РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 97/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.А.,
К.Т.Р.,
Р.К.П.,
П.Т.П.
И.С.К.,
З.Д.К.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 4.10.2017г.
ВРЪЩА на основание чл. 130 от ГПК исковата молба депозирана от П.Т.П., с ЕГН: ********** ***, Н.Т.А., с ЕГН: ********** ***, К.Т.Р., с ЕГН: **********,*** и Р.К. Гоцев, с ЕГН: ********** *** срещу И.С.К. с ЕГН: ********** и З.Д.К., с ЕГН: ********** ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 97/2017г. по описа на Трънски районен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 16.11.2017
Гражданско дело № 638/2017

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.10.2017
Гражданско дело № 665/2017
В законна сила на 29.1.2019г.
2 Гражданско дело No 137/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Л.М.З.,
С.А.З.,
С.П.Ч.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 15.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените субективно съединени искове от „БАНКА ДСК“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище“, ул.“Московска“ №19, представлявано от главния изпълнителен директор В.М.С., ЕИК: 121830616, С.П.В.- юр.к, против Л.М.З., с ЕГН **********, с адрес: ***, С.А.З., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.П.Ч., с ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК, с които се претендира да бъдат осъдени ответниците Л.М.З., С.А.З. и С.П.Ч. да заплатят на „БАНКА ДСК“ ЕАД сумата от 3793,63 (три хиляди седемстотин деветдесет и три и 0,63) лева, от които главница по Договор за кредит за текущо потребление от 18.09.2007 г. в размер на 3040,37 (три хиляди и четиридесет и 0,37) лева, лихва за периода от 06.10.2011 г. до 19.12.2012 г. в размер на 534,25 (петстотин тридесет и четири и 0,25) лева, наказателна лихва в размер на 184,01 (сто осемдесет и четири и 0,01) лева, заемни такси в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, ведно със законна лихва върху главницата в размер от 3040,37 лева, считано от 20.12.2012 г. до окончателно изплащане на вземането, както и направените по делото разноски в размер на 334,68 (триста тридесет и четири и 0,68) лева, от които 80,87 (осемдесет и 0,87) лева платена държавна такса и 253,81 (двеста петдесет и три и 0,81) лева юрисконсултско възнаграждение.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.1.2019
Гражданско дело № 632/2018
В законна сила на 11.1.2019г.
3 Гражданско дело No 166/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Г.Д. ОБЩИНА ТРЪН,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 28.12.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 542 ГПК по отношение на община Трън, че на 22.11.1978г. в с.Бусинци, общ.Трън, обл.Перник е настъпила естествената смърт на лицето Р.З.П., роден в с.Бусинци, общ.Трън.
В законна сила на 29.1.2019г.
4 АНД No 23/2018 НАП ДЕЙНА ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯВА наказателно постановление № F 362302/06.12.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП – гр.София, с което на „ДЕЙНА“ ЕООД на основание чл. 185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 (три хиляди лева) лв., за извършено административно нарушение по чл. 3, ал.12 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. с чл. 118, ал.4 от ЗДДС

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2019
Наказателно дело № 623/2018
В законна сила на 8.1.2019г.
5 АНД No 31/2018 НАП ДЕСИ И АНДРЕЯ ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0333631/21.11.2017г. на Зам.Директор на ТД на НАП-гр.София, с което на основание чл. 53 , чл. 27 ЗАНН и чл. 185, ал.2 от "ЗАКОН за данък върху добавената стойност" / ЗДДС/ на „Деси и Андреа“ ЕООД с ЕИК 200955941 седалище и адрес-гр.Перник, ул.“Братя Миладинови“ № 11, представлявано от Н.Р.П. -ЕГН ********** е наложена "Имуществена санкция" в размер 3000 /три хиляди/лева за нарушение по чл. 33, ал.1 от "НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства".

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Наказателно дело № 664/2018
В законна сила на 31.1.2019г.