РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.2.2016г. до 29.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 112/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД И.А.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 29.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********,че ДЪЛЖИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер Викторов Грихилес- изпълнителен директор, сумата в размер на 1341.29 (хиляда триста четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева, от които: главница в размер на 813.43 (осемстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 182.90 (сто осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, за периода от 15.09.2010 г. до 15.03.2012 г.; законна лихва в размер на 344.96 (триста четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки) лева, за периода от 16.09.2010 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането ОСЪЖДА И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер Викторов Грихилес- изпълнителен директор, СУМАТА от 547,06лв. ( петстотин четиридесет и седем лева и шест стотинки ) лева разноски в настоящото производство, от които 123.17 лв. ( сто двадесет и три лева и седемнадесет стотинки ) лева държавна такса, 100.00 лв. ( сто ) лева депозит за вещо лице и 323.89лв. ( триста двадесет и три лева и осемдесет и девет стотинки ) лева юристконсултско възнаграждение представляващи направените разноски по настоящото производство. ОСЪЖДА И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер Викторов Грихилес- изпълнителен директор, СУМАТА от 326.83 (триста двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) лева, от които 26.83 лева ( двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки ) лева държавна такса и 300.00лв. ( триста ) лева юрисконсултско възнаграждение, направени разноски по заповедното производство.
В законна сила от 29.2.2016г.
2 НЧХД No 96/2015 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.Х.Х. Т.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 18.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.В.К., роден на ***г***, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2015г. в с.Врабча, общ.Трън, обл. Перник причинил на А.Х.Х., ЕГН ********** *** **** и настоящ адрес:*** лека телесна повреда, изразяваща се счупване на носните костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област, лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване на левия лакът и лявата предмишница, като увреждането е довело до разстройство на здравето извън случаите по чл. 128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 303 НПК вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 42б, вр. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, т. 1 и 2, вр. ал. 1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес *** за период от 8 /осем/ месеца с периодичност два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробационен служител за период от 8 /осем/ месеца ОСЪЖДА подсъдимият Т.В.К. със снета самоличност по делото да заплати на частният тъжител и граждански ищец А.Х.Х., ЕГН ********** *** **** и настоящ адрес:*** сумата от 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ представляваща обезщетение за претърпените от него в резултат на деянието чл. 130, ал. 1 от НК неимуществени вреди /болки и страдания /, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от деня на увреждането- 28.06.2015г. до окончателното изплащане, като за разликата до пълният предявен размер на иска от 4000 лв. отхвърля същия като неоснователен и недоказан, както и да му заплати сумата от 442,00 лв. ( четиристотин четиридесет и два лева), за направени разноски по делото / в т.ч. 12,00 лв. д.т. за образуване на производството и 350,00 лв. адвокатско възнаграждение и 80,00 лв. за СМЕ/.
Т.В.К.
Мотиви от 25.2.2016г.
Мотиви към присъда № /18.02.2016 г. по нчхд № 96/2015 г. по описа на Трънски районен съд. С частна тъжба А.Х.Х. с постянен адрес *** и настоящ адрес *** е повдигнал обвинения срещу Т.В.К., живущ ***, ЕГН **********, за престъпление по: • чл.130, ал.1 от НК за това, че на 28.06.2015г. в с.Врабча, общ.Трън, обл. Перник, причинил лека телесна повреда на А.Х.Х., изразяваща се в счупване на носни костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област. Лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване по левия лакът и лявата предмишница, довели до причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота и болка. За съвместно разглеждане в съдебното производство е приет предявеният от А.Х.Х. срещу подсъдимият Т.В.К. граждански иск за сумата от 4000 лева, представляваща обезщетение за претърпени в резултат на престъплението по чл.130, ал.1 от НК неимуществени вреди - болки и страдания. Частният тъжител А.Х.Х. е конституиран като граждански ищец по делото. Частният тъжител и граждански ищец А.Х.Х., чрез повереника си по делото - адв. А. от ПАК, поддържа повдигнатото обвинение и моли, след като подсъдимият бъде признат за виновен, да му бъде наложено съответно справедливо наказание, а предявеният граждански иск да бъде уважен в пълен размер. Подсъдимият Т.В.К. редовно призован не се явява. Престъплението, за което е привлечен подсъдимия не е тежко по смисъла на закона, поради което съдът е намерил, че не е налице пречка същото да се гледа в отсъствието му. Трънският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК, намира за установено следното: Подсъдимият Т.В.К. е роден на ***г***, неосъждан е. От фактическа страна съдът приема следното: Частният тъжител и граждански ищец - А.Х.Х. и подсъдимият са познати. От известно време били във влошени отношения помежду си, повод за който била направена забележка от страна на тъжителя подсъдимият да не изхвърля боклук в местността „Секирица“. На 28.06.2015г. частният тъжител А.Х. бил на гости в двора на негов познат- свидетеля И.С. Х. ***. След обяд към 15.30ч. до оградата на двора спрял лек автомобил и от него излязъл подсъдимият Т.К., който завързал разговор с домакина на къщата – св.И. Х. относно закупуване на автомобил. Последният му отговорил да намине друг път да говорят, но в този момент подсъдимият започнал да нагрубява тъжителя А.Х. с думите : „Пияница, защо караш без книжка бе, ще те убия, ти ли ще ме управляваш бе“. Последното било по повод кандидатирането на А.Х. ***. Тъй като подсъдимият го извикал с думите „ я ела тука“ и без да подозира друга освен словесна агресия тъжителя се приближил до оградата на имота, при което без да каже нищо Т.К. му нанесъл удар с юмрука на лявата си ръка по дясната страна на лицето. От удара тъжителя А.Х. паднал наляво и назад на земята, а когато зашеметен след кратко време се изправил получил още един юмручен удар от страна на подсъдимият, от който отново паднал. Веднага след това подсъдимият Т.К. се качил в автомобила, с който дошъл и се отдалечил от къщата на св. И. Х.. Св.Х. помогнал на тъжителя да легне върху една пейка в двора. Възприел подутините и зачервените места по дясната страна на лицето на тъжителя. После частния тъжителя А.Х. се обадил на брат си, който го закарал в болнично заведение в гр.Перник, където след извършени медицински прегледи и манипулации били констатирани уврежданията му включително и фрактура на носни кости, като впоследствие бил насочен за консултация с неврохирург и освободен за лечение в домашни условия. Видно от разпитания св.Х.С. Х., същия не е бил пряк свидетел-очевидец на нанесения побой, но от брат си св.И. Х. научил за случилото се на 28.06.2015г. През следващите две-три седмици посещавал частния тъжител в неговата къща, където се лекувал. Тъжителя бил депресиран, оплаквал се от главоболие, слагал си компреси с лед на лицето, тъй като имал синина. Веднага след инцидента А.Х. подал жалба за случилото се срещу Т.К.,*** била заведена преписка с вх. № 410 от 2015г. по описа на РП-гр.Трън. По повод на жалбата била извършена проверка, която завършила с постановление от 17.09.2015г. за отказ да образува досъдебно производство, тъй като били налице данни за извършено престъпление, преследвано с тъжба от пострадалия, а не по общия ред. Видно от приложеното по делото Съдебно-медицинско удостоверение №159/2015г., издадено от д-р Р. С. – Началник на съдебномедицинско отделение при МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и извършената по делото Съдебно-медицинска експертиза от вещото лице д-р К.Ч. – специалист по съдебна медицина при МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник на частният тъжител и граждански ищец А.Х.Х. са били причинени следните уврежданиея: счупване на носни костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област. Лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване по левия лакът и лявата предмишница, довели до причиняване на временно разстройство на здравето, неопасно за живота и болка. Съгласно чл.103, ал.1 от НПК, тежестта да докаже обвинението по дела, образувани по тъжба на пострадалия лежи върху частния тъжител. Това в конкретния случай е сторено по начина предвиден в чл.303, ал.2 от НПК за повдигнатото обвинение, поради което и може да се формира несъмнен извод за виновност. По изложените съображения, след проверка и оценка на събрания по делото доказателствен материал в цялост, съдът прие обвиненията срещу подсъдимият Т.В.К. за доказани по несъмнен начин и го призна за виновен в това, че: на 28.06.2015г. в с.Врабча, общ.Трън, обл. Перник причинил на А.Х.Х., ЕГН ********** *** **** и настоящ адрес:*** лека телесна повреда, изразяваща се счупване на носните костици, лек оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната яблъчна област, лек оток и кръвонасядане в основата на носа, охлузване на левия лакът и лявата предмишница, като увреждането е довело до разстройство на здравето извън случаите по чл. 128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. В случая за изясняване на настоящия казус следва да бъде установено нанесени ли са удари от подсъдимият спрямо тъжителя, от които да са му причинени твърдените наранявания в тъжбата. За решаването на този въпрос годно доказателствено средство съставляват показанията на свидетелите по-горе, допуснати по искане тъжителя. Именно въз основа на техните възприятия и интерпретацията на фактите и обстоятелствата, съставляващи предмет на доказване, следва да се формират изводите от фактическа и правна страна, тъй като твърденията в тъжбата не са доказателствено средство, а само очертават предмета на доказване. За да приеме за установена гореизложената фактическа обстановка съдът кредитира показанията на свидетелите И.С. Х. и Х.С. Х., които са логични, последователни и кореспондират напълно помежду си, както и със съдебномедицинската документация, така и с обективните находки. Св. И. Х. е добър познат а пострадалия, п

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Определение от 20.4.2016
Наказателно дело № 103/2016
3 АНД No 2/2016 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР М.И.М. ОО АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ -СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 42-0002029/28.10.2015 година, издадено от Главен инспектор в ОО „АА“, гр. София, с което на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП и чл. 53 от ЗАНН на М.И.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв., за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗАвтП.
В законна сила от 9.4.2016г.