РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2016г. до 29.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 100/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ В.Г.Т. Т.В.К. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 8.1.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК по отношение на Т.В.К. ЕГН **********, че СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕ на В.Г.Т. с ЕГН ********** *** в размер на в размер на 4500.00/четири хиляди и петстотин/ лева - главница по Договор за заем от 29.06.2013 г., ведно със законната лихва от считано от датата на подаване на заявлението 23.07.2015 г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА Т.В.К. ЕГН **********, да заплати на В.Г.Т. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата в размер на 90,00 лв. /деветдесет лева/, представляваща разноски по производството пред настоящата инстанция. ОСЪЖДА Т.В.К. ЕГН **********, да заплати на В.Г.Т. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата в размер на 90,00 лв. /деветдесет лева/, представляваща разноски по производството пред заповедния съд.
В законна сила на 9.2.2016г.
2 Гражданско дело No 112/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД И.А.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 29.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********,че ДЪЛЖИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер Викторов Грихилес- изпълнителен директор, сумата в размер на 1341.29 (хиляда триста четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева, от които: главница в размер на 813.43 (осемстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 182.90 (сто осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, за периода от 15.09.2010 г. до 15.03.2012 г.; законна лихва в размер на 344.96 (триста четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки) лева, за периода от 16.09.2010 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането ОСЪЖДА И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер Викторов Грихилес- изпълнителен директор, СУМАТА от 547,06лв. ( петстотин четиридесет и седем лева и шест стотинки ) лева разноски в настоящото производство, от които 123.17 лв. ( сто двадесет и три лева и седемнадесет стотинки ) лева държавна такса, 100.00 лв. ( сто ) лева депозит за вещо лице и 323.89лв. ( триста двадесет и три лева и осемдесет и девет стотинки ) лева юристконсултско възнаграждение представляващи направените разноски по настоящото производство. ОСЪЖДА И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер Викторов Грихилес- изпълнителен директор, СУМАТА от 326.83 (триста двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) лева, от които 26.83 лева ( двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки ) лева държавна такса и 300.00лв. ( триста ) лева юрисконсултско възнаграждение, направени разноски по заповедното производство.
В законна сила на 29.2.2016г.
3 АНД No 59/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР К.П.С. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 20.11.2015г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0361-000115/01.09.2015г. на Началника на РУ „П” гр. Трън, с което на К.П.С. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл.183, ал.2, т. 11 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лева, за нарушение на чл.40, ал. 1 от ЗДвП, както и за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева.
В законна сила на 16.2.2016г.
4 АНД No 72/2015 КАТ Д.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 18.12.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0361-000099/14.08.2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Д.А.К. с ЕГН: **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174, ал.1, пр. 1 от ЗДвП са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 600 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 600 /шестстотин/ лева на 500 /петстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0361-000099/14.08.2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън в останалата му част.
В законна сила на 24.2.2016г.
5 АНД No 77/2015 РДГ МОНИ -М1 ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.12.2015г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 63 от 05.10.2015г. директора на Регионална Дирекция по горите-гр.Кюстендил, с което на „Мони-М1“ ЕООД с БУЛСТАТ 201631248, представлявано от С.А.С., ЕГН **********, със седалище и адрес на управление гр. Трън, *** е наложено административно наказание за нарушение по чл. 262 ал.1 т.3 от ЗГ, като вместо наложена имуществена санкция в размер на 500 лв./ПЕТСТОТИН ЛЕВА/ налага глоба в размер на 200 /ДВЕСТА / лева.
В законна сила на 2.2.2016г.
6 НОХД No 82/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН К.Д.Г. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 10.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран по право), женен, с основно образование, с постоянен адрес *** с ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че на за периода 01.01.2015 г. до 23.03.2015 г. в с. Филиповци, общ. Трън на неустановени дни в условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи (1 бр. зареждащ се фенер на 220 W, 25 л. домашна 50 градусова, гроздова ракия – 16 годишна, 10 л. домашно червено вино, 4 бр. буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр. буркани от 1 кг с консервирано телешко месо, 6 бр. буркани от1 кг с консервирана свинска спържа, 50 кг картофи, 4 кг. Зрял боб, 2 кг. Прах за пране марка „Дуел”, 1 куб.м нарязани и нацепени дърва за огрев – бук, 2 бр. камери и записващо устройство на обща стойност 995.00 лева), равняващи се на 2,76 пъти МРЗ по време на извършване на деянието от владението на Н.И.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 1. За периода от 01.01.2015 г. до 17.03.2015 г. на неустановени дати в с. Филиповци, общ.Трън е отнел от дома на Н.И.И. чужди движими вещи 1 бр. зареждащ се фенер на 220 W, 25 л. домашна 50 градусова, гроздова ракия – 16 годишна, 10 л. домашно червено вино, 4 бр. буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр. буркани от 1 кг с консервирано телешко месо, 6 бр. буркани от1 кг с консервирана свинска спържа, 50 кг картофи, 4 кг. Зрял боб, 2 кг. Прах за пране марка „Дуел”, 1 куб.м нарязани и нацепени дърва за огрев – бук от владението на Н.И.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои 2. За периода от 17.03.2015 г. до 23.03.2015 г. на неустановени дати в с. Филиповци, общ.Трън е отнел от дома на Н.И.И. чужди движими вещи 2 бр. камери и записващо устройство от владението на Н.И.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 303 НПК и чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ ГОДИНИ. На основание чл.58а, ал.1 от НК във връзка с чл. 373, ал.2 от НПК НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ ГОДИНИ с една трета и ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /две/ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на определеното наказание 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия К.Д.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран по право), женен, с основно образование, с постоянен адрес *** с ЕГН **********, да заплати на гражданския ищец Н.И.И., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 995,00 лв. /деветстотин деветдесет и пет лева/, представляващи причинени с инкриминираното деяние имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.01.2015 г. до окончателното изплащане на всички суми.
К.Д.Г.
Мотиви от 24.2.2016г.
В законна сила на 26.2.2016г.