РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2016г. до 15.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 123/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.С.А. Ц.Б.Ц.,
Д.Б.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 2.2.2016г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.349 ал.1 от ГПК на съделителката С.С.А. ***, с ЕГН: ********** следния недвижим имот: ***“, със застроена площ от 63.33 ( шестдесет и три и тридесет и три ) кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, при съседи на жилището: от изток-ап.№13, от запад- ап.12, от север-стълбище и от юг- улица, заедно с принадлежащото му мазе № 4, с площ от 8.64 ( осем цяло и шестдесет и четири) кв.м., при съседи: от изток -№12, от запад –стълбище, от север- двор и от юг- коридор, както 4.19% идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. ОСЪЖДА съделителката С.С.А. ***, с ЕГН: ********** да заплати на съделителката Ц.Б.Ц. ***, с ЕГН: ********** сумата от 2 397,50 лева ( две хиляди триста деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от влизане на настоящото решение в сила и УКАЗВА на съделителката С.С.А., че плащането става по реда на чл.349 ал.5 и ал.6 от ГПК, а на съделителката Ц.Б.Ц., че за вземането си може да впише законна ипотека. ОСЪЖДА Ц.Б.Ц. ***, с ЕГН: ********** да заплати на С.С.А. ***, с ЕГН: ********** сумата от 166,66 лева представляваща направени разноски по водене на делото, а по сметка на Районен съд-гр.Трън да заплати сумата от 95.90лв. ( деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) лева държавна такса върху уважената част от иска, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати сумата от 173.33лв. разноски по делото за представителство и извършена СТЕ, съобразно стойността на дяловете. ОСЪЖДА съделителката С.С.А. ***, с ЕГН: ********** да заплати на Д.Б. ***, с ЕГН: ********** сумата от 2 397,50 лева ( две хиляди триста деветдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от влизане на настоящото решение в сила и УКАЗВА на съделителката С.С.А., че плащането става по реда на чл.349 ал.5 и ал.6 от ГПК , а на съделителката Д.Б.Д. , че за вземането си може да впише законна ипотека. ОСЪЖДА Д.Б. ***, с ЕГН: ********** да заплати на С.С.А. ***, с ЕГН: **********сумата от 166,66 лева представляваща направени разноски по водене на делото, а по сметка на Районен съд-гр.Трън да заплати сумата от 95.90лв. ( деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) лева държавна част върху уважената част от иска, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати сумата от 173.33лв. разноски по делото за представителство и извършена СТЕ, съобразно стойността на дяловете. .
2 Гражданско дело No 85/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ИНФРАКОНСТРУКТ ООД ОБЩИНА ГР. ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 12.2.2016г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО предявените от ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД, ЕИК 200580377, със седалище и адрес управление: БЪЛГАРИЯ, област Перник, община Перник, гр. Перник 2300, ж.к. ИЗТОК, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН, бл. 29, вх. Г, ет. 6, ап. 80 срещу ОБЩИНА ТРЪН - ЕИК 000386790 с адрес гр, Трън, Площад „Владо Тричков" №1, представлявана от кмета на общината искове за установяване спрямо ответника, че дължи на "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД: сумата от 1371,41 лв. (хиляда триста седемдесет и един лева и четиридесет и една стотинки, представляващи законна лихва за забава от падежа 16.10.2014г. до предявяването на заявлението по чл. 410 ГПК на 11.06.2014г. и 66,05 лв. законна лихва за периода от предявяването 12.06.2015 до датата на плащането на главницата 23.06.2015г., заедно с разноски по предявяването на заявлението по чл.410 ГПК в размер на 1200 лв адвокатски хонорар и 423,31 лв държавна такса. ОСЪЖДА „ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД, ЕИК 200580377, със седалище и адрес управление: БЪЛГАРИЯ, област Перник, община Перник, гр. Перник 2300, ж.к. ИЗТОК, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН, бл. 29, вх. Г, ет. 6, ап. 80 да заплати на ОБЩИНА ТРЪН - ЕИК 000386790 с адрес гр, Трън, Площад „Владо Тричков" №1, представлявана от кмета на общината сумата от 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева / представляващи съдебно деловодни разноски.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2016
Гражданско дело № 217/2016
В законна сила от 10.6.2016г.
