РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 15.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 156/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Н.Т.Г.

 

Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ

Определение от 3.1.2017г.
НАЗНАЧАВА за ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на Л
.-Е. П. А. с ЕГН:**********, притежаващ Удостоверение за раждане серия УС-0 №****к адвокат адвокат П. П. С. Адвокатска колегия- Враца ЕГН:**********, с л.к. №***, която да я представлява в нотариалното производство пред нотариус в гр. Враца във връзка със сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, апартамент ***, с идентификатор 12259.1010.16.45.4 находящ се в гр.Враца по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-43 от 16.09.2005г. на изп. Директор на АК с адрес на имота, гр.****. Самостоятелният обект се нмира в сграда №***, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1010.16 с предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, брой нива на обекта 1, с посочена в документа площ 58.43 кв.м., ниво едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 12259.1010.16.45.3; под обекта - няма; над обекта: 12259.1010.16.45.8, ведно с прилежащи части: избено помещение №94 с площ от 4.08 кв.м. при съседи по нотариален акт: от ляво- двор; от дясно избено помещение №9, както и 0.70% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото от 64.30 кв.м., чрез която продавачите: Н.Т.Г. с ЕГН:********** – майка на малолетното дете и съпругът й – Г. С. Г.с ЕГН:********** продават на Л.-Е. П. А. с ЕГН:********** горепосочения придобитият от тях в режим на СИО чрез покупко продажба съсобствен недвижим имот.
В законна сила от 3.1.2017г.

