Р Е Ш Е Н И Е

8/26.01.2016 г., град Трън

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Трънски районен съд, първи състав в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и шестнадесета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

 

При участието на секретар Ренета Милтенова, като разгледа докладваното от съдията НАХД №80 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и следващите от ЗАНН

 

Образувано е по жалба на Ц.Х.К. ЕГН ********** против Наказателно постановление № 14- 0361-000057 година на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ в размер на 600 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ.

В жалбата си въззивникът моли да бъде отменено изцяло наказателното постановление. Сочи, че Началника на РУ-Трън приема посоченото нарушение и фактическата обстановка едностранно и единствено по написаното в АУАН. Сочи още, че при съставяне на АУАН не са били приети устните му обяснения. Смята, че неправилно му е наложена максимална глоба.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, допустима е и следва да бъде разгледана по същество.

След като прецени обжалваното постановление, с оглед обстоятелствата посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, Трънски районен съд на основание чл. 14 и 18 от НПК прие за установено от фактическа страна следното:

На 09.04.2014 година свидетелите Б.Н.Г. и Р.А.Б.–*** били наряд, като работели по линия на КАТ. Около 16,20 часа в с. Неделково, общ. Трън на път втори клас № ІІ-63 – км. 33+100, в изпълнение на възложените им задължения спрели движещия се в посока към гр. Перник автомобил „Фолксваген Поло“ *********. Извършили проверка на автомобила и водача му и установили, че същият е Ц.Х.К.. При извършена проверка на документите на водача и автомобила констатирали, че „Водачът управлява МПС, за което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”. С оглед на констатираното административно нарушение актосъставителят – св. Б.Н.Г. съставил веднага на място в присъствие на нарушителя Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 231678/09.04.2014 година, като свидетелството за регистрация на МПС- 002244166 било иззето.

Препис от акта за установяване на административно нарушение е връчен на жалбоподателя срещу „разписка”, като е отбелязана датата на неговото подписване - 09.04.2014 година.

Водачът не е написал възражения в акта при връчването му.

 По наказателното постановление :

Въз основа на така съставения акт Жанета Енчева Соларова- Началник РУП към ОДМВР Перник РУ Трън, упълномощен със Заповед 743/07.06.2012 година, е издала на 14.04.2014г. наказателно постановление №14-0361-000057/14.04.2014г., с което на основание чл. 53 от ЗАНН е наложила административно наказание „глоба” на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ в размер на 600 лв. за извършено на 09.04.2014г. административно нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ.

АНО е издал НП, преди да е изтекъл тридневния срок по чл. 44 ал.1 от ЗАНН. Началникът на РУ-Трън е издал атакуваното наказателно постановление в нарушение на закона, което се явява съществено нарушение на процесуалните правила, отнело възможността на жалбоподателя да направи допълнителни обяснения и възражения по акта пред административно наказващия орган.

 

При постановяване на решението си съдът се запозна и с всички, приложени по административно наказателната преписка писмени документи и тези, събрани в хода на съдебното следствие.

 

При така, установеното от фактическа страна,от правна страна съдът намери за установено следното :

Производството е от административно наказателен характер, при което е необходимо да се установи налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно. Предпоставките са абсолютни, като тежестта на доказване лежи върху административно наказващия орган .

Актът за установяване на административно нарушение следва да съдържа всички реквизити, визирани в чл.42 от ЗАНН.

Издаденото въз основа на него наказателно постановление следва да съдържа реквизитите, визирани в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни за това органи.

При разглеждане на дела по оспорени НП, районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно е приложен както процесуалният, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие (право и задължение) съдът служебно констатира, че АУАН е издадено в съответствие с изискванията на чл. 42 ЗАНН. НП е съобразено с разпоредбите на чл. 57, ал. 1 ЗАНН, но същото е издадено в нарушение на установената законова процедура при ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, тъй като е издадено в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на извършена служебна проверка съдът счита, че при съставянето на АУАН не са допуснати съществени процесуални нарушения. В тридневен срок от подписването му нарушителят е можел да прави и писмени възражения по него. Жалбоподателят е имал право да подаде възражение срещу акта за установяване на административно нарушение, в срока по  чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Срокът, (съгласно чл.183 ал.2 от НПК, който текст се прилага субсидиарно за неуредени въпроси съгласно чл.84 от  ЗАНН), който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден. Съгласно чл.183 ал.4 НПК, когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Касателно настоящия случай АУАН е съставен и връчен на жалбоподателя на 09.04.2014 година – ден сряда. Съгласно посочените норми третият ден е в ден събота, който е неработен, предвид и на което последния ден, в който жалбоподателя е можел да подаде възражение е бил следващия понеделник – 14.04.2014г., в който ден е и издадено НП. В случая НП е издадено от компетентен административен орган, но е бил издадено в срока, в който жалбоподателят е можел да прави  писмени възражения по съставения му АУАН, с което е нарушено правото му на защита, като това нарушение е съществено и безспорно е накърнило правото му на защита..

След съвкупен анализ на събраните по делото доказателства, настоящият съдебен състав приема, че АНО е издал НП при съществено нарушение на процесуалните правила, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, поради което и съдът не следва да разглежда спора по същество и на това основание атакуваното наказателно постановление следва да бъде изцяло отменено.

 

Предвид изложеното и в същия смисъл на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН :

 

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №14-0361-000057/2014 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Ц.Х.К. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ в размер на 600 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :