РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 15.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 160/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.И.Т. П.Г.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 11.1.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че П.Г. А., с ЕГН **********, с адрес ***, дължи на М.И.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 236.62 лв. /двеста тридесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща незаплатена наемна цена, по договор за наем на земеделска земя, от 22.07.2016 г., ведно съе законната лихва, от датата на подаване на заявлението за издаване на процесната заповед за изпълнение, респективно исковата молба, до окончателното плащане, както и направените в заповедното производство по ч.гр.д. № 130, по описа на Районен съд- гр. Т. за 2018 г. и в настоящото исково производство разноски в общ размер на 50/петдесет/лв., представляващи заплатени по сметка на съда държавни такси. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК П.Г.А., с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на М. И. Т., с ЕГН **********,***, сумата от 350 лв. /триста и петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса и адвокатски хонорар по заповедното и настоящото производство по настоящото съдебно производство.