П Р О Т О К О Л

  гр.Трън, 28.01.2016 година

                                                                                                        

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и шестнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Л.П.

                                                                            2.Р.Г.

  

при участието на секретаря: Магдалена Такова

и прокурора Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 1 по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 11:00 ч. се явиха лицата както следва:

Подсъдимия: К.В.Ч. редовно призован се явява лично

В залата присъства и  адв. У. от ПАК

Подсъдимия: К.В.П. редовно призован се явява лично и с адв.З. с пълномощно по делото.

Пострадалото лице К. Д. М. – нередовно призован  се явява.

 СЪДЪТ разясни на св. К. Д. М. правата и по реда на НПК, като пострадало лице.

СВИДЕТЕЛЯТ: Разбрах правата си. Не желая да участвам в наказателно производство, като граждански ищец, частен обвинител, както и да предявявам граждански иск.  Нямам против да бъде сключено споразумение   между прокуратурата   и  подсъдимите. Възстановени са ми  щетите.

Съдът докладва уведомително писмо рег.№ 83/21.01.2016г. на АК Перник за определяне на адв.Х. У. на основание чл.26 ал.1 от ЗПП за процесуално представителство на подс. К.В.Ч.  по настоящото дело.

ПОДСЪДИМИЯ: Желая да ме представлява адв.У..

Съдът намира, че  са налице законовите основания за назначаване на служебен защитник на подс.К.В.Ч., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв.Х. У. от ПАК за защитник на подс. К.В.Ч. по НОХД №1/2016г.  по описа на ТРС.

 

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

АДВ. У.: Да се даде ход на делото

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

    Дава ход на делото.

 

   Сне самоличността на подсъдимия К.В.Ч., с ЕГН **********, е роден на *** ***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование/завършил 7-ми клас/, женен, неосъждан, постоянен адрес и адрес ***.

 

 

Съдът разясни правата на подсъдимия в настоящето производство по чл.55 НПК.

 

ОБВИНЯЕМИЯ: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

 

 

Сне самоличността на подсъдимия К.В.П., с ЕГН **********, е роден на *** ***, българин, с българско гражданство, безработен, без образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес ***

 

Съдът разясни правата на подсъдимия К.В.П. в настоящето производство.

Съдът разясни на страните правото на отвод на съда, съдебния състав, секретаря и прокурора, както и правото им на възражения по реда на чл. 274, ал.1 от НПК. 

ОБВИНЯЕМИЯ: Разбрах правата си, няма да правя отвод на изброените лица.

Отводи не бяха направени.      

 

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Подсъдимия се признава за виновен. 

АДВ. У.: Господин Съдия,    поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от подсъдимия , считам че споразумението на противоречи на закона и морала.

АДВ. З.: Господин Съдия,     поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от подсъдимия , считам че споразумението на противоречи на закона и морала.

 

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ К.В.Ч.- Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

      

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ К.В.П. - Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

                             

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК по

            НОХД № 1/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 559/2015 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

 

 

            Днес, 28.01.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  1 / 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 559/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън

            и

             2. Адв. Х. У. от ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия К.В.Ч., с ЕГН **********, е роден на *** ***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование/завършил 7-ми клас/, женен, неосъждан, постоянен адрес и адрес ***.

 

          ОТНОСНО СЛЕДНОТО: 

 

             І. Подсъдимият К.В.Ч., с ЕГН **********, е роден на *** ***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование/завършил 7-ми клас/, женен, неосъждан, постоянен адрес и адрес ***.

 

се признава за виновен в това, че:

 

 Вечерта на 12.09.2015 г. в гррън, от кафе автомат, намиращ се в сградата на Центъра за настаняване от семеен тип, ул.»Ат. Ботев» № 14, като извършител, в съучастие с К.В.П./съизвършител/, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство /метална щанга/, е отнел чужди движими вещи- сумата от 56,00 лв., от владението на К.Д. М., МОЛ при »К и С Партнерс» ООД гррезник, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени- престъпление по чл. 197, т.3, вр.195,ал.1, т.3 и т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

Престъплението е извършено от  подсъдимия К.В.Ч. при условията на пряк умисъл.

 

-                    ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият  К.В.Ч., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 197, т.3, вр.195,ал.1, т.3 и т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК да изтърпи

 

 

-          следното наказание : „Лишаване от свобода”  за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл.66  ал.1 от НК отлага изтърпяването  на наказанието  за  срок от 3/три/години

          ІІІ. Разноски-няма

           ІV. Веществени доказателства   няма

                С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

                На подсъдимия К.В.Ч. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

           

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………

                   /Б.  Милушева/                           

 

 

          ЗАЩИТНИК:...........................          ПОДСЪДИМ:………….

/Адв. Х.У./                                          / К.В.Ч. /

                                                                              

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трънпрокурор , защитника на подсъдимия - адв.Узунов и подсъдимия ………….., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

 

 

 

                             

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК

 

по

            НОХД № 1/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 559/2015 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

 

 

            Днес, 28.01.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  1 / 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 559/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън

            и

 2. Адв. Р. З. - ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия К.В.П., с ЕГН**********, роден на 19.10.2978 г. в гр.Трън, обл.Перник, българин, с българско гражданство, безработен, без образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес и адрес ***

 

ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

 

 І. Подсъдимият К.В.П., с ЕГН**********,  роден на **** г. в гр.*****, българин, с българско гражданство, безработен, без образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес и адрес ***

            се признава за виновен в това, че:

 Вечерта на 12.09.2015 г. в гррън, от кафе автомат, намиращ се в сградата на Центъра за настаняване от семеен тип, ул.»АтБотев» № 14, като извършител, в съучастие с К.В.Ч./съизвършител/, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство /метална щанга/, е отнел чужди движими вещи- сумата от 56,00 лв., от владението на К. Д. М., МОЛ при »К и С Партнерс» ООД гррезник, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени- престъпление по чл. 197, т.3, вр.195,ал.1, т.3 и т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

Престъплението е извършено от подсъдимия К.В.П. при условията на пряк умисъл.

          ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият К.В.П., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 197, т.3, вр.195,ал.1, т.3 и т.4, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.да изтърпи следното наказание :Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 3 във вр.  с ал.2, т. 1 и т. 2, във вр. 42б, ал.1  от НК, а именно:

-          задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест / месеца и с периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично, 

-          задължителни периодични срещи с пробационен служител -  за срок от 6 /шест / месеца.

 ІІІ. Разноски-няма

            ІV. Веществени доказателства   няма

 

 

               С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

                На подсъдимия К.В.П. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

            

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР:……………            ЗАЩИТНИК:.................... /Адв. Р.З........    

                    /Б.  Милушева/    

                      

         ПОДСЪДИМ:…………. /    / К.В.П.  /                          

                                                                           

 

                                                                              

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С него е постигнато споразумение по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трънпрокурор , защитника на подсъдимия - адв. Златанова и подсъдимия ………….., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1/2016 г. по описа на ТРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Подписка" и след като намери, че основанието за налагане на същата е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия К.В.Ч. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия К.В.П. мярка за неотклонение, а именно "Подписка" .

 

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 11.50. часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

 

 

      СЕКРЕТАР: