РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 572/2012 ВЕЩНИ ИСКОВЕ ЕВРО ПАРКЕТ ЕООД С.З.Й.,
М.С.Й.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 12.7.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на „Европаркет”ЕООД-гр.София, ул. „Марко Балабанов” № 1, ЕИК 175455027, представлявано от управителя Росен Живков Борисов, договор за дарение на недвижим имот, сключен с Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 86, том I, peг. № 482, дело 84/01.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 803/01.07.2011 г., вх. рег. № 802/01.07.2011 г., том 4, акт№ 100/2011 г., дело № 94/01.07.2011 г. по описната книга на Служба по вписванията - гр. Трън при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, по силата на който С.З.Й. с ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес *** е дарил на своята дъщеря М.С.Й. с ЕГН ********** *** следния недвижим имот, а именно ? идеална част от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м., построена върху общински УПИ III – 9 /трети, за имот девети/ в кв. 2 /втори/ по рег. план на с. Б. Трънска община, одобрен със заповед № III - 404 от 1970 г. с площ от 1 326 /хиляда триста двадесет и шест/ кв.м., както и отстъпено право на строеж върху имота, при граници: улица, УПИ IV - 10, УПИ VIII – 9. ОСЪЖДА С.З.Й. с ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес *** и М.С.Й. с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно на „Европаркет”ЕООД-гр.София, ул. „Марко Балабанов” № 1, ЕИК 175455027, представлявано от управителя Росен Живков Борисов, направените по делото разноски в общ размер на 1136.93 лв. /хиляда сто и тридесет и шест лева.и деветдесет и три стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 4.8.2014
Гражданско дело № 1028/2013

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото от 14.12.2015
Гражданско дело № 5575/2015
В законна сила на 12.1.2016г.
2 Гражданско дело No 68/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД С.С.Ц. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 18.12.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК по отношение на С.С.Ц. ***, ЕГН **********, че дължи на Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ул.“Хенрик Ибсен“ №15 сумата в размер на 2 062.70 ( две хиляди шестдесет и два лева и седемдесет стотинки ) лева, от която главница в размер на 1340.78лв. ( хиляда триста и четиридесет лева и седемдесет и осем стотинки ) лева, договорна лихва в размер на 143.52 ( сто четиридесет и три лева и петдесет и две стотинки ) за периода от 09.03.2009г. до 15.04.2010г., законна лихва за забава от 578.40 ( петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки ) лева за периода от 16.04.2010г. до 24.03.2015г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК С.С.Ц. ***, ЕГН ********** да заплати на Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД регистрирано в търговския регистър с ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ул.“Хенрик Ибсен“ №15 сумата от 928.73лв., направени разноски по настоящото и заповедното производства, от които: 676.13лв. възнаграждение за юристконсулт, 152.60 лв. държавна такса и 100лв. за извършена съдебно-икономическа експертиза.
В законна сила на 26.1.2016г.
3 Гражданско дело No 92/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.А.Т. Я.Т.Я. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 21.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в горния смисъл.
В законна сила на 29.1.2016г.
4 АНД No 86/2015 КАТ Р.Б.Г. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 16.12.2015г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 14-0361-000040/27.03.2014 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Р.Б.Г. с ЕГН: **********,,с което на основание чл. 182 ал.1 т.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, както и административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 183 ал1 т.1 пр.1.2 от ЗДвП .
В законна сила на 19.1.2016г.
5 НОХД No 94/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Я.К. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 27.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.Р.З. и обвиняемия И.Я.К., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.
И.Я.К.
В законна сила на 27.1.2016г.
6 НОХД No 1/2016 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.В.Ч.,
К.В.П.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 28.1.2016г.
- ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият К.В.Ч., със снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 197, т.3, вр.195,ал.1, т.3 и т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК да изтърпи - следното наказание : „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от 3/три/години „Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 3 във вр. с ал.2, т. 1 и т. 2, във вр. 42б, ал.1 от НК, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест / месеца и с периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 6 /шест / месеца.
К.В.Ч.
К.В.П.
В законна сила на 28.1.2016г.