П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 27.01.2016 година

 

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и шестнадесета година в състав

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Л.М.

        С. ЕФТИМОВА

при участието на секретаря: Ренета Милтенова

и прокурора Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 94 по описа за 2015 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 14.00 ч. се явиха лицата както следва:

Подсъдимия И.Я.К. редовно призован се явява лично, доведен от органите на ОЗ „Охрана” Перник.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Милушева.

Пострадалото лице Г.Д.В. – редовно призован  не се явява.

 

Съдът докладва постъпило писмо от АС на ПАК с рег. № 48/15.01.2016 г. за определяне на служебен защитник на подсъдимия И.Я.К., адв. З..

Явява се адв. З. от ПАК определена за служебен защитник на подсъдимия съгласно направено искане на съда.

ПОДСЪДИМИЯ: Желая да бъда представляван в производството от адв. З.. Нямам финансова възможност да си упълномощя защитник. Желая делото да приключи със споразумение.

 Предвид изявлението на подсъдимия, че желае да бъде представляван от адв. З. и след, като съобрази, че към настоящия момент подсъдимия не е подсигурил защитник и че участието на защитник по настоящето производство е задължителна, по която той желае да продължи съдебното производство е задължително съдът счита, че адв.З. следва да бъде назначена за защитник на подсъдимия в настоящото производство.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Назначава адв. З. определена от АС н ПАК гр. Перник, като адвокат, който да осъществи правна помощ по настоящето дело за защитник на подсъдимия И.Я.К..

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото. Господин Съдия, постигнали сме споразумение, което поддържам, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите. Обвиняемия се признава за виновен.

АДВ. З.:  Да се даде ход на делото. Господин Съдия,        поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от обвиняемия , считам че споразумението на противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Съдът сне самоличността на подсъдимия по негови данни И.Я.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование – със завършен втори клас, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН  с постоянен адрес:***.

С оглед изявлението на страните, че са постигнали споразумение и на осн. чл. 382 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Предвид изявлението на подсъдимия съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384вр.чл.381 от НПК по

            НОХД № 94/2015  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 470/2015 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

 

 

            Днес, 27.01.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  94 / 2015 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 470/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън

            и

            2. Адв. Р.З. - ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия И.Я.К., роден на *** ***, ЕГН **********, циганин,български гражданин, без образование, неженен, осъждан, последен адрес-***

ОТНОСНО СЛЕДНОТО: 

 

                І. Обвиняемият И.Я.К., роден на *** ***, ЕГН **********, българин., български гражданин, без образование, неженен, осъждан, последен адрес-***

се признава за виновен в това, че:

      На 01.08 2015 г., в земеделски масив в землището на с.Ярловци, общ.Трън, в условията на опасен рецидив, е направил опит да отнеме чужди движими вещи /44 кг.картофи, на стойност 22 лв./ която вещ не е под постоянен надзор и за кражбата е използвано техническо средство- велосипед, от владението на собственика Г.Д.В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, който опит е останал недовършен не по волята на дееца- престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1 ,б.”а”, вр.чл.18, ал.1 от НК

            Престъплението е извършено от  обвиняемия И.Я.К. при условията на пряк умисъл.

         

        ІІ. За така извършеното престъпление страните и обвиняемият И.Я.К., със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1 ,б.”а”, вр.чл.18, ал.1 от НК, вр. чл. 54, вр. чл. 55 ал. 1 т.1 от НК да изтърпи следното наказание :

       -Лишаване от свобода за срок от  4 /четири /месеца.

        -На осн.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се определи първоначаленстрогрежим на изтърпяване на наказанието, което следва да се изтърпи в заведение от закрит тип- затвор.            

      - Зачита се времето на изтърпяване на взетата МНО”задържане под стражаза периода от 20.11.2015 г.

      ІІІ. Разноски-няма

            ІV. Веществени доказателства  няма

             

               С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

                На обвиняемия И.Я.К. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

           

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………                   ЗАЩИТНИК:........................... 

                   /Б.  Милушева/                                          /Адв. Р.З./

 

 

                                                               ОБВИНЯЕМ:………….

                                                                                / И.Я.К. /

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия И.Я.К. по реда на глава ХХІХ от НПК позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С посоченото споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: 9

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трънпрокурор Милушева, защитника на обвиняемия - адв.Р.З. и обвиняемия И.Я.К., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Задържане под стража" и след като намери, че основанието за налагане на същата не е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

Потвърждава взетата по отношение на подсъдимия И.Я.К. мярка за неотклонение, а именно "Задържане под стража" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 94/2015 г. по описа на ТРС.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………….

 

                                                              2…………

 

СЕКРЕТАР: