и моли „ да се извърши проверка по подадения сигнал, и след като се убедят в правотата на на написаното ,да се приложи наказателния закон, спрямо всички по веригата: онези, които са заплашвали и заплашват хората , други- които са изготвили фалшиви договори и са се обогатили неправомерно от тях, трети- които са ги регистрирали, както и длъжностните лица, дали сигурност и позволили всичко това да се случва безпрепятствено през годините.“ По сигнала е образувана пр.пр. № 0209/2016г. по описа на РП-гр.Радомир, образувано ДП № 23/2016г. по писа на ОСлО-гр.Перник, приключили с постановление за прекратяване на НП от 23.03.2017г. пароди липса на данни за извършено престъпление от общ характер. На 15.08.2016г. Д.М.Б. ***, с копие до РП-гр.Трън / вх.№ 467/15.08.2016г. , в който уведомила, че на 14.08.2016г. в с.С., общ.Трън, в границите на масив 20 по КВС комбайн на фирма *** ожънал пшеница, която е нейна собственост. В същото време на 13.08.2016г. същата фирма разорала имоти, за които тя имала договори за обработка. По сигнала е образувана предварителна проверка по пр.пр. №467/2016г.на РП-Трън, приключила с постановление за отказ за образуване на ДП от 07.11.2016г. На 21.09.2016г. подсъдимата депозирала жлба с вх.№ 361000-1453/21.09.2016г. до РУ-гр.Трън, в която твъри, че тъжителя „продължава грубо да нарушава законодателството и законите в НРБългария. От 20.09.2016г. с наличната техника влиза и оре земеделска земя в с.С., с. Р., която по договор и споразумение е дадена за обработка на нея. Моли за пореден път полицията да спре незаконните действия на В.В.. По жалбата е образувана пр.пр. №616/2016г. по опис на РП-гр.Трън, която приключила с постановление на прокурор при РП-гр.Трън за отказ за образуване на досъдебно производство поради липсва на данни за извършено престъпление от общ характер и в частност такова по чл.323 от НК, а се касае за гражданскоправни отношения, свързани със спорове за ползване и стопанисване на земеделска земя. Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установена като взе предвид писмените доказателства, приети по делото. С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прие, че обвинението срещу подсъдимата Д.М.Б. не е доказано по несъмнен начин, съобразно изискването на чл.303, ал.2 от НПК. С тъжбата на подсъдимата е повдигнато обвинение за клевета в условията на продължавано престъпление, нанесена публично по адрес тъжителя. Именно това обвинение, при горните фактически и правни квалификации очертават предмета на доказване в настоящото производство. В правната теория и практика клеветата се определя като умишлено разгласяване на неистинско позорно обстоятелство за другиго или приписването му на неизвършено от него престъпление. Непосредствен обект на престъплението са обществените отношения свързани с осигуряване неприкосновеността на доброто име на човека в обществото, на положителната обществена оценка за личността. Следва да се има предвид, че пострадал от клеветата е конкретно физическо лице. Изпълнителното деяние е в две проявни форми: разгласяване на неистинско позорно обстоятелство за пострадалия или приписването на неизвършено от него престъпление. И двете форми може да се осъществят както устно, така и писмено, при директно общуване с адресата или чрез използване на далекосъобщително средство, на изображения и т.н. Разгласяването е довеждане до знанието на трето лице на несъщствуващо позорно обстоятелство, което деецът свързва с личността на пострадлия. Позорното обстоятелство е т
3 НОХД No 1/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.Е.Б. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 18.1.2018г.
- На основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал.1, с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, което да се изтърпи в затвор при първоначален общ режим. - На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ от 500 до 1500 лева, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. - На осн. чл. 343г вр. чл. 343б ал.2, вр. ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК- „ Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 /дванадесет / месеца, като на осн. чл. 59 ал. 4 от НК бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 06.05.2017г
К.Е.Б.
В законна сила на 18.1.2018г.
4 АНД No 3/2018 БАБХ К.- В.В. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 133/22.12.2017г. на директор на ОДБХ, гр.П., с което на ***“*** ***, ***, обл.П., представлявно от В.Т.В.,***, на основание чл. 171 ал.2 от ЗЗР е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. / четиристотин лева / за нарушение на чл. 7 ал.4 от Наредба №19 от 02.07.2001г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibakter michiganensis (Smit) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spikerman et Kotoff) Davis et.al., определена в подточка 1, буква „А“, подбуква „а“, от Приложение №4 на Наредба №19/02.07.2001г. и чл.17 от Закона за защита на растенията..
5 АНД No 4/2018 БАБХ Б.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 132/22.12.2017г. на директор на ОДБХ, гр.Перник, с което на ЗП Б.В. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание както следва: на основание чл. 172 от Закона за защита на растенията / ЗЗР/ глоба в размер на 700 лв. / седемстотин лева / за нарушение на чл.35 ал.1 т.6 от Наредба № 8 от 27.02.2015г. за фитосанитарния контрол, издадена на основание чл.16 ал.2 от ЗЗР.
6 АНД No 5/2018 КАТ Т.М.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0361-000005/15.01.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.185 от ЗДвП на Т.М.Й., с ЕГН: **********, с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” общо в размер на 20лв., за извършено административно нарушение на чл.190 ал.3 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0361-000005/15.01.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП на Т.М.Й., с ЕГН: **********, с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” общо в размер на 110лв., за извършени административни нарушения на разпоредбите на чл.150 ал.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП.
7 АНД No 8/2018 КАТ С.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №18-0361-000009 от 19.01.2018г. година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.В.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на 638, ал. 3 от КЗ.