3 Гражданско дело No 108/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.Е.С. Н.Е.Р.,
С.Н.Г.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 12.2.2016г.
Връща на А.Е.С. искова молба вх. 1038/15.10.2015г. на Районен съд гр. Трън срещу Н.Е.Р. с ЕГН ********** и С.Н.Г. с ЕГН ********** относно допускане и извършване на делба на следните недвижими имоти: 1. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН НЕЗАСТРОЕН ИМОТ, с площ от 144 кв.м., с граници: от изток -гора на Йордан Арсов Златков, от запад - двор на Сета Андонова /собствен имот/, от север-североизток - двор на Рангел Станков Златков. 2. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 272 кв.м., застроен с ПЖС в северната част на имота със застроена площ от 45 кв.м. и предверие от 4,80 кв.м., с граници на имота: от изток -двор на Сета Андонова, от запад -път,двор на Сета Андонова, от север - североизток -двор на Славе Златков и двор на Рангел Станков Златков, от юг-югоизток - двор на Мито Илиев Стоянов. 3. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 120 кв.м., с граници: от изток-двор на Сета Андонова, от север -североизток -двор на Славе Златков, от юг-югозапад-път и река. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 108/2015 г. по описа на Районен съд гр. Трън.
4 НОХД No 82/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ТРЪН К.Д.Г. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 10.2.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран по право), женен, с основно образование, с постоянен адрес *** с ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че на за периода 01.01.2015 г. до 23.03.2015 г. в с. Филиповци, общ. Трън на неустановени дни в условията на продължавано престъпление отнел чужди движими вещи (1 бр. зареждащ се фенер на 220 W, 25 л. домашна 50 градусова, гроздова ракия – 16 годишна, 10 л. домашно червено вино, 4 бр. буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр. буркани от 1 кг с консервирано телешко месо, 6 бр. буркани от1 кг с консервирана свинска спържа, 50 кг картофи, 4 кг. Зрял боб, 2 кг. Прах за пране марка „Дуел”, 1 куб.м нарязани и нацепени дърва за огрев – бук, 2 бр. камери и записващо устройство на обща стойност 995.00 лева), равняващи се на 2,76 пъти МРЗ по време на извършване на деянието от владението на Н.И.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 1. За периода от 01.01.2015 г. до 17.03.2015 г. на неустановени дати в с. Филиповци, общ.Трън е отнел от дома на Н.И.И. чужди движими вещи 1 бр. зареждащ се фенер на 220 W, 25 л. домашна 50 градусова, гроздова ракия – 16 годишна, 10 л. домашно червено вино, 4 бр. буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр. буркани от 1 кг с консервирано телешко месо, 6 бр. буркани от1 кг с консервирана свинска спържа, 50 кг картофи, 4 кг. Зрял боб, 2 кг. Прах за пране марка „Дуел”, 1 куб.м нарязани и нацепени дърва за огрев – бук от владението на Н.И.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои 2. За периода от 17.03.2015 г. до 23.03.2015 г. на неустановени дати в с. Филиповци, общ.Трън е отнел от дома на Н.И.И. чужди движими вещи 2 бр. камери и записващо устройство от владението на Н.И.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 303 НПК и чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ ГОДИНИ. На основание чл.58а, ал.1 от НК във връзка с чл. 373, ал.2 от НПК НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ ГОДИНИ с една трета и ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /две/ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на определеното наказание 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия К.Д.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран по право), женен, с основно образование, с постоянен адрес *** с ЕГН **********, да заплати на гражданския ищец Н.И.И., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 995,00 лв. /деветстотин деветдесет и пет лева/, представляващи причинени с инкриминираното деяние имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.01.2015 г. до окончателното изплащане на всички суми.
К.Д.Г.
Мотиви от 24.2.2016г.
В законна сила от 26.2.2016г.