РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 54/2016 ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.С.Т.,
Б.М.С.
Б.М.П.,
Т.В.Г.,
П.Т.Г.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 20.1.2017г.
1.ОТХВЪРЛЯ предявеният исков на основание чл. 124 ал.1, вр. с чл.537 ал.2 ГПК, с който се иска да се признае за установено по отношение на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г., че: Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г. не са собственици на недвижим имот, находящ се в с. Я., община Трън, а именно: поземлен имот пл. № 98 в кв. 12 по регулационния план на с. Я. от 1987 г., с площ от 676 кв.м., за който е отреден УПИ V - 98 в кв. 12 по плана на селото, с площ от 661 кв.м., застроен с масивна жилищна сграда, при граници: улица, ПИ 96, ПИ 95, УПК ХХ-100, ПИ 99, както и да отмени по реда на чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариален акт за собственост върху имот, придобит по давностно владение и наследство ***, вписан в Служба по вписванията - гр. Трън с вх.рег.№ 697 от 07.10.2015 г., акт № 83, том 2, дело № 227. 2. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск на основание чл.124 ал.1 от ГПК, с който се иска да се признае за установено по отношение на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г., че Б.М.С. е собственик по давностно владение на реална част с площ от 440 (четиристотин и четиридесет) кв.м. от поземлен имот пл. № 98 в кв. 12 по регулационния план на с. Я. от 1987 г., с площ от 676 кв.м., за който е отреден УПИ V -98 в кв. 12 по плана на селото, с площ от 661 кв.м., застроен с масивна жилищна сграда, при граници на целия имот: улица, ПИ 96, ПИ 95, УПК ХХ-100, ПИ 99, ведно с изградените в същата реална част постройки, а именно: навеси, тоалетна, лятна кухня и стопански помещения, която реална част да бъде означена на скица, неразделна част от съдебното решени, а при условията на евентуалност то тогава искът да се счита за предявен за 2/3 идеални части от целия описан по-горе недвижим имот . 3. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск на основание чл.124 ал.1 от ГПК, с който се иска да се признае за установено по отношение на ответниците Б.М.П., Т.В.Г. и П.Т.Г., че М.С.Т. е собственик по наследство на 1/12 идеална част от поземлен имот пл. № 98 в кв. 12 по регулационния план на с. Я. от 1987 г., с площ от 676 кв.м., за който е отреден УПИ V -98 в кв. 12 по плана на селото, с площ от 661 кв.м., ведно с изградените в тази реална част две жилищни сгради, при граници на целия имот: улица, ПИ 96, ПИ 95, УПК ХХ-100, ПИ 99, която реална част да бъде означена на скица, неразделна част от съдебното решение. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК М.С.Т., ЕГН ********** и Б.М.С., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: *** сумата от 3000 лв. /три хиляди лева/ - заплатено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд- Перник в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 АНД No 123/2016 РДГ С.В.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 368 от 19.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на С.В.П., ЕГН ********** ***, на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.
3 АНД No 127/2016 РДГ Т.И.К. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 357 от 11.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на Т.И.К., ЕГН ********** ***, на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.
4 АНД No 129/2016 РДГ Н.Б.С. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 358 от 11.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на Н.Б.С., ЕГН ********** ***, на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.
5 АНД No 136/2016 МВР В.Й.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 24.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1/23.06.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу В.Й.С., ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 193, ал.1 от ЗОБВВПИ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин/ лева за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 98, ал. 1 от ЗОБВВПИ.