Р Е Ш Е Н И Е № 4

гр.Трън, 29.02.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН-ри състав, гражданска колегия в открито съдебно заседание проведено  на шестнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

при участието на секретаря Магдалена Такова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №112 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът е сезиран с искова молба, предявена от ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер  Викторов Грихилес- изпълнителен директор, против  И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********.

Ищцовото дружество твърди, че е собственик по силата на договор за цесия сключен между него и БНП „Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК 130697606 / с предишно наименование „Джет файненс Интернешънъл“/, на вземане към ответника И.А.И. с ЕГН: ********** по Договор за паричен заем с № CREX- 02336827, като последния дължи сумата от 1341.29 (хиляда триста четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева, от които: главница в размер на 813.43 (осемстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 182.90 (сто осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, за периода от 15.09.2010 г. до 15.03.2012 г.; законна лихва в размер на 344.96 (триста четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки) лева, за периода от 16.09.2010 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, както и направените разноски в размер на 326.83 (триста двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) лева, от които 26.83 лева държавна такса и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение. Твърди, че ответникът не е заплатил сумата по договора за заем предмет на установителния иск.

В исковата молба се сочи, че за посочената сума  ищецът е депозирал заявление за издаване на заповед за изпълнение, въз основа на което е образувано ЧГД №89/2015 г. на ТРС. Исканата заповед за изпълнение на парично задължение е издадена. В срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК е постъпило писмено възражение от длъжника, в което същият е посочил, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед.

Искането към съда е да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на дружеството- ищец сумата в размер на 1341.29 (хиляда триста четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева, от които: главница в размер на 813.43 (осемстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 182.90 (сто осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, за периода от 15.09.2010 г. до 15.03.2012 г.; законна лихва в размер на 344.96 (триста четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки) лева, за периода от 16.09.2010 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, както и направените разноски в размер на 326.83 (триста двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) лева, от които 26.83 лева държавна такса и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение, представляваща неизплатено задължение по  цедиран Договор за паричен заем с № CREX- 02336827 от 03/2010г., сключен между цедента- БНП „Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК 130697606 / с предишно наименование „Джет файненс Интернешънъл“/ и И.А.И. с ЕГН: **********.

Направено е особено искане  приложеното към книжата уведомление за извършена цесия да бъде връчено на ответника, ведно с исковата молба.

Направено е доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза със задачи подробно описани в исковата молба.  

Исковата молба с приложенията е връчена на ответника на 18.11.2015г. В срока по чл. 131 от ГПК вместо отговор е постъпило възражение- приложение №7, към чл.7 от Наредба №6 от 20.02.2008г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, в което се навежда възражение за изтекъл давностен срок по вземането. 

В открито съдебно заседание ищеца редовно призован изпраща представител, който подържа така депозираната искова претенция, моли да бъде уважена изцяло, като бъдат присъдени и направените по делото разноски.

Ответникът, в законоустановения срок от един месец от връчването му на съобщението по установените в ГПК способи не е депозирал отговор, не се явява в с.з. и не взема становище по иска.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, становището на ищеца и като взе предвид приложимото право, намери за установено следното:

Съгласно чл.239, ал.1 ГПК съдът постановява неприсъствено решение при кумулативното наличие на предвидените в правната норма предпоставки, а именно: на страните да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з. и ако искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представени доказателства. Касателно настоящия случай така визираните предпоставки са налице разпореждането на съда по чл. 131 от ГПК е редовно връчено на ответника с указание, че ако не представи в срок писмен отговор на исковата молба и ако не се яви в първото по делото заседание по делото без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу него. Искът се явява и вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените в подкрепа на тях писмени доказателства.

Предвид горните съображения, съдът счита, че следва да се постанови решение, като се приеме наличието на неизпълнено задължение в тежест на ответника, без да се излагат мотиви по съществото на спора. Следва да бъде признато за установено по отношение на ответната страна, че дължи сумата в размер на 1341.29 (хиляда триста четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева, от които: главница в размер на 813.43 (осемстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 182.90 (сто осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, за периода от 15.09.2010 г. до 15.03.2012 г.; законна лихва в размер на 344.96 (триста четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки) лева, за периода от 16.09.2010 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането.

Предвид становището на съда по главния иск, на ответника следва да бъдат възложени и направените разноски, които са както следва: 326.83 (триста двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) лева, от които 26.83 лева ( двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки ) лева държавна такса и 300.00лв. ( триста ) лева юрисконсултско възнаграждение, направени разноски по заповедното производство и сумата от 547,06лв. ( петстотин четиридесет и седем лева и шест стотинки ) лева разноски в настоящото производство, от които 123.17 лв. ( сто двадесет и три лева и седемнадесет стотинки ) лева държавна такса, 100.00 лв. ( сто ) лева депозит за вещо лице и 323.89лв.  ( триста двадесет и три лева и осемдесет и девет стотинки  ) лева юристконсултско възнаграждение.

 

Предвид на изложеното и на осн. чл. 239, ал. 1, т.1 и 2 от ГПК от ГПК СЪДЪТ

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********,че ДЪЛЖИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер  Викторов Грихилес- изпълнителен директор, сумата в размер на 1341.29 (хиляда триста четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки) лева, от които: главница в размер на 813.43 (осемстотин и тринадесет лева и четиридесет и три стотинки) лева; договорна възнаградителна лихва в размер на 182.90 (сто осемдесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, за периода от 15.09.2010 г. до 15.03.2012 г.; законна лихва в размер на 344.96 (триста четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки) лева, за периода от 16.09.2010 г. до 30.07.2015 г.; законната лихва от датата на подаване на заявлението – 31.08.2015 г. до окончателното изплащане на вземането

 

ОСЪЖДА И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер  Викторов Грихилес- изпълнителен директор, СУМАТА  от 547,06лв. ( петстотин четиридесет и седем лева и шест стотинки ) лева разноски в настоящото производство, от които 123.17 лв. ( сто двадесет и три лева и седемнадесет стотинки ) лева държавна такса, 100.00 лв. ( сто ) лева депозит за вещо лице и 323.89лв.  ( триста двадесет и три лева и осемдесет и девет стотинки  ) лева юристконсултско възнаграждение представляващи направените разноски по настоящото производство.

ОСЪЖДА И.А.И. с адрес *** и ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, с ЕИК 200644029 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен” No 15, представлявано от Александер  Викторов Грихилес- изпълнителен директор, СУМАТА  от 326.83 (триста двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) лева, от които 26.83 лева ( двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки ) лева държавна такса и 300.00лв. ( триста ) лева юрисконсултско възнаграждение, направени разноски по заповедното производство.

 

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване.

По арг. на чл.240, ал.1 от ГПК неприсъственото решение да се съобщи на ответната страна.

Препис от решението да се връчи и на ищцовата страна.

След влизане на решението в сила, да се изготви заверен препис за  прилагане по ч.гр.д. ЧГД №89/2015 г. на ТРС по описа на съда, което да бъде върнато в деловодството на ПРС и докладвано на съдията-докладчик издал заповед №176/31.08.2015.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: