РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 54/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.С.Т.,
Б.М.С.
Б.М.П.,
Т.В.Г.,
П.Т.Г.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 16.5.2017г.
ДОПУСКА П.равка на очевидна фактическа грешка в Решение № 41 от 20.01.2017г., постановено по настоящото гр.д. № 54 по описа за 2016 г. на ТРС, като: 1. В диспозитива на Решение № 41 от 20.01.2017г. на страница 230 / на гърба/ ред 17 и 18 след началото на изречението „1.Отхвърля предявеният иск“ и „на основание“следва да се вмъкне израза:„ от ищците М.С.Т. и Б.М.С. „, като следва да се чете: „1. Отхвърля предявеният иск от ищците М.С.Т. и Б.М.С. на основание чл. 124 ал.1, вр. с чл.537 ал.2 ГПК, с който се иска да се признае за установено по отношение на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г., че: Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. не са собственици на недвижим имот, находящ се в с. Я., община Трън, а именно: поземлен имот пл. № 98 в кв. 12 по регулационния план на с. Я. от 1987 г., с площ от 676 кв.м., за който е отреден УПИ V - 98 в кв. 12 по плана на селото, с площ от 661 кв.м., застроен с масивна жилищна сграда, при граници: улица, ПИ 96, ПИ 95, УПК ХХ-100, ПИ 99, както и да отмени по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт за собственост върху имот, придобит по давностно владение и наследство ***, вписан в Служба по вписванията - гр. Трън с вх.рег.№ 697 от 07.10.2015 г., акт № 83, том 2, дело № 227.“ 2. В диспозитива на Решение № 41 от 20.01.2017г. на страница 231 / на гърба/ ред 30 между описанието на съдебния адрес: „гр.Трън, ул.“Гочо Гопин №27“ и „сумата“ следва да се вмъкне израза: „ да заплатят на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. „, като следва да се чете: „ Осъжда на основание чл.78 ал.3 от ГПК М.С.Т. с ЕГН: ********** и Б.М.С., ЕГН: **********, двамата със съдебен адрес: *** да заплатят на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. сумата от 3000 лв. / три хиляди лева/ - заплатено адвокатско възнаграждение.“
В законна сила на 4.1.2018г.
2 Гражданско дело No 4/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Л.С.,
А.К.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК иск за признаване за установено по отношение на ответниците С.Л.С., с ЕГН:**********, с адрес: ***, и А.К.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, че дължат на „ЕОС Матрикс“ ЕООД сумите както следва: -10 609,97 лева / десет хиляди шестстотин и девет лева и деветдесет и седем стотинки/- главница, ведно със законната лихва за забава за периода от 05.06.2015г. / датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК/ до окончателното изплащане н дълга; -420,73 лева / четиристотин и двадесет лева и седемдесет и три стотинки/- договорна лихва, начислена за периода от 03.08.2014г. до 04.06.2015г. ОСЪЖДА „ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Р. И. М-Т., да заплатят солидарно на С.Л.С., с ЕГН:**********, с адрес: ***, и А.К.С., с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 1730 лева представляваща направени разноски за адвокатски хонорор и извършена съдебно- икономическа експертиза по настоящото дело и ч.гр.д №60/2015г.
В законна сила на 9.1.2018г.
3 Гражданско дело No 24/2017 Делба В.С.Н. К.А.А.,
С.А.Й.,
Р.С.Р.,
С.С.Р.,
Д.Ц.М.,
М.Ц.П.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 19.12.2017г.
Спогодбата има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване. Предвид постигнатото споразумение страните десезираха съда с правния спор предмет на делото и производството по него следва да бъде прекратено, поради което, съдът ОПРЕДЕЛИ: Прекратява производството по гр.д. №24/2017г. по описа на Районен съд – гр.Трън. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр.Перник в едноседмичен срок, считано от днес.
В законна сила на 3.1.2018г.
4 Гражданско дело No 138/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение З.Б.Т. А.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 21.12.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, вр. с чл. 415 и и чл.240 от ЗЗД. от ГПК по отношение на А.А.А. с адрес: *** с ЕГН: **********, че дължи на З.Б.Т. ***, с ЕГН: **********, за което е издадена заповед за изпълнение №138/11.07.2017 г. по ЧГД № 93/2017 г. по описа на РС – Трън за сумата от 950.00 лв. /деветстотин и петдесет лева /, представляваща сума по договорен заем от 1000 лева, сключен на 05.11.2015г. и дата на падеж 30.04.2016г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК А.А.А. с адрес: *** с ЕГН: ********** да заплати на „З.Б.Т. ***, с ЕГН: ********** сумата от 350 / триста и петдесет / лева – в това число 50.00 лв. / петдесет лева/ държавна такса и 300.00 лв. /триста лева/ - платено адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 20.1.2018г.
5 Гражданско дело No 174/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.А. Ц.Д.Д.,
З.Р.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 19.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 299, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ГПК производството по гр. д. № 174/2017 г. по описа на ТРС като недопустимо.
В законна сила на 9.1.2018г.
6 АНД No 41/2017 КАТ И.Б.П. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0361-000056/20.04.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу И.Б.П., ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева, на основание чл. 179, ал.3, т. 2от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т.1 от ЗП, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0361-000056/20.04.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу И.Б.П., ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева, на основание чл. 183, ал. 1, т.1, пр.3 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 8.1.2018
Наказателно дело № 520/2017
В законна сила на 8.1.2018г.
7 АНД No 73/2017 Други административни от наказателен характер дела С.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЕРНИК Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.10.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 103/29.08.2017г. на директор на ОДБХ, гр.Перник, с което на ЗП С.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 150 ал.2 от ЗЗР е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 лв. / три хиляди лева / за нарушение на чл. 30 ал.3 от Закона за защита на растенията.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Наказателно дело № 14/2018
В законна сила на 29.1.2018г.
8 НОХД No 1/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.Е.Б. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 18.1.2018г.
- На основание чл. 343б, ал. 2, вр. ал.1, с чл. 54, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, което да се изтърпи в затвор при първоначален общ режим. - На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ от 500 до 1500 лева, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. - На осн. чл. 343г вр. чл. 343б ал.2, вр. ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК- „ Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 /дванадесет / месеца, като на осн. чл. 59 ал. 4 от НК бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 06.05.2017г
К.Е.Б.
В законна сила на 18.1.2018г.