Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

43

гр. Трън, 20.11.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Трънският районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и петнадесета година в състав

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Михаил Алексов

 

при секретаря: Ренета Милтенова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 59 по описа на ТРС за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на К.П.С. с ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № 15-0361-000115/01.09.2015г. на Началника на РУ „П” гр. Трън, с което на основание чл.183, ал.2, т. 11 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лева, за нарушение на чл.40, ал. 1 от ЗДвП,  както и за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева.

            Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателя, който обжалва същото, като твърди, че постановеното от АНО наказателно постановление е незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява, представител не изпраща.

            Въззиваемата страна – РУ „П” гр. Трън в съдебно заседание представител не изпраща. В съпроводителното писмо към жалбата моли същата да бъде оставена без последствие и да се потвърди наложеното наказание на жалбоподателя.

РП – гр. Трън не е взела становище по делото.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от надлежна страна и е процесуално допустима, поради което следва да бъде разгледана по същество.

            Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

           

На 28.08.2015 г., около 09.30 часа жалбоподателя К.П.С. управлявал автомобил „Пежо Партнер***********, като не намирал на паркинг на хотел „Ерма“, находящ се площад „Владо Тричков“, гр. Трън. По същото време на посочения паркинг имало паркирани автомобили и множество хора, защото на това място бил обособен пазар със сергии. С цел да напусне паркинга жалбоподателя извършвал маневра на заден ход, за да напусне паркинга от ул. „Петко Д. Петков“. Автомобила се движел с минимална скорост. В този момент зад автомобила на жалбоподателя била св. С.Е.К., която усетила, че автомобила я блъска и паднала. В същото време съпруга на свидетелката през отворения прозорец на автомобила казал на жалбоподателя да спре и водача преустановил движението на автомобила. На мястото бил и св. Е.П., който видял че автомобила на жалбоподателя „удари лекичко“ св. К., като „само й закачи ръката“ е видяла движещия се автомобил и Веднага след случката св. М.К. ***, където уведомил дежурния за случилото се. Дежурния уведомил св. Б.Г. – младши автоконтрольор при РУП-Трън, който незабавно отишъл на място, като жалбоподателя го нямало на мястото. Пострадалата била прегледана в ФСМП-Трън. След кратко издирване жалбоподателя бил установен и отишъл при св. Г., който го изпробвал с техническо средство „Дрегер“ за употреба на алкохол, като уреда отчел отрицателен резултат. АУАН бил съставен в присъствие на жалбоподателя и свидетелите К. и К..

По делото е приложена Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015 г., по силата на която Министърът на вътрешните работи е определил началниците на районни полицейски управления да издават наказателни постановления. АНО е представил и справка картон на водача К.П.С..

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от събраните по делото писмени доказателства, а именно: документите, съдържащи се в административнонаказателната преписка, както и показанията на свидетелите К., К.  и П..

При така, установеното от фактическа страна, от правна страна съдът намери за установено следното :

Производството е от административно  наказателен характер, при което е необходимо да се установи  налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по см. на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице  и извършено ли е виновно. Предпоставките  са абсолютни, като тежестта на доказване  лежи върху административно наказващия орган .

Актът за установяване на административно нарушение следва да съдържа всички реквизити, визирани в чл.42 от ЗАНН.

Издаденото въз основа на него наказателно постановление следва да съдържа реквизитите, визирани в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление следва да бъдат издадени от компетентни за това органи.

При разглеждане на дела по оспорени НП, районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно е приложен както процесуалния, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие (право и задължение) съдът служебно констатира, че АУАН е издадено изцяло в съответствие с изискванията на чл. 42 ЗАНН, както и НП е съобразено изцяло с разпоредбите на чл. 57, ал. 1 ЗАНН, издадено е от компетентния за това административен орган, при спазване на процесуалните правила за това.

Съдът, извършвайки служебна проверка на съставения акт за установяване на административно нарушение и на издаденото въз основа на него наказателно постановление, констатира, че в АУАН е налице нарушение, а именно АУАН не е подписан от свидетелите. Това е съществено нарушение на процесуалните прави, които опорочават доказателствената стойност на АУАН и възмоността валидно с него да се постави началото на административно наказателното производство.

Това допуснато нарушения при издаване на и наказателното постановление води до извода, че с него е накърнено правото на защита на жалбоподателя. Административно наказателното производство е строго формално, като всяко една допусната неточност води до накърняване правото на защита.

Съобразно разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП, констатациите в акта за установяване на административно нарушение се считат за верни до доказване на противното – в рамките на производството пред административнонаказващия орган. Пред съда установените в акта факти подлежат на доказване с всички допустими от закона доказателства, което в случая не беше направено, а напротив беше установена фактическа обстановка, различна от описаната в акта.

Съдът намира, че изложените в акта констатации не се подкрепят от събраните доказателства по делото. Установи се по делото, че жалбоподателя се е движил с ниска скорост, както и че управлявания от него автомобил се е движил на зад, като св. К. се е движела и ръката и се е допряла до движещото се МПС.

Предвид горното обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.1 от ЗАНН съдът

Р  Е  Ш  И:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0361-000115/01.09.2015г. на Началника на РУ „П” гр. Трън, с което на К.П.С. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл.183, ал.2, т. 11 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лева, за нарушение на чл.40, ал. 1 от ЗДвП,  както и за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Перник в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                       

                       

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: