Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 4

Гр. Трън, 07.02.2018 година

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

        ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ състав в публично съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

 

При секретаря Гергана Ачанова като разгледа НАХД № 89 по описа на ТРС за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ІІІ, раздел V от ЗАНН, във връзка с чл. 123 и сл. от ЗАДС.

        С наказателно постановление /НП/ № 349/26.10.2017г. на началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-555/32-127892/11.05.2017г. на Директора на Агенция „Митници“ на В.Й.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание както следва:  глоба в размер на 1000 лв. / хиляда лева/ на основание чл. 126 от ЗАДС, като на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС отнема в полза на държавата 4  / четири броя/ пластмасови бутилки с вместимост от по 2 литра всяка, съдържащи 8 / осем / литра алкохол с обемно съдържание на алкохол 40% vol. при 20 градуса по целзий.

        Против така издаденото постановление В.Й.М. е подал жалба пред ТРС в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Жалбоподателят  оспорва фактическата обстановка. Твърди, че наказателното постановление е издадено при съществени нарушения на материалния, процесуалния закон и в несъответствие целта на закона, сочи че същото е незаконосъобразно. Твърди, че той не е извършил това деяние. Моли съда да го отмени.

        Въззиваемата страна – Митница Столична, редовно призована за съдебно заседание – се е явила. В придружаващо административно-наказателната преписка писмо е изразено становище, че наказателното постановление е законосъобразно. Такова становище е изразено и от процесуалният представител на въззиваемата страна в съдебно заседание като искането към съда е да го потвърди като правилно и законосъобразно.

        Съдът като обсъди събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите В.Р.К., М.Г.А., Х.Е.А., П.С.Г. и М.Р.П., прочетените и приети писмени доказателства – АУАН 236/02.06.2017г.; наказателно постановление № 349/26.10.2017г. на началника на Митница Столична; заповед № ЗАМ- 555/32-127892/11.05.2017г. на Директор на Агенция „Митници“; писмо по вх.№ 32-133351 на началник митница Столична; известие за доствяне на писмо; протокол от 11.04.2017г. за установяване на алкохолен градус; извлечение от регистър задължения към митническата администрация, служебна бележка за определяне акциз на акцизна стока с рег.№32- 183167/04.07.2017г. на началник отдел „Акцизи“ при Митница Столична; протокол от 23.12.2016г. за оглед на местопроизшествие и фотоалбум към него; протоколи за разпит на свидетели от 02.02.2017г.; разписка от 11.04.2017г., намери за установено следното:

        Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, срещу подлежащ на съдебен контрол акт и от лице с правен интерес, поради което е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

        Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

        На 23.12.2016г. в 8,30ч. в с.Филиповци, общ.Трън, обл.Перник, служители на РУ-гр.Трън- свидетелите Р. Д., П.Г. и Д.Н.спрели за проверка  лекотоварен автомобил „Форд Транзит“ с рег.№ ***. Установили, че автомобла  се управлява от В.Й.М., ЕГН **********. В автомобила се возела и М. Р. П. с ЕГН: **********. В хода на проверката свидетелите намерили в товарното помещение на автомобила и 4  / четири броя/ пластмасови бутилки с вместимост от по 2 литра всяка, съдържащи 8 / осем / литра алкохол. С протокол за оглед на местопроизшествие 4 бутилки били иззети и предадени на служители на митница столична с приемо-предавателен протокол. Впоследствие с калибриран уред за измерване на алкохолното съдържание- данситометър се установило, че обемното съдържание на алкохол 40% vol. при 20 градуса по целзий. Така определената стока  представлява етилов алкохол по смисъл на на чл.9 от ЗА и като таква представлява акцизна стока по смисъла на чл.4 ал.1 от ЗАДС, като подлежи на облгане с акциз по чл.2 от ЗАДС. По същото време под седалката на пътника до шофьора на автомобила служителите на РУ-гр.Трън, намерили два черни найлонови плика, съдържащи по един стек цигари общо 20 броя кутии цигари „Rodeo“ като всяка кутия съдържала по 19 къса. В жабка към предното табло на автомобила намерили и 3 бр. кутии с цигари марка „Marlboro touch less smell“ и 1 / един брой/ кутия цигари марка  Marlboro touch“, всяка съдържаща по 20 къса цигари. Всички кутии цигари били без акцизен  бандерол на МФ на Република България. За намерените цигари и алкохол М. обяснил, че са за негова лична употреба и ги е забравил в буса. 

