РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.1.2016г. до 31.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 92/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН М.А.Т. Я.Т.Я. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 21.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в горния смисъл.
В законна сила от 29.1.2016г.
2 Гражданско дело No 9/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.М.Р. ПЕРНИШКИ РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 25.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 9 по описа на Районен съд гр. Трън за 2016 г. ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд гр. Перник за определяне на друг равен по степен съд.
3 АНД No 80/2015 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Ц.Х.К. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 26.1.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №14-0361-000057/2014 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Ц.Х.К. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ в размер на 600 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ.
В законна сила от 14.9.2016г.
4 НОХД No 94/2015 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Я.К. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 27.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.Р.З. и обвиняемия И.Я.К., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.
И.Я.К.
В законна сила от 27.1.2016г.
5 НОХД No 1/2016 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.В.Ч.,
К.В.П.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 28.1.2016г.
- ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият К.В.Ч., със снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 197, т.3, вр.195,ал.1, т.3 и т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК да изтърпи - следното наказание : „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от 3/три/години „Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 3 във вр. с ал.2, т. 1 и т. 2, във вр. 42б, ал.1 от НК, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест / месеца и с периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 6 /шест / месеца.
К.В.Ч.
К.В.П.
В законна сила от 28.1.2016г.