РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 82/2016 РДГ Б.Р.П. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 250 от 04.08.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на Б.Р.П., ЕГН ********** *** на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.9.2016
Наказателно дело № 531/2016
В законна сила от 10.1.2017г.
2 АНД No 84/2016 Агенция "Митници" Д.С.Г. МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 18.10.2016г.
ПОТВРЪЖДАВА изцяло наказателно постановление № 182/19.07.2016г. на заместник-началник на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-227/32-61722 08.03..2016г. на Директора на Агенция „Митници“ , с което на Д.С.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. / хиляда лева/ на основание чл. 123 ал.3, ал.1 от ЗАДС, като на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС се отнемат в полза на държавата 92 / деветдесет и два броя/ кутии цигари без бандерол за платен акциз в РБългария, както следва: 60 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Merilin“, 10 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Jackpot“, 10 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Fisher Blue“, 10 броя кутии по 20 къса всяка от марка „City“ и 2 броя кутии по 20 къса всяка от марка „Winston“.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.1.2017
Наказателно дело № 532/2016
В законна сила от 5.1.2017г.
3 АНД No 92/2016 РДГ Т.Б.Д. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №234/01.08.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на Т.Б.Д. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
В законна сила от 26.1.2017г.
4 АНД No 94/2016 РДГ Т.Б.Д. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №233/01.08.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на Т.Б.Д. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
В законна сила от 26.1.2017г.
5 АНД No 122/2016 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.И.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.12.2016г.
Признава К.И.А., ЕГН **********, роден на *** г. в ***, българин, с българско гражданство, начално образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, за виновен в това, че от началото на м.август 2015г. до 03.04.2016г. в с.К., общ.Трън, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата 16 годишна възраст Д.К.Д. с ЕГН ********** *** - престъпление по чл.191,ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.
К.И.А.
Мотиви от 20.12.2016г.
МОТИВИ ПО НАХД №122/2016 година по описа на Трънски районен съд, ІІ н. с. Срещу обвинения К.И.А., ЕГН **********, е повдигнато обвинение за това, че от началото на м.август 2015г. до 03.04.2016г. в с.К., общ.Трън, като пълнолетен, без да е сключил брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата 16 годишна възраст Д.К.Д. с ЕГН ********** ***, с което от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. чл.191, ал.1 от НК , за което деяние РП-гр.Трън е внесла за разглеждане пред ТРС предложение по глава 28 НПК. В съдебно заседание РП– гр.Трън не изпраща представител. Предложението е обвиненият К.И.А. бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.191 ал.1 от НК и на основание чл.78 А от НК да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба. Обвиненият К.И.А. признава вината си и съжалява за извършеното. Моли съда да му наложи минималната глоба предвидена в чл.78 А НК. Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Д.К.Д., К.Д.Ш. и Й.Р.Г., дадени в хода на съдебното производство и приетите на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства- свидетелство за съдимост, социален доклад, удостоверения за раждане, намери за установено следното: Обвиняемият К.И.А., ЕГН **********, роден на *** г. в ***, българин, с българско гражданство, начално образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с добра обществена характеристика. От началото на м.август 2015г. до 03.04.2016г. в с.К., общ.Трън, без да е сключил брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – ненавършилата 16 годишна възраст Д.К.Д. с ЕГН ********** ***. Двамата се запознали когато свидетелката Д.К.Д. била на 14 години - същата е родена на ***г. Първоначално били само приятели, а впоследствие започнали интимна връзка. От месец август 2015г. живеят в дома на родителите на св.Д.Д. в с.К.. След като заживели на съпружески начала св.Д. забременяла и родила на 18.07.2016г. син- детето К.К.Д.. Обв.А. нямал лична карта и затова не припознал официално детето. Иначе се грижи за него, тримата живеят като семейство и към настоящия момент в с.К., общ.Трън, обл.Перник. Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства и приетите писмени такива. Между събраните по делото доказателства не съществуват противоречия. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка. При така констатираното, настоящият състав намира, че обв. К.И.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК. К.И.А. е субект на престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК. Същият е наказателно отговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК От обективна страна е осъществил изпълнителното деяние на посочения престъпен състав като е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст- Д.К.Д. с ЕГН ********** ***, родена на ***г. , без да е сключил с нея граждански брак. Изпълнителното деяние е извършено чрез установяване на фактическо съжителство между субекта и пострадалата, наподобяващо отношенията, които възникват при сключен брак, което е осъществено със съдействието на пострадалата. В случая обвиняемият е засегнал обществените отношения, свързани с правилното физическо, умствено и нравствено развитие на подрастващите и с особената обстановка, при което те се осъществяват. За престъплението по чл. 191, ал. 1 от НК законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода или с пробация, както и с обществено порицание. Обвиняемият А. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. От извършеното от него деяние не са настъпили имуществени вреди. Поради това съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 78А от НК и обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК. Следва да му се наложи административно наказание ГЛОБА. Предвиденият от закона размер на това административно наказание е от 1000 лв. до 5000 лв. Съдът намира, че справедливото и достатъчно за осъществяване целите по чл. 36, ал. 1 от НК, в случая е глоба в размер на 1000 лева. Изводът на съда е основан на преценката на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Обвиняемият А. е с добри характеристични данни, същия признава вината си, дава обяснения по случилото се, на млада възраст е, не е осъждан или наказван по административен ред, не осъществява трудова дейност на постоянен договор, но от изявлението му пред съда се установи, че полага труд като дървосекач. Посочените обстоятелства за преценени от съд като смекчаващи отговорността. Предвид това и размерът на наказанието следва да бъде такъв, че да може чрез налагането му да се осъществи генералната и индивидуалната превенция, визирани в чл. 36 от НК. Поради изложеното, съдът намира, че за извършеното от обвиняемият Павлов следва да му бъде определено административно наказание ГЛОБА при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно в размер на 1000 лева. По изложените мотиви Съдът постанови Присъдата си.
В законна сила от 5.1.2017г.