2

НОХД No 114/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

Р.С.С.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Присъда от 10.1.2017г.
за НЕВИНОВЕН в това, че на 29.07.2016г. около 00.02 часа в гр.Трън по ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“, с рег.№ *** негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установени по надлежния ред, чрез химическа експертиза на кръвна проба, обективирана в Протокол № 448 от 10.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР-гр.Перник- престъпление по чл.343 б ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК го оправдава по повдигнато му обвинение. На осн. чл. 190, ал. 1 от НПК направените в хода на наказателното производство разноски остават за сметка на държавата. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ОС – Перник в 15-дневен срок от днес.
Р.С.С.
Мотиви от 12.1.2017г.
Мотиви по НОХД № 114 по описа на Районен съд гр. Трън, ІI с-в за 2016 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против Р.С.С. роден на ***г***, с ЕГН ********** за това, че на 29.07.2016г. около 00.02 часа в гр.Трън по ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“, с рег.№ *** негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установени по надлежния ред, чрез химическа експертиза на кръвна проба, обективирана в Протокол № 448 от 10.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР-гр.Перник- престъпление по чл.343 б ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НПК, във вр. с ал. 1 от НК го оправдава по повдигнато му обвинение. В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт/ОА/. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. С оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание в предвидения в закона минимум като на основание чл.66 от НК да отложи изпълнението на наказанието за срок от 3 години. Защитникът на подсъдимия С.- адв. Б., пледира съдът да постанови присъда, с която да признае подзащитния му за невиновен, тъй като извършеното от подсъдимия не е съставомерно. Подсъдимият С. не се признава за виновен и поддържа поисканото от неговия защитник. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият Р.С.С. роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, безработен, с постоянен адрес:***, осъждан-реабилитиран, с ЕГН ********** е многократно наказван по ЗДвП. На 29.07.2016г. свидетелите Д.Т.Ц. и Б.А.А.– полицейски служители при РУ-Трън, изпълнявали служебните си задължения във връзка с опазване на обществения ред и контрол на движението в района на полицейски участък – гр.Трън, като се намирали в гр.Трън, на ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“. Около 00.02 ч. движейки се със служебния автомобил срещу възприели, че се движи лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“ с рег. № ***. Преди да се разминат автомобила преминал в тяхното платно и спрял- служителите на полицията също спрели, тъй като в противен случай можело да се стигне до ПТП. При последващата проверка установили самоличността на водача, а именно подсъдимия Р.С.С.. В хода на проверката установили, че подс.С. се държи неадекватно както и лъха на алкохол. Обяснявал, че му е нанесен побой както и че отива в Република Сърбия по покана на ръководството на отбора на „Цървена звезда“. Това поведение както и съмнението за употреба на алкохол накарало свидетелите Ц. и А. да потърсят съдействие от дежурния при РУ-гр.Трън, за да изпрати съответно оправомощен служител по линия на КАТ, който да извърши проверка на водача за наличие на алкохол в кръвта. На място пристигнал св.Б.Г., който извършил в 00.17ч. същия ден проверка на подсъдиимия с техничееско средство „Алкотест 7410“ с фабр.№ 0040, който отчеел 1,11 промила алкохол в издишания от водаача въздух. Св.Г. съставил АУАН №132, серия Т, № 531719/ 29.07.2016г., издал талон за медицинско изследване № 0004343 и придружил заедно със свидетелите Ц. и А. подсъдимия С. до ФСМП-гр.Трън. Същия дал кръв за изследване, видно от извършената съдебно-химическа експертиза се установило наличие на алкохол в количество 1,24 промила. При извършената справка в ОДЧ на РУП-Трън установили, че С. е правоспособен водач. ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното съдебно следствие, а именно: показанията на свидетелите, приложените наказателни постановления и заповед за ПАМ, справка за съдимост, справка от КАТ, АУАН. Посочените писмени доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 НПК. Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, т.к. същите са логични, последователни, вътрешно непротиворечиви и кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал и най- вече с писмените доказателства и доказателствени средства, както и с направените от подсъдимия самопризнания. ОТ ПРАВНА СТРАНА: Престъпното управлението на моторно превозно средство при установена забрана за това е уредено в четири самостоятелни състава на чл. 343 б НК. Непосредствен обект на посегателство, това са обществените отношения, в рамките на които се гарантира спазването на установената със закон или съдебен акт забрана за управление на МПС след употреба на алкохолни и/или наркотични вещества над определена концентрация / за алкохола/ . От обективна страна, разглежданите престъпни състави разкриват следните особености: 2. 1. Предмет на престъпно посегателство, това е моторно превозно средство по смисъла на § 6, т. 11 ДР на ЗДвП. 2. 2. Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, установено по определен ред. Деянието няма да е съставомерно по чл. 343 б, ал. 1 НК в случаите, когато: За посочените време, място и други обстоятелства деецът не е управлявал МПС; не е управлявал с концентрацията на алкохол, определена от закона; концентрацията на алкохол в кръвта на водача не е установена по надлежния ред, деецът не е наказатеелноотговорно лице. С цитираната наказателноправна норма се инкриминира обществено опасно поведение на дееца, което е израз на оформената нагласа да не се съобразява с наложената му забрана да управлява МПС след употреба на алкохол над определена концентрация или наркотични вещества. От обективна страна – подсъдимият е осъществил признаците на деянието по чл.343 б ал.1 от НК, тъй на 29.07.2016г. около 00.02 часа в гр.Трън по ул.“Денчо Знеполски“ срещу сградата на „Електроразпределение“, управлявал собственото си МПС- лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 промила, установени по надлежния ред, чрез химическа експертиза на кръвна проба, обективирана в Протокол № 448 от 10.10.2016г. на НТЛ-ЕКД при ОД на МВР-гр.Перник. От субективна страна: Субект на престъпленията по чл. 343 в, ал. 1 - 3 НК може да бъде всяко наказателно отговорно лице, по отношение на което са налице посочените по-горе изисквания. От субективна страна и двата престъпни състава могат да бъдат осъществени при форма на вината пряк умисъл. Наказателно отговорно лице според разпоредбата на 31 ал.1 от НК е това, което притежава качествата за субект на престъплението и е извършило престъпление. Наказателното право обосновава наказателната отговорност на субекта чрез съчетанието между необходимостта и свободата на човешката воля. Лицата, които притежават нормална психика и достатъчна физическа, умствена и социална зрелост, са способни да съобразяват своето поведение със задължителните предписания на установения правов ред. Вменяемостта и невменяемостта са основни качества на човешката психика, които са свързани с принципното обосноваване на наказателната отговорност за извършеното престъпление. Вменяемото лице е способно да съобразява своето поведение със задължителните предписания на дейс

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.4.2017
Наказателно дело № 42/2017
В законна сила от 3.4.2017г.