   За констатираното нарушение св.В.Р.К. на 02.06.2017г. в сградата на Митница, в присъствието на свидетелите М.Г.А. и Х.Е.А. съставил АУАН № 236/02.06.2017г., и АУАН №235/02.06.2017г. които били подписани от жалбоподателя като на мястото за обяснения/ възражения по АУАН написал, че има такива. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН жалбоподателят не е изложил възражения.

    От свидетелските показания на П.Г. и М.Р.П., които съдът кредитира като обективни и безпристрастни, безспорно се установява, че на 23.12.2016г. в 8,30ч. в с.Филиповци, общ.Трън, обл.Перник, В.Й.М., ЕГН ********** е държал в  лекотоварен автомобил „Форд Транзит“ с рег.№ *** негова собственост акцизни стоки – 4  / четири броя/ пластмасови бутилки с вместимост от по 2 литра всяка, съдържащи 8 / осем / литра алкохол с обемно съдържание на алкохол 40% vol. при 20 градуса по целзий, без без документи, доказващи заплащането, обезпечаването или начисляването на дължимия за него акциз, както и общо 24 броя кутии цигари различни марки, без бандерол за платен акциз в Република България, когато такъв е задължителен.

     Съгласно АУАН № 236/02.06.2017г.  и в оспореното пред районния съд НП № 349/26.10.2017г. административно нарушение се изразява в това, че на същата дата, място и час в посочения лекотоварен автомобил държал акцизни стоки – 4  / четири броя/ пластмасови бутилки с вместимост от по 2 литра всяка, съдържащи 8 / осем / литра алкохол с обемно съдържание на алкохол 40% vol. при 20 градуса по целзий, без документи, доказващи заплащането, обезпечаването или начисляването на дължимия за него акциз, с което е осъществил състава на чл. 126 от ЗАДС. 

      Съгласно АУАН № 235/02.06.2017 г. и в оспореното пред районния съд НП № 348/26.10.2017г. административно нарушение отново се изразява в това, че на 23.12.2016г. в 8,30ч. в с.Филиповци, общ.Трън, обл.Перник, В.Й.М., ЕГН ********** е държал в  лекотоварен автомобил „Форд Транзит“ с рег.№ *** негова собственост акцизни стоки – общо 24 броя кутии цигари различни марки, без бандерол за платен акциз в Република България, когато такъв е задължителен, с което е осъществил състава на чл. 123 ал.1 от ЗАДС. 

Следователно, налице са два АУАН и две НП за едно деяние, покриващо критериите по чл. 6 от ЗАНН за административно нарушение. Обвиненията в съставените два АУАН и издадените две НП касаят едно и също деяние, изразено чрез действие по държане на акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи на посочената дата, място и час. При това положение, издаването на две самостоятелни НП за едно деяние нарушава изискването за еднократно санкциониране на деянието на дееца с издаване на един АУАН и едно НП по аргумент от чл. 42, т. 4, предложение първо и чл. 57, ал.1, т. 5, предложение първо от ЗАНН. Издаването на множество АУАН и съответните на тях НП води до наличие на множество административнонаказателни преписки за едно и също деяние. Различния вид на вещите, предмет на деянието, както и нарушението на два различни състава по ЗАДС / чл.123 и чл.126 / не може да бъде определящо за броя на административнонаказателните преписки и издадените като техен краен резултат НП. Спазването на посоченият ред за административно санкциониране по ЗАНН е гаранция за законност на административнонаказателния процес.

Изложеното налага, на основание чл.63, ал. 1 от ЗАНН настоящия касационен състав да отмени оспореното наказтелно постановление в частта по т. 1 за наложеното на дееца административно наказание „Глоба“ и вместо него да постанови решение, с което да отмени НП в тази част. В останалата потвърдителна част, касаеща отнемане в полза на държавата на вещите предмет на административно нарушение, наказателното постановление  е правилно, поради което следва да се остави в сила. Отнемането на вещите, предмет на административното нарушение е законосъобразен правен резултат, тьй като имат качеството на забранени стоки – предмет на митническо нарушение.

По изложените мотиви, ТРЪНСКИ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И

  ОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 349/26.10.2017г. на началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-555/32-127892/11.05.2017г. на Директора на Агенция „Митници“, в частта по т.1, с което на В.Й.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. / хиляда лева/ на основание чл. 126 от ЗАДС.

 

         ОСТАВЯ В СИЛА наказателно постановление № 349/26.10.2017г. на началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-555/32-127892/11.05.2017г. на Директора на Агенция „Митници“ в частта по т.2, с която на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС отнема в полза на държавата 4  / четири броя/ пластмасови бутилки с вместимост от по 2 литра всяка, съдържащи 8 / осем / литра алкохол с обемно съдържание на алкохол 40% vol. при 20 градуса по целзий.

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - Перник в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ :